Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

Sizama ngamandla wonke ukulandela indlela yokukhonza eyaqaliswa nguJesu yasilandelwa ngabaphostoli bakhe. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokunye esikukholwayo.

 1.   UNkulunkulu. Sikhonza uNkulunkulu weqiniso oyedwa, onguMdali futhi onguSomandla. Ibizo lakhe nguJehova. (IHubo 83:18; ISambulo 4:11) UnguNkulunkulu ka-Abhrahama, kaMosi loJesu.—U-Eksodusi 3:6; 32:11; UJohane 20:17.

 2.   IBhayibhili. Sikholwa ukuthi iBhayibhili lilomlayezo ophefumulelweyo ovela kuNkulunkulu usiya ebantwini. (UJohane 17:17; 2 KuThimothi 3:16) Esikukholwayo sikuthatha kuwo wonke amabhuku angu-66 akulo, okugoqela “iThestamenti Elidala” “leThestamenti Elitsha.” Isikhwicamfundo okuthiwa nguJason D. BeDuhn sabhala ngaboFakazi bakaJehova sathi “abakukholwayo labakwenzayo bakuthatha eBhayibhilini. Abatshintshi okutshiwo liBhayibhili ukuze kuhambelane lalokho abakukholwayo.” a.

   Lanxa siliqakathekisa iBhayibhili, okunye okukulo asikuthathi kunjengoba kunjalo. Siyakwazi ukuthi okunye okubhalwe eBhayibhilini kumela okuthile yikho asikuthathi njengoba kunjalo.—ISambulo 1:1.

 3.   UJesu. Silandela imfundiso kanye lesibonelo sikaJesu Khristu oyiNdodana kaNkulunkulu. Siyananzelela lokuthi uJesu nguye uMsindisi wethu. (UMathewu 20:28; ImiSebenzi 5:31) SingamaKhristu ngenxa yokuthi silandela isibonelo sakhe. (ImiSebenzi 11:26) Kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibhili kalikutsho ukuthi uJesu unguNkulunkulu uSomandla yikho kasiyikholwa imfundiso yoButhathu bukaNkulunkulu.—UJohane 14:28.

 4.   UMbuso kaNkulunkulu. Lo nguMbuso okhona sibili ezulwini hatshi into ethile esenhliziyweni yomKhristu. UMbuso lo uzasusa bonke ohulumende abakhona njalo uzakwenza ukuthi injongo kaNkulunkulu ngomhlaba igcwaliseke. (UDanyeli 2:44; UMathewu 6:9, 10) Sekuseduze ukuthi kwenzakale lokhu ngoba isiphrofetho esiseBhayibhilini sitshengisa ukuthi sesiphila “ezinsukwini zokucina.”—2 KuThimothi 3:1-5; UMathewu 24:3-14.

   UJesu uyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu njalo waqalisa ukubusa ngo-1914.​—ISambulo 11:15.

 5.   Ukusindiswa. Inhlawulo yomhlatshelo kaJesu yenza senelise ukukhululwa esonweni lasekufeni. (UMathewu 20:28; ImiSebenzi 4:12) Ukuze umhlatshelo lo usincede kumele sibe lokholo kuJesu njalo sitshintshe indlela esiphila ngayo besesibhabhathizwa. (UMathewu 28:19, 20; UJohane 3:16; ImiSebenzi 3:19, 20) Sikholwa ukuthi kumele sitshengise ngemisebenzi ukuthi silokholo oluqinileyo. (UJakhobe 2:24, 26) Kodwa imisebenzi esiyenzayo ayisiyo ezakwenza sisindiswe, ‘ngumusa omkhulu kaNkulunkulu.’​—KwabaseGalathiya 2:16, 21.

 6.   Ezulwini. UJehova uNkulunkulu, uJesu Khristu kanye lezingilosi ezithembekileyo bahlala ezulwini. b (IHubo 103:19-21; ImiSebenzi 7:55) Kulabantu abangu-144 000 abazavuswa bayephila ezulwini ukuze bayebusa loJesu eMbusweni kaNkulunkulu.​—UDanyeli 7:27; 2 KuThimothi 2:12; ISambulo 5:9, 10; 14:1, 3.

 7.   Umhlaba. UNkulunkulu wadala umhlaba ukuze abantu bahlale kuwo kuze kube nini lanini. (IHubo 104:5; 115:16; UmTshumayeli 1:4) Uzakwenza ukuthi abantu abalalelayo baphile phakade emhlabeni olipharadayisi bengasaguli.​—IHubo 37:11, 34.

 8.   Ububi lokuhlupheka. Ukuhlupheka kwaqalisa lapho enye ingilosi kaNkulunkulu ihlamuka. (UJohane 8:44) Ingilosi le yayenga abantu bokuqala futhi lokho kwaba lempumela emibi kubo lakubantwababo. Ngemva kwalokho ingilosi le yabizwa ngokuthi nguSathane lokuthi nguDeveli. (UGenesisi 3:1-6; KwabaseRoma 5:12) Ukuze uNkulunkulu ayilungise indaba le eyaqalwa nguSathane, uvumele ukuthi kube lokuhlupheka, kodwa akusoze kuhlale kunjalo ngoba uzakuqeda du.

 9.   Ukufa. Abantu abafileyo kabaphili kwenye indawo. (IHubo 146:4; UmTshumayeli 9:5, 10) Kabakho esihogweni.

   UNkulunkulu uzavusa izigidi zabantu abafayo. (ImiSebenzi 24:15) Abantu laba abazavuswa bazafundiswa iqiniso ngoNkulunkulu kodwa nxa bangayekela ukulalela, bazabhujiswa bangaphindi bavuswe.​—ISambulo 20:14, 15.

 10.   Imuli. Silandela umthetho kaNkulunkulu othi indoda kumele ibe lomfazi oyedwa lokuthi bangadivosa kuphela nxa omunye wabo efebile. (UMathewu 19:4-9) Asithandabuzi ukuthi izimiso eziseBhayibhilini zinceda ukuthi izimuli ziphumelele.​—Kwabase-Efesu 5:22–6:1.

 11.   Indlela esikhonza ngayo. Asisebenzisi isiphambano loba sikhonze izithombe. (UDutheronomi 4:15-19; 1 UJohane 5:21) Nanku okunye esikwenzayo ekukhonzeni kwethu:

 12.   Indlela esihlelwe ngayo. Sihlelwe saba ngamabandla njalo ebandleni ngalinye kulabadala ababekiweyo. Kababhadalwa njalo ayisibo bafundisi. (UMathewu 10:8; 23:8) Asikhiphi okwetshumi njalo emihlanganweni yethu akucelwa nkongozelo. (2 KwabaseKhorinte 9:7) Yonke imisebenzi yethu isekelwa ngeminikelo yokuzithandela.

   IQula Elibusayo elibunjwa ngamaKhristu aqinileyo ekukhonzeni yilo eliqondisa umsebenzi owenziwa ngoFakazi bakaJehova emhlabeni wonke njalo lisebenzela emawofisini ethu amakhulu.​—UMathewu 24:45.

 13.   Ukumanyana kwethu. Sikholwa izinto ezifananayo kungelani lokuthi sihlala ngaphi. (1 KwabaseKhorinte 1:10) Sizama ngamandla wonke ukuthi singabandlululi abanye ngokuthi bangumhlobo bani, badabuka ngaphi lokuthi banothile yini kumbe bangabayanga. (ImiSebenzi 10:34, 35; UJakhobe 2:4) Kodwa lokho akutsho ukuthi sikhetha ngendlela efananayo kukho konke esikwenzayo. Umuntu ngamunye uyazenzela izinqumo esebenzisa umzwangedwa wakhe oqeqetshwe liBhayibhili.​—KwabaseRoma 14:1-4; KumaHebheru 5:14.

 14.   Indlela esiziphatha ngayo. Siyazama ukutshengisa uthando kukho konke esikwenzayo. (UJohane 13:34, 35) Asenzi izinto ezingathokozisi uNkulunkulu ezigoqela ukufakwa igazi. (ImiSebenzi 15:28, 29; KwabaseGalathiya 5:19-21) Siphila ngokuthula labanye njalo kasihlanganyeli ezimpini. (UMathewu 5:9; U-Isaya 2:4) Siyabahlonipha ohulumende bamazwe esihlala kuwo njalo siyayilandela imithetho yabo ngaphandle nxa isiphikisana lalokho okufunwa nguNkulunkulu.​—UMathewu 22:21; ImiSebenzi 5:29.

 15.   Indlela esiphila ngayo labanye. UJesu wathi: “Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.” Waphinda wathi amaKhristu ‘kayisiwo omhlaba.’ (UMathewu 22:39; UJohane 17:16) Yikho siyazama ‘ukwenza okuhle kubo bonke’ kodwa kasingeneli kwezombusazwe njalo kasihlanganisi lokho esikukholwayo lemfundiso zamanye amasonto. (KwabaseGalathiya 6:10; 2 KwabaseKhorinte 6:14) Loba kunjalo kasahluleli muntu endabeni lezi.​—KwabaseRoma 14:12.

 Nxa ungaba lemibuzo mayelana lalokho okukholwa ngoFakazi bakaJehova, ungaya kuwebhusayithi yethu kumbe uvakatshele loba yiliphi igatsha lethu. Okunye ongakwenza yikungena imihlangano yethu eWolu yoMbuso eseduze lalapho ohlala khona loba uxoxe loFakazi kaJehova ohlala endaweni yakini.

a Khangela ibhuku elithi, Truth in Translation, ikhasi 165.

b Izingilosi ezimbi zaxotshwa ezulwini kodwa lokhe zilemizimba yomoya.​—ISambulo 12:7-9.