Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi Izinsuku Zokuzalwa?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi Izinsuku Zokuzalwa?

Kasizinanzi izinsuku zokuzalwa ngoba sikholwa ukuthi ukuzinanza kakumjabulisi uNkulunkulu. Lanxa iBhayibhili lingakukhulumi bhadla ukuthi singananzi izinsuku zokuzalwa, liyasincedisa ukuthi sizwisise umbono kaJehova ngendaba le. Okulandelayo kusitshengisa izimiso zeBhayibhili kanye lokuthi ukunanza izinsuku zokuzalwa kwaqalisa njani.

  1. Ukunanza izinsuku zokuzalwa kwasungulwa ngabahedeni. Nxa i-Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend ikhuluma ngomdabuko wokunanza izinsuku zokuzalwa ithi abantu babekholwa ukuthi “imimoya emibi yayihlasela abantu ngosuku lwabo lokuzalwa,” yikho “ukunanza usuku lolo ngokuba labangane kanye lokumfisela okuhle kwakumvikela lowo owenzelwa idili ukuthi angahlaselwa yimimoya emibi.” Kanti njalo ibhuku elithi The Lore of Birthdays lithi ezikhathini zakudala kwakuqakathekile ukuthi ilanga lomuntu lokuzalwa libhalwe phansi kusenzelwa ukuthi izazi zenkanyezi zenelise ukutsho okwakuzakwenzakala empilweni yomuntu. Ibhuku leli liqhubeka lisithi “kwakukholwa ukuthi amakhandlela ayesetshenziswa nxa kunanzwa usuku lokuzalwa ayelamandla okugcwalisa izifiso zabantu.”

    IBhayibhili lithi ukuzihlanganisa lamadimoni kanye lokubonisa ikusasa kubi. (UDutheronomi 18:14; KwabaseGalathiya 5:19-21) Esinye isizatho esenza ukuthi uJehova azonde iBhabhiloni yendulo yikuthi abantu bakhona babehlola izinkanyezi ukuze babone okwakuzakwenzakala. (U-Isaya 47:11-15) OFakazi bakaJehova kabagijimisani lokudinga ukuthi amasiko wonke alomdabuko bani ngaphandle nxa iBhayibhili likhuluma ngesiko lakhona.

  2. AmaKhristu okuqala ayengananzi izinsuku zokuzalwa. I-The World Book Encyclopedia ithi amaKhristu okuqala ayesithi “ukunanza usuku lokuzalwa kwaqaliswa ngabahedeni.” IBhayibhili lithi abaphostoli lamaKhristu okuqala bacanda indlela okwakumele ilandelwe yiwo wonke amaKhristu.​—2 KwabaseThesalonika 3:6.

  3. AmaKhristu kumele ananze ukufa kukaJesu kuphela. (ULukha 22:17-20) Lokhu kakusimangalisi ngoba iBhayibhili lithi ‘ilanga lokufa lingcono kulelanga lokuzalwa.’ (UmTshumayeli 7:1) Ilanga lokufa kukaJesu laliqakathekile ngoba wayesezenzele ibizo elihle loNkulunkulu.​—KumaHebheru 1:4.

  4. EBhayibhilini akulandawo lapho okukhulunywa khona ngenceku kaNkulunkulu eyananza usuku lokuzalwa. Lokhu kakwenzakalanga ngephutha, ngoba iBhayibhili likhuluma ngabantu ababili abananza izinsuku zokuzalwa njalo abantu laba babengamkhonzi uNkulunkulu. Amadili la womabili akukhulunywa kuhle ngawo.​—UGenesisi 40:20-22; UMakho 6:21-29.

Abantwana baboFakazi bakaJehova bazizwa becindezelwe yini ngokungananzi izinsuku zokuzalwa?

OFakazi bakaJehova bayabathanda abantwababo ngoba bayabanika izipho noma nini njalo babenzele imibuthano yokuzilibazisa. Balandela isibonelo sikaNkulunkulu onika abantu izipho ezinhle ngazo zonke izikhathi. (UMathewu 7:11) Abantwana baboFakazi kabazizwa becindezelwe njengoba izibonelo ezilandelayo zitshengisa:

  • “Kumnandi ukuthola isipho ungasilindelanga.”​—UTammy oleminyaka engu-12.

  • “Lanxa ngingatholi izipho ngosuku lwami lokuzalwa, abazali bami bangithengela izipho ngaloba yisiphi isikhathi futhi kumnandi ukuthola izipho ungazilindelanga.”​—UGregory oleminyaka engu-11.

  • U-Eric oleminyaka engu-6 wathi abantu abananza izinsuku zokuzalwa bacabanga ukuthi idili kuzwa yikuhlabela ingoma kanye lokuthenga amakhekhe amalutshwana nje. Wathi abantu abanjalo kumele bazobona ngakibo ukuthi idili kuzwa kuyini. Kahawukeli amadili okunanza izinsuku zokuzalwa ngoba uthi ngakibo bayake babe lawo amadili angcono kakhulu ukwedlula lawo enziwa ngabananza izinsuku zokuzalwa.