Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Asiyikhangeleli phansi intuthuko esiyenziwe ngabesayensi njalo siyakukholwa lokho abakutshoyo okulobufakazi obubambekayo.

Isichazamazwi okuthiwa yi-Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary sithi: “Isayensi yikuhlolisisa imvelo lokuthi singafundani kuyo.” Lanxa iBhayibhili lingayisilo ibhuku lesayensi liyasikhuthaza ukuthi sihlolisise imvelo njalo sifunde kulokho osekutholwe ngabesayensi. Cabanga ngezibonelo lezi ezilandelayo:

  • Izinkanyezi: “Phakamisani amehlo enu likhangele phezulu. Ngubani owadala konke lokhu na? Yena okhupha amaxuku ezinkanyezi ngalinye ngalinye, awabize ngalinye ngamabizo awo.”​—U-Isaya 40:26.

  • Izinto eziphilayo: USolomoni ‘wachasisa wahaya izihlahla, kusukela esihlahleni somsedari waseLebhanoni lomhisophi okhula emidulini. Wafundisa njalo langezinyamazana lezinyoni lezinhlanzi.’​—1 AmaKhosi 4:33.

  • Ezokwelapha: “Kakusibo abaphilayo abaswela umelaphi, kodwa ngabagulayo.”​—ULukha 5:31.

  • Ezomumo womkhathi: ‘Sewake wangena eziphaleni zongqoqwane loba wabona iziphala zesiqhotho na? Ingaphi indawo yokuhlakaza umoya wempumalanga phezu komhlaba na?’​—UJobe 38:22-​24.

Amabhuku ethu akhuthaza abantu ukuthi bahloniphe isayensi ngoba alezihloko ezikhuluma ngemvelo lalokho osekwenziwe ngabesayensi. OFakazi bayabakhuthaza abantwababo ukuthi bafunde ukuze bazwisise imvelo. Kanti njalo bakhona oFakazi abenza imisebenzi ephathelane lesayensi.

Lokho isayensi engakwenelisiyo

Asikukholwa ukuthi isayensi iyenelisa ukuphendula yonke imibuzo abantu abalayo. * Ngokwesibonelo, abesayensi bayachwayisisa ngokuthi umhlaba wenziwe ngani kanye lokuthi umzimba womuntu usebenza njani. Kodwa kabenelisi ukutsho ukuthi kungani kungumhlaba kuphela olezinto eziphilayo lokuthi kungani umzimba womuntu wenziwe ngendlela emangalisayo?

Sinanzelele ukuthi iBhayibhili yilo elilezimpendulo eziqondileyo zemibuzo le. (IHubo 139:13-16; U-Isaya 45:18) Ngenxa yalokhu sikholwa ukuthi ulwazi ngezesayensi lulodwa alwenelanga, umuntu kumele abe lolwazi langeBhayibhili.

Kwezinye izikhathi kungakhanya angani isayensi leBhayibhili kuyaphikisana. Lokhu kujayele ukubangelwa yikuthi abantu bayabe bephicwa yilokho okutshiwo liBhayibhili. Ngokwesibonelo iBhayibhili kalifundisi ukuthi umhlaba wadalwa ngamalanga ayisithupha alamahola angu-24.​—UGenesisi 1:1; 2:4.

Okunye okucatshangwa ngabanye abezesayensi akula bufakazi obubambekayo futhi abanye abezesayensi kabavumelani lakho. Ngokwesibonelo, imvelo itshengisa ukuthi kulomuntu ohlakaniphileyo onguye owayidalayo. Ngenxa yalokho sikholwa ukuthi izinto eziphilayo zadalwa kazizange zitshaye umazivelela. Zikhona izazi zesayensi kanye labanye abantu abalombono onjengowethu.

^ indima 8 Isazi sesayensi se-Austria u-Erwin Schrödinger wabhala wathi: “Isayensi ayilazo izimpendulo zemibuzo ekhathaza abantu empilweni.” U-Albert Einstein laye wathi: “Sikufunde ngendlela ebuhlungu ukuthi lanxa singaze sijulise ingqondo kangakanani kasenelisi ukuqeda izinhlupho zabantu.”