Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Babafundisa Njani Abantu IBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Babafundisa Njani Abantu IBhayibhili?

 OFakazi bakaJehova bancedisa abantu ukuthi bazwisise lokho okufundiswa liBhayibhili. Uhlelo lwethu lokufunda labantu iBhayibhili luzakunceda ukuthi:

  •   Uthokoze

  •   Ube ngumngane kaNkulunkulu

  •   Ufunde ngalokho uNkulunkulu akuthembisa abantu

Okusekhasini leli

 Senziwa njani isifundo seBhayibhili?

 Umuntu okufundisayo uzakunceda uzwisise okufundiswa liBhayibhili ngokuxoxa lawe ngendaba eyodwa ngasikhathi sinye. Lizabe lisebenzisa ibhuku elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! ukuze ubone okufundiswa liBhayibhili lokuthi ungakusebenzisa njani. Bukela ividiyo le ukuze ufunde okunengi.

 Kuyabhadaliswa yini?

 Hatshi. OFakazi bakaJehova benza lokho uJesu akutshela abafundi bakhe, wathi: “Liphiwe mahala, phanini mahala.” (UMathewu 10:8) IBhayibhili ozaliphiwa kanye lebhuku elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! awusoze ukubhadalele.

 Ngizafunda okwesikhathi esinganani?

 Ibhuku ozalisebenzisa lilezifundo ezingu-60. Kuya ngawe ukuthi izifundo lezi uzaziqeda ngemva kwesikhathi esinganani. Kodwa abanye bakhetha ukuqeda isifundo esisodwa kumbe ezedlula lapho iviki ngayinye.

 Ngiqalisa njani?

  1.  1. Gcwalisa ifomu elikuwebhusayithi yethu. Ozasitshela khona ngawe sizakusebenzisa ukutshela omunye uFakazi kaJehova ukuthi azofunda lawe.

  2.  2. Ozafunda lawe uzakuthinta. Uzakuchasisela ukuthi lizabe lifunda njani futhi aphendule loba yiphi imibuzo ongabe ulayo.

  3.  3. Wena lalowo okufundisayo lizahlela ukuthi lizafunda njani. Lingafunda libonana mathupha, ngefoni, libonana kuvidiyo, ngokubhalelana incwadi kumbe nge-email. Isifundo ngasinye singaba lihora kumbe sithathe isikhathi esingaphansi kwehora loba esedlula lapho kusiya ngokuthi ukhululeke kangakanani.

 Ngiyavunyelwa yini ukuqalisa ngokuzama?

 Ye. Gcwalisa ifomu elikuwebhusayithi yethu ukuze ukwenze lokhu. Nxa lowo ozakufundisa engakuthinta, sicela umtshele ukuthi ufuna ukuqalisa ngokuzama ukuze ubone ukuthi uzakuthanda yini ukuqhubeka ufunda. Uzafunda lawe esebenzisa ibhukwana elithi Ungathokoza Kuze Kube Nini Lanini! elilezifundo ezintathu nje kuphela.

 Kuzamele ngibe nguFakazi kaJehova yini nxa ngingavuma ukufunda iBhayibhili?

 Hatshi. OFakazi baJehova bayakuthanda ukuxoxa labantu ngeBhayibhili kodwa kabababambi ngamandla ukuthi babe ngoFakazi. Esikwenzayo nje yikunceda abantu bazibonele okufundiswa liBhayibhili besebezikhethela lokho abafuna ukukukholwa.—1 UPhetro 3:15.

 Ngiyavunyelwa ukusebenzisa iBhayibhili lami yini?

 Ye, ukhululekile ukusebenzisa loba yiliphi iBhayibhili olithandayo. Lanxa sithanda ukusebenzisa INguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo Engcwele ngenxa yokuthi iqondile lokuthi ibhalwe ngendlela elula, kasalisi muntu ukuthi asebenzise iBhayibhili alijayeleyo.

 Nginganxusa abanye yini?

 Ye. Ukhululekile ukunxusa izihlobo labangane bakho ukuze labo bafunde iBhayibhili.

 Nxa ngake ngafunda laboFakazi bakaJehova kudala, ngiyavunyelwa yini ukuphinda ngifunde?

 Ye. Phela khathesi ibhuku esesilisebenzisa litshiyene kulelakuqala. Kunengi okutsha okufakiweyo okwenza umfundi akhululeke ukutsho akucabangayo lakubone kumavidiyo.

 Ngingazifundela ngedwa yini kungelamuntu ongincedisayo?

 Ye. Abantu abanengi bakubona kungcono ukuncediswa ngomunye ikanti abanye babona kungcono ukuqala bafunde bebodwa. Ingxenye ekuwebhusayithi yethu ethu ethi Amathuluzi Okutaditsha IBhayibhili ilokunye ongakusebenzisa nxa ukhethe ukuzifundela uwedwa. Nanku okunye kwakhona: