Silandela lokho okutshiwo liBhayibhili endabeni le. UJehova nguye owasungula umtshado futhi wayehlose ukuthi indoda lomkayo bangehlukani. IBhayibhili lithi ukungaziphathi kwezemacansini yikho kuphela okungenza ukuthi abantu abatshadileyo badivose.​—UMathewu 19:5, 6, 9.

OFakazi bakaJehova bayabasiza yini abatshadileyo abalezinhlupho?

Ye njalo basebenzisa izindlela ezitshiyeneyo.

  • Amabhuku. Kulezihloko ezinengi ezingasiza abatshadileyo ababona angani sebehlalele abantwababo kuphela.

  • Imihlangano. Emihlanganweni yebandla kanye lemihlanganweni emikhulu kuba lezingxenye ezisiza abatshadileyo.

  • Abadala. Abadala bamabandla basebenzisa iBhayibhili ukuze basize abatshadileyo, ngokwesibonelo basebenzisa imibhalo enjengo-Efesu 5:​22-​25.

● Abadala balemvumo yokutshela umuntu ukuthi adivose yini?

Hatshi. Nxa abadala besiza abantu abatshadileyo, abalamvumo yokubatshela ukuthi badivose yini loba hatshi. (KwabaseGalathiya 6:5) Kodwa umuntu okhetha ukudivosa umkakhe ngezizathu ezingekho eBhayibhilini kavunyelwa ukwenza eminye imisebenzi ebandleni njalo imibhalo ayimvumeli ukuthi atshade futhi.​—1 KuThimothi 3:​1, 5, 12.

OFakazi bakaJehova bayibona njani indaba yokwehlukana?

IBhayibhili likhuthaza abantu abatshadileyo ukuthi bangehlukani lanxa izimo abakizo zingamnandi. (1 KwabaseKhorinte 7:​10-​16) Inhlupho ezinengi zingalungiswa ngokuthandaza, ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili lokuba lothando.​—1 KwabaseKhorinte 13:​4-8; KwabaseGalathiya 5:​22.

Lanxa kunjalo kulezimo ezinzima kakhulu ezingenza umKhristu akhethe ukwehlukana lomkakhe, ezigoqela lezi ezilandelayo:

  • Ukunganakekeli imuli ngabomo.​—1 KuThimothi 5:8.

  • Ukuhlukuluzwa.​—IHubo 11:5.

  • Nxa atshade laye esenza kube nzima ukuthi akhonze uNkulunkulu. Ngokwesibonelo nxa efuna ephule umthetho kaNkulunkulu angabona kungcono ukwehlukana laye ukuze aqhubeke ‘elalela uNkulunkulu kulokulalela abantu.’​—ImiSebenzi 5:​29.