Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova BangamaKhristu Yini?

Ye singamaKhristu futhi nanzi izizathu ezenza sitsho njalo:

  • Sizama ukwenza lokho okwafundiswa nguJesu Khristu futhi silingisele lokho akwenzayo.—1 UPhetro 2:21.

  • Sikholwa ukuthi ukuba lokholo kuJesu yikho kuphela okungasenza sisindiswe, “phela kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elaphiwa abantu ukuthi sisindiswe ngalo.”—ImiSebenzi 4:12.

  • Nxa abantu besiba ngoFakazi bakaJehova, babhaphathizwa ebizweni likaJesu.—UMathewu 28:18, 19.

  • Sikhuleka ngebizo likaJesu.—UJohane 15:16.

  • Sikholwa ukuthi uJesu uyiNhloko futhi nguye ophiwe amandla phezu kwabantu bonke.—1 KwabaseKhorinte 11:3.

Kodwa thina kasifanani lamanye amasonto okuthiwa ngawesiKhristu. Ngokwesibonelo sikholwa lokho okufundiswa liBhayibhili ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu kalingani laye. (UMakho 12:29) Sikholwa ukuthi umphefumulo uyafa, njalo iBhayibhili kalifundisi ukuthi uNkulunkulu utshisa abantu esihogweni kuze kube nini lanini. Sikholwa lokuthi labo abakhokhelayo ekukhonzeni kakumelanga babizwe ngamabizo okuhlonipha abenza bakhanye bengcono kulabanye.—UmTshumayeli 9:5; UHezekheli 18:4; UMathewu 23:8-10.