Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngemingcwabo?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngemingcwabo?

Silandela izimiso zeBhayibhili kukho konke esikwenzayo emingcwabeni, okugoqela lokhu okulandelayo:

  • Akulanto embi ngokukhalela umuntu osetshonile. Abafundi bakaJesu babakhalela abathandekayo babo ababefile. (UJohane 11:33-35, 38; ImiSebenzi 8:2; 9:39) Lathi nxa sisemngcwabeni kasenzi angathi sisephathini. (UmTshumayeli 3:1, 4; 7:1-4) Siyabakhalela abafelweyo sitshengise ukuthi siyabazwela.—KwabaseRoma 12:15.

  • Abafileyo kabazi lutho. Kungelani lokuthi singabawuphi umhlobo, sixwaya imikhuba lamasiko angahambelani lalokho okutshiwo liBhayibhili mayelana labantu abafileyo. (UmTshumayeli 9:5, 6, 10) Lokhu kugoqela imikhuba enjengokuhlabela ubusuku bonke abantu belinde isidumbu endlini, imibuyiso, ukuthethela lemikhuba enjengokuzila eyenziwa ngumfelokazi. Silalela umlayo weBhayibhili othi: ‘Yehlukanani labo, . . . njalo yekelani ukuthinta into engcolileyo.’—2 KwabaseKhorinte 6:17.

  • Abafileyo bazavuswa. IBhayibhili lithi abantu bazavuswa lokuthi ukufa kuyabe kungasekho esikhathini esizayo. (ImiSebenzi 24:15; ISambulo 21:4) Ukwazi lokhu kwawanceda amaKhristu ekhulu lokuqala, lathi kungasinceda ukuthi singakhali size sidlulise amalawulo nxa sifelwe.—1 KwabaseThesalonika 4:13.

  • IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sithobeke. (IZaga 11:2) ‘Kasizigqaji ngalokho esilakho’ nxa singcwaba othile. (1 UJohane 2:16) Kasenzi imingcwabo emangalisayo ukuze sithokozise abantu futhi kasithengi amabhokisi alentengo emba eqolo. Kasigqokeli ukubukwa ngabantu.

  • Kasibambi abanye ngamandla ukuthi bakholwe lokho esikukholwayo ngemingcwabo. Silandela isimiso esithi: “Ngamunye wethu uzaziphendulela kuNkulunkulu.” (KwabaseRoma 14:12) Kodwa nxa singathola ithuba siyabachasisela lokho esikukholwayo ‘ngobumnene langenhlonipho.’—1 UPhetro 3:15.

Wenziwa njani umngcwabo waboFakazi?

Indawo: Imuli yiyo ekhethayo ukuthi ifuna inkonzo yomngcwabo yenzelwe ngaphi, kungaba seWolu yoMbuso, e-funeral parlour, endlini kumbe emangcwabeni.

Inkonzo: Kukhulunywa inkulumo ukuze kududuzwe abafelweyo. Enkulumeni le kuyachasiswa ukuthi iBhayibhili lithini ngokufa langethemba lokuthi abantu bazavuswa. (UJohane 11:25; KwabaseRoma 5:12; 2 UPhetro 3:13) Onika inkulumo angakhuluma ngokuhle okwakusenziwa ngumufi futhi angatsho lokuhle esikufunda endleleni ayethembeke ngayo kuJehova.—2 USamuyeli 1:17-27.

Kungahlatshelwa lengoma esekelwe eMibhalweni. (KwabaseKholose 3:16) Inkonzo ivalwa ngomthandazo oduduzayo.—KwabaseFiliphi 4:6, 7.

Inkongozelo: Loba kuyini esikwenzayo okuphathelane lokukhonza, okugoqela inkonzo yomngcwabo, sikwenza ngesihle. Kasithathi nkongozelo emihlanganweni yethu.—UMathewu 10:8.

Abangabuya emngcwabeni: AbangasiboFakazi labo bangabuya lanxa inkonzo yomngcwabo isenzelwa eWolu yoMbuso. Loba ngubani angabuya enkonzweni yomngcwabo njengoba nje loba ngubani engabuya emihlanganweni yethu.

OFakazi bakaJehova bayahamba yini emingcwabeni yamanye amasonto?

UFakazi ngamunye uyazikhethela, kusiya ngokuthi umzwangedwa wakhe oqeqetshwe liBhayibhili uyamvumela yini. (1 KuThimothi 1:19) Kodwa kasihlanganyeli ezinkonzweni ezingahambisani lalokho okutshiwo liBhayibhili.—2 KwabaseKhorinte 6:14-17.