Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bababamba Ngamandla Yini Abantwababo Ukuthi Babe NgoFakazi?

OFakazi BakaJehova Bababamba Ngamandla Yini Abantwababo Ukuthi Babe NgoFakazi?

Hatshi, phela omunye lomunye uyazikhethela ukuthi uyafuna yini ukukhonza uNkulunkulu. (KwabaseRoma 14:12) OFakazi bakaJehova bayabafundisa sibili abantwababo imithetho eseBhayibhilini kodwa nxa abantwana sebekhulile bayazikhethela ukuthi bayafuna yini ukuba ngoFakazi bakaJehova.—KwabaseRoma 12:2; KwabaseGalathiya 6:5.

OFakazi bakaJehova bayafana labanye abazali, bafuna abantwababo benze okuhle nxa sebekhulile. Bayabafundisa izinto ezizabanceda empilweni ezinjengemisebenzi yezandla, indlela okumele baziphathe ngayo lokuthi bakhonze uNkulunkulu. OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi iBhayibhili liyanceda kakhulu empilweni, yikho befundisa abantwababo imithetho eseBhayibhilini futhi bengena labo imihlangano. (UDutheronomi 6:6, 7) Kodwa nxa umntwana esekhulile uyazikhethela ukuthi uyafuna yini ukuba nguFakazi kaJehova njengabazali bakhe.

 OFakazi bakaJehova bayabhabhathiza yini umntwana osanda kuzalwa?

Hatshi. IBhayibhili alivumelani lokubhabhathizwa kwabantwana abasanda kuzalwa. Ngokwesibonelo, iBhayibhili litshengisa ukuthi endulo amaKhristu ezwa ilizwi, ‘alamukela ngentokozo’ aphenduka, abesebhabhathizwa. (ImiSebenzi 2:14, 22, 38, 41) Yikho ukuze umuntu abhabhathizwe kumele abe esekhulile esezwisisa lokho iBhayibhili elikutshoyo, esekukholwa njalo esezimisele ukukusebenzisa empilweni yakhe. Umntwana osanda kuzalwa ngeke akwenze lokhu.

Nxa abantwana bekhula bayazikhethela bona ukuthi sebefuna ukubhabhathizwa kodwa kumele babe sebezwisisa ukuthi isinqumo abasenzayo sitshoni.

 OFakazi bakaJehova bayabakhalala yini abantwababo nxa bengakhetha ukungabhabhathizwa?

Hatshi. Kuyabadanisa abazali abangoFakazi ukubona umntanabo ekhetha enye indlela, bayabe belokhu bemthanda njalo abamkhalali lanxa engazange abe nguFakazi.

Umuntu ngamunye kumele azikhethele ukuthi uyafuna yini ukubhabhathizwa kungelani lokuthi unganani

 Kungani oFakazi bakaJehova behamba labantwababo ekutshumayeleni?

Kulezizathu ezinengi ezenza sihambe labantwabethu ekutshumayeleni. *

  • IBhayibhili lithi abazali kumele bafundise abantwababo ukuze bakhonze uNkulunkulu. (Kwabase-Efesu 6:4) Ukukhonza kugoqela ukutshela abanye ngokholo lwakho yikho ukutshumayela esikwenzayo kuyingxenye eqakathekileyo yokufundisa abantwabethu.—KwabaseRoma 10:9, 10; KumaHebheru 13:15.

  • IBhayibhili likhuthaza abantwana ukuthi “badumise ibizo leNkosi.” (IHubo 148:12, 13, King James Version). Enye indlela eqakathekileyo yokudumisa uNkulunkulu yikutshela abanye ngaye. *

  • Ukutshumayela labazali kuyabanceda abantwana. Bayafunda izindlela zokukhuluma labantu abatshiyeneyo njalo kwenza babe lobuntu obuhle obugoqela ukuba lesihawu, umusa, inhlonipho futhi kwenza bathande ukunceda abanye. Kanti njalo kuyabanceda ukuthi bajayele iMibhalo esekela lokho abakukholwayo.

 OFakazi bakaJehova bayawananza yini amakhefu lamaholideyi?

OFakazi bakaJehova abananzi amaholideyi lamanye nje amakhefu ananzwa ngabantu angamthokozisiyo uNkulunkulu. * (2 KwabaseKhorinte 6:14-17; Kwabase-Efesu 5:10) Ngokwesibonelo asinanzi izinsuku zokuzalwa lekhisimusi ngoba izinto lezi zaqaliswa ngabahedeni.

Siyakukholisa sibili ukuba lezimuli zethu sizikholisela nje lokunika abantwabethu izipho. Lokhu sikwenza loba ngasiphi isikhathi, asilindeli ilanga elithile ukuthi sivakatshelane njalo sinikane izipho.

Abazali abangoFakazi bayakuthanda ukunika abantwababo izipho

^ indima 15 Iqiniso elikhona yikuthi abantwabethu abahambi ekutshumayeleni bengelamzali loba omunye umuntu omdala.

^ indima 17 IBhayibhili likhuluma ngabantwana abanengi ababethokozisa uNkulunkulu ngokutshela abanye ngaye.—2 AmaKhosi 5:1-3; UMathewu 21:15, 16; ULukha 2:42, 46, 47.

^ indima 23 Amanye amabizo atshintshiwe.