Yeqa uye kokuphakathi

I-New World Translation Iqondile Yini?

I-New World Translation Iqondile Yini?

 Ingxenye yokuqala ye-New World Translation yethulwa ngo-1950. Kusukela ngaleso sikhathi abanye bebekhuluma kuhle nge-New World Translation a kodwa abanye bebeyisola ngenxa yokuthi itshiyene lamanye amaBhayibhili. Okutshiwo ngabantu ngeBhayibhili leli kuphathelane lalokho okulandelayo.

 •   Singalithemba. IBhayibhili leli lahunyutshwa kusetshenziswa imibhalo yakudala kanye lokuchwayisiswa okwenziwa yizikhwicamfundo. Kodwa i-King James Version ka-1611 yalotshwa kusetshenziswa imibhalo engaqondanga kangako futhi engayisiyo eyasetshenziswa kuhunyutshwa i-New World Translation.

 •   Liyahambelana lemibhalo yakudala. Abahumutsha i-New World Translation baloba khona kanye okwakubhalwe emibhalweni yakuqala eyayiphefumulelwe nguNkulunkulu. (2 KuThimothi 3:16) AmaBhayibhili amanengi kawahambelani lemibhalo yakudala ngoba abahumutshi bakhona babelandela amasiko, ngokwesibonelo babelikhipha ibizo likaNkulunkulu befaka amabizo okuhlonipha afanana lathi Nkosi kumbe Nkulunkulu.

 •   Ukuhumutsha ulandela indlela imibhalo yakudala eyayilotshwe ngayo. Abahumutsha i-New World Translation kabazange balifinqe iBhayibhili kodwa babelandela indlela imibhalo yakudala eyayilotshwe ngayo futhi lokhu babekwenza benanzelela ukuthi kabalobi izinto ezazingacina zingasazwakali. Ukufinqa iBhayibhili okwakusenziwa ngabanye abahumutshi kwenza ukuthi bacine sebesengezelela njalo sebetshiya leminye imicijo eqakathekileyo.

Umehluko okhona phakathi kwe-New World Translation lamanye amaBhayibhili

 Amabhuku angekhoyo. Isonto yamaKatolika leye-Orthodox zisebenzisa iBhayibhili elilamabhuku okwengezelela okuthiwa yi-Apocrypha. Abafundisi abangamaJuda kabawamukeli amabhuku lawo. Lokhu kufanele sibili ngoba iBhayibhili lithi amaJuda yiwo “aphathiswe wona kanye amazwi kaNkulunkulu.” (KwabaseRoma 3:1, 2) I-New World Translation kayilawo amabhuku lawo.

 Amavesi angekhoyo. Amanye amaBhayibhili afaka amavesi angekhoyo emibhalweni yakudala kodwa i-New World Translation kayiwafakanga amavesi anjalo. Kanti njalo amanye amaBhayibhili kawalawo amavesi lawo ngoba abahumutshi bakhona bathi ukwenza njalo kakuvumelani lemibhalo yakudala. b

 Ikhuluma ngolimi olulula njalo oluzwisisekayo. AmaBhayibhili ahunyutshwe ibala ngebala enza ukuthi abantu bangazwisisi abayabe bekubala. AmaBhayibhili amanengi kuMathewu 5:3 athi “Babusisiwe abampofu emoyeni.” (English Standard Version; King James Version; New International Version) Abantu abanengi abakuzwisisi ukuthi amazwi athi “abampofu emoyeni” atshoni, sebeze becabanga ukuthi uJesu wayekhuluma ngokuthobeka kumbe ubuyanga. Kodwa uJesu wayekhuluma ngokuthi abantu abalandela isiqondiso sikaNkulunkulu bathola intokozo yeqiniso. Yikho i-New World Translation evesini leyo ithi “labo abananzelela ukuthi kumele bafunde ngoNkulunkulu.”​—UMathewu 5:3. c

Okuhle okukhulunywa yizikhwicamfundo mayelana le-New World Translation

 •   U-Edgar J. Goodspeed ongumhumutshi weBhayibhili wabhala incwadi wathi: “Umsebenzi eliwenzayo uyangithokozisa kakhulu futhi indlela elahumutsha ngayo iBhayibhili iyangijabulisa.”

  U-Edgar J. Goodspeed

 •   U-Allen Wikgren owe-University of Chicago wathi kuwo wonke amaBhayibhili akhona i-New World Translation yiyo yodwa elolimi oluzwisiseka lula.​—The Interpreter’s Bible, Volume I, ikhasi 99.

 •   U-Alexander Thomson ochwayisisa amaBhayibhili wathi ekhuluma nge-New World Translation of the Christian Greek Scriptures wathi: “IBhayibhili leli lahunyutshwa ngobunono obukhulu futhi abahumutshi benelisa ukuyiveza kuhle imicijo yesiGiriki ngesiNgisi.”​—The Differentiator, April 1952, ikhasi 52.

 •   Lanxa umlobi uCharles Francis Potter wathi kulokunye angavumelani lakho okuku-New World Translation, wathi: “Abahumutshi beBhayibhili leli bayihumutsha kuhle imibhalo yesiGiriki leyesiHebheru njalo batshengisa ukuthi bahlakaniphile.”​—The Faiths Men Live By, ikhasi 300.

 •   URobert M. McCoy wathi: “Indlela oFakazi bakaJehova abahumutsha ngayo i-New Testament itshengisa ukuthi abahumutshi bakhona bafundile futhi bakhaliphile, lokhu kwabasiza ukuthi benelise ukuhumutsha izingxenye ezinzima.”​—Andover Newton Quarterly, January 1963, ikhasi 31.

 •   Lanxa uMacLean Gilmour engavumelani lokuthile okuku-New World Translation wathi abahumutshi bakhona “babesizwisisa isiGiriki.”​—Andover Newton Quarterly, September 1966, ikhasi 26.

 •   Ngesikhathi uThomas N. Winter ekhuluma nge-Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures wathi: “Ikhomithi le ihambisana lesikhathi njalo yahumutsha ngendlela eqondileyo.”​—The Classical Journal, April-May 1974, ikhasi 376.

 •   Ngo-1989, isikhwicamfundo esihlola ulimi lwesiHebheru okuthiwa nguBenjamin Kedar-Kopfstein, sathi: “Nxa ngichwayisisa ulimi olusemaBhayibhilini amanengi ayehumutsha esusela eBhayibhilini lesiHebheru, ngandise ukubona i-New World Translation yesiNgisi ihunyutshwe kuhle kakhulu. Lakhathesi nxa ngiqhubeka ngihlolisisa ngilokhu ngivuma ukuthi indlela i-New World Translation ehunyutshwe ngayo itshengisa ukuthi abayihumutshayo babezama sibili ukuthi bahumutshe okuqondileyo.”

 •   Ngemva kokuhlolisisa amaBhayibhili atshiyeneyo angu-9, isikhwicamfundo esibona ngezenkolo uJason David BeDuhn wathi: “I-NW [New World Translation] ihunyutshwe ngendlela eqondileyo ukudlula la amanye.” Lanxa abantu abanengi lezikhwicamfundo ezinengi besola abahumutshi be-New World Translation ngenxa yokuthi kayifanani lamanye amaBhayibhili, uBeDuhn wathi: “I-New World Translation kayifanani lamanye amaBhayibhili ngenxa yokuthi ikhuluma okuqondileyo njalo ilandela wona kanye amazwi emibhalo yakudala yeThestamente Elitsha.”

a Okwakhulunywa ngabantu laba kuphathelane le-New World Translation yesiNgisi eyayikhona kungakethulwa eka-2013.

b Ngokwesibonelo khangela lokho okuku-New International Version laku-Catholic New Jerusalem Bible. Nanka amavesi angezelelwayo kwamanye amaBhayibhili: UMathewu 17:21; 18:11; 23:14; UMakho 7:16; 9:44, 46; 11:26; 15:28; ULukha 17:36; 23:17; UJohane 5:4; UJohane 5:4; ImiSebenzi 8:​37; 15:34; 24:7; 28:29 loRoma 16:24. I-King James Version kanye le-Douay-Rheims Version zikhuluma ngobuthathu bukaNkulunkulu ku-1 Johane 5:7, 8 kodwa indaba yobuthathu bukaNkulunkulu ebhalwe lapho kayikho emibhalweni yakuqala.

c IBhayibhili elahunyutshwa nguJ. B. Phillips lalo lithi “labo abananzelela ukuthi kumele bakhonze uNkulunkulu” kanti njalo i-The Translator’s New Testament yona ithi “labo abananzelela ukuthi kumele bafunde ngoNkulunkulu.”