Yeqa uye kokuphakathi

Kwenzakalani KuboFakazi BakaJehova Ngesikhathi SeMpi Yomhlaba Yesibili?

Kwenzakalani KuboFakazi BakaJehova Ngesikhathi SeMpi Yomhlaba Yesibili?

Phakathi kwaboFakazi bakaJehova abangu-35 000 ababehlala eGermany lakwamanye amazwe ayengaphansi kombuso wamaNazi, kwabulawa abangu-1 500 ngesikhathi seMpi Yomhlaba Yesibili. Abanye babo akwaziwa ukuthi bafa njani. Kungenzeka kutholakale ukuthi ngobani abanye abafayo njengoba kulokhu kudingisiswa ngendaba le.

 Bafa njani?

 • Umtshina wokuquma amakhanda owawusetshenziswa ngamaNazi

  Ukubulawa: OFakazi abangaba ngu-400 babulawa eGermany lakwamanye amazwe ayengaphansi kombuso wamaNazi. Abanengi babo babethonisiswa emithethwandaba, bagwetshelwe ukufa, besebequnywa amakhanda. Abanye babedutshulwa kumbe balengiswe bengathonisiswanga.

 • Ukuhlukuluzwa kabuhlungu: OFakazi bakaJehova abedlula 1 000 bafa ezinkambeni zokuhlutshwa lasemajele. Babulawa yikusetshenziswa kabuhlungu, indlala, umqando, ukugula lokungelatshwa. Abanye bafa kusanda kuphela iMpi Yomhlaba Yesibili ngenxa yezinyalo zokutshaywa.

 • Ezinye imbangela: Abanye oFakazi babevalelwa ezindaweni ezile-gas, abanye babehlatshwa amajekiseni abulalayo ikanti abanye babebulawa yikuthi odokotela babefundela kubo izindlela zokwelapha.

 Babehlukuluzelwani?

OFakazi bakaJehova babehlukuluzwa ngenxa yokuthi babelandela okufundiswa liBhayibhili. Babengavumi ukwenza izinto ezazifunwa nguhulumende wamaNazi ngoba zazingavumelani lalokho okuseBhayibhilini. Babezimisele ‘ukulalela uNkulunkulu kulokulalela abantu.’ (ImiSebenzi 5:29) Nanzi izindlela ezimbili abakutshengisa ngazo lokhu.

 1. Ukungangeni kwezombusazwe. OFakazi bakaJehova abaphila ngesikhathi sombuso wamaNazi babengangeni kwezombusazwe njengabo bonke oFakazi. (UJohane 18:36) Yikho babengavumi:

 2. Ukwenza izinto eziphathelane lokukhonza. Lanxa babevinjelwa ukwenza izinto eziphathelane lokukhonza, oFakazi bakaJehova baqhubeka:

Isikhwicamfundo okuthiwa nguRobert Gerwarth sithi: “Ngesikhathi samaNazi oFakazi bakaJehova yibo bodwa ababehlukuluzwa ngenxa yalokho abakukholwayo.” * Ezinye izibotshwa zaqalisa ukubathanda oFakazi bakaJehova ngenxa yokuba qotho kwabo. Ngokwesibonelo esinye isibotshwa e-Austria sathi: “Abahambi empini. Kungangcono babulawe kulokuthi babulale.”

 Bafela ngaphi?

 • Ezinkambeni zokuhlutshwa: Inengi laboFakazi bakaJehova lafela ezinkambeni zokuhlutshwa. Nanzi ezinye inkamba zakhona: I-Auschwitz, iBuchenwald, iDachau, iFlossenbürg, iMauthausen, iNeuengamme, iNiederhagen, iRavensbrück, leSachsenhausen. ESachsenhausen kwafa oFakazi abangu-200.

 • Emajele: Abanye oFakazi babehlukuluzwa emajele baze bafe. Abanye babetshaywa kabuhlungu ngesikhathi bethonisiswa.

 • Lapho ababebulawelwa khona: OFakazi bakaJehova abanengi babulawelwa emajele aseBerlin-Plötzensee, eBrandenburg laseHalle/Saale. Kulezinye futhi izindawo ezingu-70 esezitholakele lapho oFakazi ababulawelwa khona.

 Abanye ababulawayo

 • Ibizo: UHelene Gotthold

  Lapho abulawelwa khona: EPlötzensee (eBerlin)

  UHelene owayelabantwana ababili wabotshwa izikhathi ezinengi. Ngesikhathi ethonisiswa ngo-1937 wayezithwele futhi wahlukuluzwa kabuhlungu waze wacina eswela. Mhlaka 8 December ngo-1944 waqunywa ikhanda ejele okuthiwa yiPlötzensee eseBerlin.

 • Ibizo: UGerhard Liebold

  Lapho abulawelwa khona: EBrandenburg

  Ijaha elalileminyaka engu-20 okuthiwa nguGerhard laqunywa ikhanda ejele yeBrandenburg ngemva kweminyaka emibili uyise ebulewe ngendlela efananayo. Wabhalela abangakibo incwadi ebavalelisa wathi: “Bengingeke ngenelise ukudlula ebunzimeni obunje kungasimandla eNkosi.”

 • Ibizo:URudolf Auschner

  Lapho abulawelwa khona: EHalle/Saale

  URudolph wayeleminyaka engu-17 ngesikhathi equnywa ikhanda mhlaka 22 September ngo-1944. Yena ke wavalelisa unina ngencwadi eyayisithi: “Abafowethu abanengi sebeyihambile indlela le, lami ngizimisele ukuyihamba.”

^ indima 15 Kuthethwe ebhukwini elithi Hitler’s Hangman: The Life of Heydrich, ikhasi 105.