Yeqa uye kokuphakathi

Kumele Ngenzeni Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

Kumele Ngenzeni Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

Nxa umuntu efuna ukuba nguFakazi kaJehova kumele enze lokho okwatshiwo nguJesu kuMathewu 28:19, 20. Amavesi la akhuluma ngalokho umuntu okumele akwenze nxa efuna ukuba ngumlandeli kaJesu, okugoqela ukutshumayela loba ukukhuluma ngoJehova.

Inyathelo lokuqala: Funda iBhayibhili. UJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi ‘benze abafundi . . . , babafundise.’ (UMathewu 28:19, 20) Ibala elihunyutshwe ngokuthi “umfundi” litsho “umuntu ofundayo.” IBhayibhili lingakusiza ukuthi uthokoze empilweni. (2 KuThimothi 3:16, 17) Silohlelo lokufundisa abantu iBhayibhili mahala njalo siyafisa ukukuncedisa ukuthi ukwazi lokho okufundiswa liBhayibhili.—UMathewu 10:7, 8; 1 KwabaseThesalonika 2:13.

Inyathelo lesibili: Sebenzisa lokho okufundayo. UJesu wathi abafundayo kumele ‘balandele konke asilaye khona.’ (UMathewu 28:20) Lokhu kutsho ukuthi kumele usebenzise lokho okufundayo ukuze utshintshe indlela ocabanga ngayo lophila ngayo. (ImiSebenzi 10:42; Kwabase-Efesu 4:22-29; KumaHebheru 10:24, 25) Labo abalalela imilayo kaJesu bayazenzela isinqumo sokuthi bamlandele ngokunikela impilo zabo kuJehova uNkulunkulu.—UMathewu 16:24.

Inyathelo lesithathu: Bhabhathizwa. (UMathewu 28:19) EBhayibhilini, ukubhabhathizwa kufaniswa lokungcwatshwa. (Qathanisa loRoma 6:2-4.) Ukubhabhathizwa kufanana lokuthi umuntu uyafa endleleni abephila ngayo, aqalise ukuphila impilo entsha. Yikho nxa ubhabhathizwa uyabe utshengisa abantu ukuthi usuwenzile amanyathelo amabili akuqala akhulunywa nguJesu lokuthi usucela uNkulunkulu ukuthi akunike umzwangedwa ohlanzekileyo.—KumaHebheru 9:14; 1 UPhetro 3:21.

Ngingakwazi njani ukuthi sengikulungele ukubhabhathizwa?

Khuluma labadala bebandla. Bazaxoxa lawe ukuze babone ukuthi uyakuzwisisa yini ofuna ukukwenza, uyakusebenzisa okufundileyo lokuthi usuzinikele yini kuNkulunkulu ngokuzithandela.—ImiSebenzi 20:28; 1 UPhetro 5:1-3.

Abantwana baboFakazi labo kumele bawalandele yini amanyathelo la?

Ye. Silandela umlayo weBhayibhili othi sikhulise abantwabethu “ngokulaya langokuxwayisa okuvela kuJehova.” (Kwabase-Efesu 6:4) Kodwa nxa belokhu bekhula, kumele bazikhethele ukuthi bayafuna yini ukufunda iBhayibhili lokuthi bayakwamukela yini lokho elikutshoyo futhi bayakusebenzisa yini lokho abakufundayo. (KwabaseRoma 12:2) Wonke umuntu kumele azenzele isinqumo endabeni yokukhonza.—KwabaseRoma 14:12; KwabaseGalathiya 6:5.