Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayisebenzisa Njani Iminikelo?

OFakazi BakaJehova Bayisebenzisa Njani Iminikelo?

Iminikelo yethu siyisebenzisa ukusekela ukukhonza kwethu kanye lezinhlelo zokusiza ezenziwa enhlanganisweni yethu. Izinto lezi yizo eziyisiqokoqela emsebenzini esiwenzayo wokunceda abantu ukuthi babe ngabalandeli bakaJesu Khristu.—UMathewu 28:19, 20.

Iminikelo yethu ayisiyo yokunothisa umuntu othile. Asilabo abadala loba abafundisi abaholiswayo njalo oFakazi bakaJehova abaholiswa ukuthi bayetshumayela endlini ngendlu. Labo abasebenza emawofisini amagatsha lasemawofisini ethu amakhulu, okugoqela amalunga eQula Elibusayo, abaholiswa.

Imisebenzi Esiyenzayo

  • Ukudinda loba Ukuprinta: Umnyaka ngamunye, sihumutsha amamiliyoni amaBhayibhili lamanye amabhuku esiwasebenzisa enkonzweni yethu, besesiwadinda siwahambise ezindaweni ezitshiyeneyo. Konke lokhu sikwenza mahala. Kanti njalo ukudawuniloda loba ukubala amabhuku ethu atholakala kuwebhusayithi i-jw.org laku-JW Library akubhadaliswa.

  • Ukwakha Lokulungisa Izakhiwo Zethu: Silomsebenzi wokwakha lokulungisa izakhiwo zethu emhlabeni ukuze abazalwane bethu bathole izindawo zokukhonzela ukuze badumise uNkulunkulu. Siphinda sakhe njalo silungise amawofisi amagatsha lawokuhumutsha. Umsebenzi lo wenziwa ngamavolontiya futhi lokhu kwehlisa izindleko.

  • Izindleko Zomsebenzi: Iminikelo ekhutshwa ngabazalwane emhlabeni wonke yiyo esekela umsebenzi owenziwa emawofisini ethu amakhulu, lasemawofisini amagatsha lawokuhumutsha kanye lemisebenzi eyenziwa ngabahambeli bamabandla lamagatsha.

  • Ukutshumayela: OFakazi ababhadalwa ukuthi batshumayele izindaba ezinhle kumbe ukuthi bafundise abanye “ilizwi likaNkulunkulu.” (2 KwabaseKhorinte 2:17) Kodwa kulabanye abazalwane bethu abaqeqetshiweyo abazinikele ukusebenza okwesikhathi sonke emsebenzini wokutshumayela, njengalokho okwakusenziwa ngamaKhristu okuqala. Abazalwane laba bayancediswa ngendawo yokuhlala kanye langezinye izinto abazidingayo nsuku zonke.—KwabaseFiliphi 4:16, 17; 1 KuThimothi 5:17-18

  • Ukufundisa: Iminikelo yethu yiyo esibhadala ngayo izindleko zemihlangano yethu emincane lemikhulu. Iyasinceda lokuthi senze amavidiyo asetshenziswa ekukhonzeni kanye lokunye okulalelwayo. Kanti njalo silezikolo zokuqeqetsha abadala lezisebenzi zesikhathi sonke ukuze zenze umsebenzi wazo ngendlela elohlonzi.

  • Ukusiza Abehlelwe Ngumonakalo Loba Ingozi Zemvelo: Abantu abehlelwe zingozi zemvelo kanye lezinye ezenziwe ngabantu sibancedisa ngokubapha ukudla, amanzi kanye lezindawo zokuhlala. Umsebenzi lo kawuncedi labo ‘abangabemuli yethu yabakholwayo’ kuphela kodwa unceda lalabo abangayisibo oFakazi.—KwabaseGalathiya 6:10.