Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayeza Abantu Abavele Besonta?

Sesananzalela ukuthi abantu abanengi abakhonzayo bayakuthanda ukuxoxa ngezihloko eziseBhayibhilini. Kuliqiniso ukuthi siyakuhlonipha lokho okukholwa ngabanye abantu njalo kasibabambi ngamandla ukuthi balalele lokho esibatshela khona.

Nxa sikhuluma labanye ngenkolo, sizama ukulandela lokho okutshiwo liBhayibhili ukuthi sikhulume “ngobumnene langenhlonipho.” (1 UPhetro 3:16) Siyakwazi ukuthi abanye kabasoze basilalele. (UMathewu 10:14) Kodwa kumele sixoxe labo ngoba leyo yiyo yodwa indlela esingabona ngayo ukuthi bayafuna ukulalela yini loba hatshi. Njalo siyananzelela ukuthi izimo zabantu ziyantshintsha.

Ngokwesibonelo umuntu angabe engelaso isikhathi sokuxoxa ngeBhayibhili mhla simvakatshele kodwa avume ukuthi sizoxoxa laye ngelinye ilanga. Kanti njalo izinhlupho abantu abahlangana lazo nsuku zonke zingenza bacine sebefuna ukuxoxa lathi ngeBhayibhili. Ngakho-ke kasideli ukubavakatshela ukuze sixoxe labo.