Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi IKhisimusi?

Okwandise ukucatshangwa ngabantu

Amanga: OFakazi BakaJehova kabakholwa kuJesu yikho bengananzi iKhisimusi.

Iqiniso: SingamaKhristu. Sikholwa ukuthi uJesu Khristu nguye kuphela ongenza sisindiswe.—ImiSebenzi 4:12.

Amanga: Lenza izimuli zingabambani ngenxa yemfundiso yenu yokuthi iKhisimusi akufanelanga inanzwe.

Iqiniso: Siyaziqakathekisa kakhulu izimuli, futhi sisebenzisa iBhayibhili ukuze sincede izimuli zibambane.

Amanga: Kaliyitholi intokozo yokupha leyokwenzela abanye okuhle ebakhona ngesikhathi seKhisimusi kanti njalo kalikukholisi ukuthula okubakhona emhlabeni ngesikhathi leso.

Iqiniso: Siyazama ukuba ngabaphanayo kanye labalokuthula nsukuzonke. (IZaga 11:25; KwabaseRoma 12:18) Ngokwesibonelo, indlela esitshumayela ngayo lesiqhuba ngayo imihlangano yethu ihambisana lamazwi kaJesu athi: “Lamukeliswe kungelambadalo, lani phanini kungelambadalo.” (UMathewu 10:8) Okunye futhi esikwenzayo yikutshela abantu ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo ozaletha ukuthula kweqiniso emhlabeni.—UMathewu 10:7.

Kungani oFakazi bakaJehova bengananzi iKhisimusi?

  • UJesu wasilaya ukuthi sikhumbule ukufa kwakhe hatshi ukuzalwa kwakhe.—ULukha 22:19, 20.

  • Abaphostoli bakaJesu kanye labafundi bakhe bakuqala kabazange bananze iKhisimusi. Ibhuku okuthiwa yi-New Catholic Encyclopedia lithi “umkhosi wokuzalwa kukaJesu waqaliswa ukunanzwa sekudlule umnyaka ka-243 [C.E.].” Ngomnyaka lo kwasekudlule iminyaka elikhulu umphostoli wokucina efile.

  • Akula bufakazi bokuthi uJesu wazalwa mhlaka 25 December; iBhayibhilini kalitsho ukuthi wazalwa mhlakabani.

  • Sikholwa ukuthi uNkulunkulu kafuni sinanze iKhisimusi ngoba isekelwe emikhubeni lasemasikweni abahedeni.—2 KwabaseKhorinte 6:17.

Kungani lifuna ukuthi lizondwe ngabantu ngokungananzi iKhisimusi?

Abanye bayayinanza iKhisimusi lanxa bekwazi ukuthi yaqaliswa ngabahedeni lokuthi iBhayibhili kalitsho ukuthi siyinanze. Abantu abanjalo bangahle babuze ukuthi: Kungani kumele amaKhristu azimisele ukuzondwa ngenxa yokungananzi iKhisimusi?

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sisebenzise “amandla okucabanga” nxa sisenza izinqumo. (KwabaseRoma 12:1, 2, NW) Lisifundisa ukuthi siqakathekise iqiniso. (UJohane 4:23, 24) Lanxa silendaba lokuthi abanye basibona njani, silandela izimiso zeBhayibhili lanxa lokho kungenza abantu bangasithandi.

Lanxa thina sikhetha ukungananzi iKhisimusi, siyahlonipha ilungelo lomuntu munye ngamunye lokuzikhethela ukuthi yena uyayinanza yini loba hatshi. Umuntu ngamunye ukhululekile ukuzenzela esakhe isinqumo odabeni lolu.