Yeqa uye kokuphakathi

Kuyini IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova?

IQula Elibusayo liqembu elincane lamaKhristu aqinileyo ekukhonzeni aqondisa amabandla aboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke. Umsebenzi weQula Elibusayo ugoqela okulandelayo:

IQula Elibusayo lilingisela ‘abaphostoli labadala’ ababeseJerusalema ngekhulu lokuqala, futhi abaphostoli laba babesenza izinqumo eziqakathekileyo ezazinceda wonke amaKhristu ayekhona ngalesosikhathi. (ImiSebenzi 15:2.) Abaphostoli labadala laba babengasobakhokheli, yikho lelunga ngalinye leQula Elibusayo kalisomkhokheli wenhlanganiso yethu. IQula Elibusayo liqondiswa liBhayibhili futhi wonke amadoda akulo ayazithoba kuJesu Khristu njengoba ebekwe nguJehova uNkulunkulu ukuthi abe yiNhloko yebandla lobuKhristu.—1 KwabaseKhorinte 11:3; Kwabase-Efesu 5:23.

Angobani Amalunga EQula Elibusayo?

Khathesi amalunga eQula Elibusayo nguKenneth Cook, Jr., uSamuel Herd, uGeoffrey Jackson, uStephen Lett, uGerrit Lösch, u-Anthony Morris III, uMark Sanderson, loDavid Splane. Basebenzela emawofisini ethu amakhulu aseWarwick, eNew York, e-U.S.A.

Lihlelwe Njani IQula Elibusayo?

IQula Elibusayo lihlele ukuthi kube lamakhomithi ayisithupha akhangele umsebenzi wethu, futhi ilunga ngalinye lisebenza kukhomithi eyodwa kumbe kwamabili.

 • Ikhomithi Yabahleli: Ikhangela izindaba zomthetho, izindawo ezehlelwe ngumonakalo othile, izindaba eziphathelane lokuhlukuluzwa kwabafowethu ngenxa yokholo lwabo, kanye lezinye izindaba eziqakathekileyo ezithinta oFakazi bakaJehova.

 • IKhomithi Ebona Ngezisebenzi: Ikhangela ngokunakekelwa kwamalunga emuli yeBhetheli.

 • IKhomithi Ebona Ngomsebenzi Wokudinda: Ikhangela umsebenzi wokudinda lokuhanjiswa kwamabhuku, ukwakhiwa kwezindawo zokukhonzela, amawofisi okuhumutsha, lamawofisi egatsha.

 • IKhomithi Yenkonzo: Ikhangela konke okuphathelane lomsebenzi wokutshumayela ‘izindaba ezinhle zoMbuso.’—UMathewu 24:14.

 • IKhomithi Yokufundisa: Yiyo ehlela lokho okumele sikufunde emihlanganweni, ezikolo, lasezinhlelweni ze-audio lezevidiyo.

 • IKhomithi Yokuloba: Iqondisa ukubhalwa kwamabhuku asekelwe eBhayibhilini kanye lalokho okufakwa kuwebhusayithi futhi ikhangela lomsebenzi wokuhumutsha.

IQula Elibusayo liyahlangana maviki wonke ukuze likhangele izidingo zenhlanganiso. Emihlanganweni le, amalunga alo ayaxoxisana ngalokho okutshiwo liBhayibhili futhi avume ukuqondiswa ngumoya ongcwele njalo avumelane kulokho ahlela ukukwenza.—ImiSebenzi 15:25.

Ngobani abancedisa iQula Elibusayo?

IQula Elibusayo lincediswa ngamadoda athembekileyo. (1 KwabaseKhorinte 4:2) Amadoda la ayawazi umsebenzi wekhomithi afakwe kuyo, njalo angena imihlangano yaleyokhomithi maviki wonke. Lanxa amadoda la engenzi izinqumo, anika iQula Elibusayo amacebo kanye lolwazi oludingekayo futhi alandela lokho okuyabe kuhlelwe yikhomithi abesebona lokuthi okuyabe kuhleliwe kuyenziwa yini. IQula Elibusayo lingacela amadoda la ukuthi avakatshele abazalwane ezindaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele kumbe ukuthi enze izinkulumo emihlanganweni efanana loqakathekileyo owenziwa minyaka yonke kumbe oweGiliyadi.

AMABIZO ALABO ABASIZA IQULA ELIBUSAYO

IKhomithi

Ibizo

Eyabahleli

 • UJohn Ekrann

Ebona Ngezisebenzi

 • UGerald Grizzle

 • UPatrick LaFranca

 • UDaniel Molchan

 • URalph Walls

Ebona Ngomsebenzi Wokudinda

 • URobert Butler

 • UHarold Corkern

 • UGlockentin Gajus

 • UDonald Gordon

 • URobert Luccioni

 • U-Alex Reinmueller

 • UDavid Sinclair

Eyenkonzo

 • UGary Breaux

 • UJoel Dellinger

 • USeth Hyatt

 • UChristopher Mavor

 • UBaltasar Perla, Jr.

 • UWilliam Turner, Jr.

 • ULeon Weaver, Jr.

Eyokufundisa

 • URonald Curzan

 • UKenneth Flodin

 • UWilliam Malenfant

 • UMark Noumair

 • UDavid Schafer

Eyokuloba

 • URobert Ciranko

 • UJames Mantz

 • U-Izak Marais

 • ULeonard Myers

 • UGene Smalley

 • UHermanus van Selm