Yeqa uye kokuphakathi

Okwenza OFakazi BakaJehova Batshumayele Endlini Ngendlu Yikuthi Bafuna Ukusindiswa Yini?

Hatshi. Siyatshumayela zikhathi zonke endlini ngendlu kodwa lokhu akusenzi sicabange ukuthi yikho okuzakwenza sisindiswe. (Kwabase-Efesu 2:8) Ngani?

Cabanga ngomzekeliso lo: Ake sithi kulendoda elomusa enxuse abantu ukuthi baze endaweni ethile futhi yabatshela lelanga okumele baze ngalo. Indoda le ithembise ukuthi izanika bonke abazabuya isipho esidula kakhulu. Nxa kuyikuthi uyayithemba indoda le, akuthandabuzwa ukuthi uzalalela konke ekutshela khona. Akuthandabuzwa lokuthi uzatshela izihlobo labangane bakho ngaleso sithembiso ukuze labo benelise ukuthola lesosipho. Kodwa okuzakwenza usithole isipho lesi yikuthi indoda le iyabe ivele ifisa ukukunika sona hatshi ukuthi uyabe ulandele lokho ekutshele khona.

Yikho-ke, oFakazi bakaJehova bayasikholwa isithembiso sikaNkulunkulu sokupha bonke abamlalelayo ukuphila okungapheliyo. (KwabaseRoma 6:23) Siyazama ukutshela abanye lokho esikukholwayo silethemba lokuthi labo bazancedwa yizithembiso zikaNkulunkulu. Kodwa kasiziyengi ngokucabanga ukuthi ukutshumayela yikho okuzakwenza sisindiswe. (KwabaseRoma 1:17; 3:28) Akula lutho umuntu angalwenza ukuze afanele ukuthola isibusiso lesi esivela kuNkulunkulu. “Wasisindisa, hatshi ngenxa yezinto ezilungileyo esasizenzile, kodwa ngenxa yesihawu sakhe.”—KuThithusi 3:5, Holy Bible in Ndebele.