Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengayi Empini?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengayi Empini?

Izizatho ezilandelayo yizo ezenza oFakazi bakaJehova bengayi empini:

  1. Ukulalela uNkulunkulu. IBhayibhli lithi izinceku zikaNkulunkulu ‘zizakhanda izinkemba zazo zibe yimihlathi yamakhuba’ njalo kabasayi ‘kufundela ukulwa izimpi futhi.’—U-Isaya 2:4.

  2. Ukulalela uJesu. UJesu watshela umphostoli uPhetro ukuthi: “Buyisela inkemba yakho endaweni yayo, ngoba bonke abakhokha inkemba bazakufa ngenkemba.” (UMathewu 26:52) Ngalokho uJesu wayetshengisa ukuthi abalandeli bakhe babengasoze bathwale izikhali zempi.

    OFakazi bakaJehova abangeneli kwezombangazwe ngoba balalela umlayo kaJesu owokuthi ‘kalisibo bomhlaba.’ (UJohane 17:16) Kabaphikisani lalokho okwenziwa libutho lesizwe futhi kababasoli labo abakhetha ukuba ngamasotsha.

  3. Ukuthanda abanye. UJesu walaya abafundi bakhe ukuthi ‘bathandane.’ (UJohane 13:34, 35) Ngakho babezakuba ngabazalwane bomhlaba wonke futhi kungabi loyedwa olwisana lomfowabo loba udadewabo.—1 Johane 3:10-12.

  4. Isibonelo samaKhristu ekhulu lokuqala. Ibhuku okuthiwa yi-Encyclopedia of Religion and War lithi: “Abalandeli bakaJesu bangekhulu lokuqala babengayi empini njalo babengahlanganyeli esisotsheni” ngoba ukwenza njalo babekubona “kungahambelani lendlela uJesu ayethanda ngayo abantu kanye lomlayo wokuthi kufanele sithande izitha zethu.” Kanti njalo uPeter Meinhold, ingcitshi yaseGerman ehlola ngezenkolo, yathi ngamaKhristu akuqala: “Ukuba ngumKhristu lokuba lisotsha kwakuyizinto ezimbili ezingahlanganiyo.”

Indlela esinceda ngayo umphakathi

OFakazi bakaJehova bangamalunga omphakathi aloncedo kakhulu njalo bangabantu abalokuthula emazweni abahlala kuwo. Siyabahlonipha ohulumende njengoba nje kutshiwo yimibhalo elandelayo:

  • ‘Zithobeni kulabo ababusayo.’—KwabaseRoma 13:1.

  • “Phanini uKhesari okungokukaKhesari loNkulunkulu okungokukaNkulunkulu.”—UMathewu 22:21.

Ngakho-ke silalela imithetho, siyabhadala imithelo njalo sibambisana labohulumende nxa bezama ukuncedisa uzulu.