Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Sebantshintsha IBhayibhili Ukuze Lihambelane Lalokho Abakukholwayo Yini?

OFakazi BakaJehova Sebantshintsha IBhayibhili Ukuze Lihambelane Lalokho Abakukholwayo Yini?

Hatshi kakunjalo. Iqiniso yikuthi sananzelela ukuthi esikukholwayo kakuhambelani lalokho okutshiwo liBhayibhili sasesintshintsha esikukholwayo ukuze kuhambelane leBhayibhili.

Kanti futhi saqalisa ukuhlola iBhayibhili singakadindi i-New World Translation of the Holy Scriptures ngo-1950. Ngaleso sikhathi sasisebenzisa loba yiwaphi amaBhayibhili ayekhona ukuze asisize sihambelanise esikukholwayo lalokho okutshiwo liBhayibhili. Khangela ezinye izibonelo zalokho esikukholwayo ubone ukuthi kuyahambelana yini lalokho okuseBhayibhilini.

  1. Lokho esikukholwayo: UNkulunkulu, uJesu lomoya ongcwele akulingani. I-Zion’s Watch Tower ka-1882 yathi: ‘Abantu ababala imagazini le bayakwazi ukuthi kasikukholwa ukuthi uJehova, uJesu lomoya ongcwele bangumuntu oyedwa ngoba lokho akukho eBhayibhilini.’

    Lokho okutshiwo liBhayibhili: “UJehova uNkulunkulu wethu nguJehova munye.” (UDutheronomi 6:4, The Holy Bible, kaRobert Young) “Kodwa kuloNkulunkulu oyedwa kuphela, uYise, okwavela kuye izinto zonke njalo okunguye esimphilelayo; leNkosi eyodwa, uJesu uKhristu, ozinto zonke zeza ngaye njalo esiphila ngaye.” (1 KwabaseKhorinte 8:6, American Bible Union Version) UJesu yena ngokwakhe wathi: “UBaba mkhulu kulami.”​—UJohane 14:28, Douay-Rheims Version.

  2. Lokho esikukholwayo: Abantu kabasoze batshiswe esihogweni. I-Zion’s Watch Tower kaJune 1882 yayilesihloko esithi “The Wages of Sin Is Death,” njalo isihloko leso sasithethwe embhalweni kaRoma 6:23. Yathi: “Umutsho lo ulula kakhulu njalo uyazwisiseka. Kuyamangalisa ukuthi abantu abazithi bangamakholwa bathi iBhayibhili lifundisa ukuthi abantu abenza okubi bazatshiswa esihogweni kuze kube phakade.”

    Lokho okutshiwo liBhayibhili: “Umphefumulo owonayo uzakufa.” (UHezekheli 18:4, 20, King James Version) Abantu abangalaleli uNkulunkulu kabasoze batshiswe kuze kube phakade kodwa “bazabhujiswa okulaphakade”​—2 Thesalonika 1:9, King James Version.

  3. Lokho esikukholwayo: UMbuso kaNkulunkulu unguhulumende ongokoqobo hatshi isimo senhliziyo yomuntu. I-Zion’s Watch Tower kaDecember 1881 yathi: “Nxa umbuso lo usubusa uzasusa yonke imibuso ekhona emhlabeni.”

    Lokho okutshiwo liBhayibhili: “Ngalesosikhathi samakhosi lawo uNkulunkulu wasezulwini uzabeka umbuso ongasoze wabhidlizwa lanini: njalo umbuso lo awusoze utshiyelwe abanye abantu. Uzayibhidliza yonke leyo mibuso ibe yizicucu, kodwa wona uzakuma laphakade.”​—UDanyeli 2:44, King James Version.

OFakazi bakaJehova bakholwa okuku-New World Translation kuphela yini?

Hatshi, ngoba sisebenzisa amaBhayibhili amanengi atshiyeneyo nxa sitshumayela. Lanxa sinika abantu i-New World Translation mahala ukuze sifunde labo iBhayibhili, kasibabambi ngamandla ukuthi bayisebenzise kodwa siyabavumela ukuthi basebenzise awabo.