Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayinkolo Enza Izinto Ezingazwisisekiyo Yini?

Hatshi, oFakazi bakaJehova kabasiyo nkolo enza izinto ezingazwisisekiyo. Kodwa bangamaKhrsitu azama ukulandela isibonelo sikaJesu Khristu kanye lalokho ayekufundisa.

Kutshiwoni nxa kukhulunywa ngenkolo enza izinto ezingazwisisekiyo?

Abantu abanengi balemibono etshiyeneyo ngendaba le. Kodwa ake sixoxe ngemibono emibili abantu abalayo ngendaba le.

  • Abanye bacabanga ukuthi siyinkolo yalezi insuku kumbe sikhonza ngendlela engayisiyo. OFakazi bakaJehova kabaziqaliselanga eyabo inkolo. Kodwa silandela isibonelo samaKhristu ekhulu lokuqala kanye lezimfundiso zawo ezilotshwe eBhayibhilini. (2 KuThimothi 3:16, 17) Sikholwa ukuthi iMibhalo eNgcwele yiyo kuphela esitshengisa indlela okufanele sikhonze ngayo.

  • Abanye bathi siyinkolo ekhokhelwa ngumuntu njalo eyingozi. OFakazi bakaJehova abalamkhokheli ongumuntu, kodwa balalela umlayo uJesu abatshela wona othi: “Lilomfundisi oyedwa, uKhristu.”—UMathewu 23:10.

OFakazi bakaJehova kabasilo qembu eliyingozi ngoba inkolo yabo inceda amalunga ayo kanye lomphakathi wonke nje. Ngokwesibonelo, ukutshumayela kwethu sekuncede abantu abanengi ukuthi batshiye imikhuba elimazayo enjengokusebenzisa izidakamizwa kanye lotshwala. Kanti njalo emhlabeni wonke silamakilasi okufundisa abantu abangenelisi ukubala lokubhala. Siyabaphathisa lalabo abayabe behlelwe yizingozi zemvelo. Sizama ngazo zonke izindlela ukuthi sincede abanye njengoba uJesu alaya abalandeli bakhe ukuthi benze njalo.—UMathewu 5:13-16.