Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi I-Easter?

Okwandise ukucatshangwa ngabantu

Amanga: OFakazi bakaJehova kabananzi i-Easter ngenxa yokuthi kabasiwo maKhristu.

Iqiniso: Sikholwa ukuthi uJesu Khristu unguMsindisi wethu, njalo senza konke okusemandleni ethu ukuthi ‘silandele amanyathelo akhe.’—1 UPhetro 2:21; uLukha 2:11.

Amanga: Kalikholwa ukuthi uJesu wavuswa.

Iqiniso: Siyakukholwa ukuthi uJesu wavuswa, futhi siyakunanzelela ukuthi lokhu kuqakathekile kuwo wonke amaKhristu kanti njalo sitshela bonke abantu ngokuvuswa kwakhe.—1 KwabaseKhorinte 15:3, 4, 12-15.

Amanga: Kalilandaba ukuthi abantwabenu baphutha injabulo ebonwa ngabanye abantwana ngesikhathi se-Easter.

Iqiniso: Siyabathanda abantwabethu—sisebenza gadalala sibafundisa njalo sibanceda ukuthi bathokoze.—KuThithusi 2:4.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi I-Easter?

  • Umkhosi we-Easter awusekelwanga eBhayibhilini.

  • UJesu wasilaya ukuthi sikhumbule ukufa kwakhe hatshi ukuvuswa kwakhe. Sinanza iSikhumbuzo sokufa kwakhe minyaka yonke. Sisebenzisa iKhalenda yeBhayibhili ukuze sithole usuku oluqondileyo lokusinanza.—ULukha 22:19, 20.

  • Sikholwa ukuthi uNkulunkulu kayamukeli i-Easter ngenxa yokuthi isekelwe emikhutsheni yabahedeni ephathelane lokudumisa inzalo eyayisenziwa endulo. UJehova ‘unguNkulunkulu olobukhwele’ njalo uyakuzonda ukuthi abantu bamkhonze besebenzisa imikhuba yabahedeni.—U-Eksodusi 20:5; 1 AmaKhosi 18:21.

Okwenza singananzi umkhosi we-Easter yikuthi senza lokho okufundiswa liBhayibhili lona elisikhuthaza ukuthi sisebenzise “ingqondo ehlela ngolwazi” kulokuthi siphongulandela amasiko abantu. (IZaga 3:21; UMathewu 15:3) Nxa abanye besibuza lokho esikukholwayo ngendaba ye-Easter sibayabachasisela. Lanxa kunjalo siyakunanzelela ukuthi umuntu munye ngamunye kufanele azenzele esakhe isinqumo endabeni le.—1 UPhetro 3:15.