Yeqa uye kokuphakathi

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Senza konke okusemandleni ethu ukuthi silandele lokho okutshiwo liBhayibhili nxa sinanza iSidlo seNkosi Sakusihlwa, esaziwa langokuthi “ISidlo SeNkosi,” kumbe iSikhumbuzo sokufa kukaJesu. (1 KwabaseKhorinte 11:20; King James Version) Kodwa okwenziwa zinkolo ezinengi endabeni le kakusekelwanga eBhayibhilini.

Kungani sinanza iSidlo seNkosi?

Inhloso yokunanza iSidlo lesi ngeyokuthi sikhumbule uJesu, sitshengise ukuthi siyawubonga umhlatshelo wakhe. (UMathewu 20:28; 1 KwabaseKhorinte 11:24) ISidlo lesi ayisiwo mkhuba owenzelwa ukuthethelelwa izono kumbe ukuthi umuntu amukelwe nguNkulunkulu. IBhayibhili lisifundisa ukuthi ukuba lokholo kuJesu yikho okwenza sithethelelwe izono zethu hatshi ukwenza umkhuba othile wenkolo.—KwabaseRoma 3:​25; 1 UJohane 2:​1, 2.

Kumele sinanzwe kangaki?

UJesu walaya abafundi bakhe ukuthi bananze iSidlo SeNkosi Sakusihlwa kodwa kazange athi bhadla ukuthi kumele sinanzwe kangaki. (ULukha 22:19) Abanye bacabanga ukuthi kumele sisinanze nyanga zonke, ikanti abanye basinanza maviki onke, nsuku zonke, kanengana ngelanga, kumbe izikhathi ezinengi umuntu angafisa ukusinanza ngazo. Nansi imicijo okumele sicabange ngayo.

UJesu wasungula iSidlo seNkosi Sakusihlwa ngelanga lePhasika yamaJuda, okuyilo ilanga afa ngalo. (UMathewu 26:1, 2) Lokhu kwakungasokutshayisana kwezinto nje, ngoba iMibhalo ifananisa umhlatshelo kaJesu lomhlatshelo wewundlu lePhasika. (1 KwabaseKhorinte 5:7, 8) IPhasika lalinanzwa kanye ngomnyaka. (U-Eksodusi 12:​1-6; ULevi 23:5) AmaKhristu akuqala lawo ayenanza iSikhumbuzo sokufa kukaJesu kanye ngomnyaka, futhi oFakazi bakaJehova labo basinanza kanye ngomnyaka.

Kumele senziwe mhlaka bani njalo sikhathi bani?

Indlela uJesu enza ngayo iSikhumbuzo isinceda sibone ukuthi kumele sisinanze mhlaka bani futhi sikhathi bani. Wasisungula ngemva kokutshona kwelanga ngoNisani 14, 33 C.E., ngokwekhalenda yeBhayibhili. (UMathewu 26:18-​20, 26) Siqhubeka sinanza iSikhumbuzo ngelanga leli minyaka yonke silandela lokho okwakusenziwa ngamaKhristu okuqala.

UNisani 14, 33 C.E. wayengoLwesihlanu, kodwa lokhu akutsho ukuthi iSikhumbuzo kumele senziwe ngoLwesihlanu minyaka yonke. Sisebenzisa indlela eyayisetshenziswa ngesikhathi sikaJesu ukuze sibone ukuthi uNisani 14 uyabe engaliphi ilanga. Kasisebenzisi ikhalenda esisetshenziswa ngamaJuda khathesi. *

Isinkwa lewayini

Ngesikhathi uJesu esungula iSidlo SeNkosi Sakusihlwa wasebenzisa isinkwa esingelamvubelo kanye lewayini elibomvu elalisele ngesikhathi benanza iPhasika. (UMathewu 26:26-​28) Lathi silandela isibonelo sakhe ngokusebenzisa isinkwa esingafakwanga imvubelo lezinye izinto futhi sisebenzisa lewayini elibomvu eliyabe lingafakwangwa lutho. Asisebenzisi i-grape juice.

Ezinye izinkolo zisebenzisa isinkwa esilemvubelo kodwa izikhathi ezinengi nxa iBhayibhili likhuluma ngemvubelo landise ukuyifananisa lesono loba ukonakala. (ULukha 12:1; 1 KwabaseKhorinte 5:​6-8; KwabaseGalathiya 5:​7-9) Yikho isinkwa esimela ngcono umzimba kaKhristu ongelasono ngesingafakwanga imvubelo kumbe ezinye izinto. (1 UPhetro 2:​22) Abanye bandise ukusebenzisa i-grape juice esikhundleni sokusebenzisa iwayini kodwa lokhu kakuvumelani lokutshiwo liBhayibhili. Amanye amasonto asebenzisa i-juice le ngoba afundisa abantu ukuthi akumelanga banathe utshwala.—1 KuThimothi 5:​23.

Isinkwa lewayini kakusiwo mzimba legazi likaJesu

Isinkwa esingelamvubelo kanye lewayini elibomvu okusetshenziswa eSikhumbuzweni kumela igazi kanye lomzimba kaJesu. Akuntshintshwa ngendlela eyisimangaliso kube ngumzimba kumbe igazi likaJesu njengokucatshangwa ngabanengi. Khangela izizathu eziseBhayibhilini ezenza sitsho njalo.

  • Ngabe uJesu wayelaye abafundi bakhe ukuthi banathe igazi lakhe, wayeyabe ebatshela ukuthi bephule umlayo kaNkulunkulu wokungadli igazi. (UGenesisi 9:4; ImiSebenzi 15:28, 29) Kodwa lingawa lidojwe zinkukhu ngoba uJesu kangeke atshele abantu ukuthi bephule umthetho kaNkulunkulu omayelana lobungcwele begazi.​—UJohane 8:​28, 29.

  • Umhlatshelo kaJesu wenzakala ‘kanye kuphela.’ (KumaHebheru 9:​25, 26) Kodwa nxa kuyikuthi isinkwa lewayini kuyantshintsha kube yinyama legazi lakhe ngesikhathi kusenziwa iSidlo seNkosi Sakusihlwa, kutsho ukuthi labo abadla futhi banathe iwayini bayabe sebephinda ukwenza umhlatshelo.

  • UJesu wathi: “Yenzani lokhu ukuba lingikhumbule,” kazange athi benze umhlatshelo wakhe.​—1 KwabaseKhorinte 11:24.

Kulabantu abasebenzisa lokho okutshiwo ngamanye amaBhayibhili ukuze basekele imfundiso yokuthi ngesikhathi seSidlo seNkosi isinkwa lewayini kuyantshintsha kube ngumzimba legazi likaJesu. Ngokwesibonelo, emaBhayibhilini amanengi, uJesu uthi ngewayini: “Leli ligazi lami.” (UMathewu 26:28) Kodwa amazwi kaJesu angahunyutshwa langokuthi: “Lokhu kutsho igazi lami,” kumbe ukuthi “Lokhu kumela igazi lami.” UJesu wayejayele ukufundisa esebenzisa izingathekiso futhi ngesikhathi ekhuluma lokhu wayesebenzisa sona.​—UMathewu 13:34, 35.

Ngobani okumele badle isinkwa banathe lewayini?

Ihlekana elincane yilo elidla isinkwa futhi linathe lewayini nxa oFakazi bakaJehova benanza iSidlo seNkosi Sakusihlwa. Kungani kunjalo?

Igazi likaJesu elachithekayo lasungula ‘isivumelwano esitsha’ esangena esikhundleni sesivumelwano esasiphakathi kukaJehova uNkulunkulu lesizwe sako-Israyeli sasendulo. (KumaHebheru 8:​10-​13) Labo abasesivumelwaneni esitsha yibo abadla isinkwa banathe lewayini. Isivumelwano lesi sigoqela ‘labo ababiziweyo’ kuphela hatshi wonke amaKhristu. (KumaHebheru 9:​15; ULukha 22:20) AmaKhristu la azabusa loJesu ezulwini. IBhayibhili liveza ukuthi ayi-144 000.​—ULukha 22:28-​30; ISambulo 5:​9, 10; 14:​1, 3.

Kulelinye iqembu elingekho phakathi ‘komhlambi omncane’ ozabusa loJesu ezulwini. Iqembu leli ‘lixuku elikhulukazi’, njalo inengi lethu liphakathi kweqembu leli elizathola ukuphila okungapheliyo emhlabeni. (ULukha 12:32; ISambulo 7:​9, 10) Lanxa singadli isinkwa njalo singanathi iwayini, lathi siyatshengisa ukuthi siyayibonga inhlawulo kaJesu.​—1 UJohane 2:2.

^ indima 6 Ezempucuko zisiza abantu babone ukuthi inyanga isithwasile lanxa iyabe ingakabonakali emhlabeni. Lamuhla amaJuda asebenzisa indlela leyo ukuze abone ukuqalisa kwenyanga kaNisani. Kodwa indlela le ayisiyo eyayisetshenziswa ekhulwini lokuqala. Inyanga kaNisani yayiqalisa nxa inyanga entsha yayisibonakala okokuqala eJerusalema, okungaba lilanga kumbe amalanga athile ngemva kokuthwasa kwenyanga okubonwa kusetshenziswa ezempucuko. Lokhu yikho okwenza ukuthi izikhathi ezinengi ilanga oFakazi bakaJehova abananza ngalo iSikhumbuzo lingahambelani lalelo amaJuda ananza ngalo iPhasika.