Ye. Umuntu angenza lokhu okubili nxa esefuna ukutshiya inhlanganiso yethu:

  • Angazicelela. Angakhuluma kumbe abhale incwadi esithi kasafuni ukuba nguFakazi kaJehova.

  • Angatshengisa ngezenzo. Umuntu angenza izinto ezitshengisa ukuthi kasafuni kuba yingxenye yabazalwane bethu bomhlaba wonke. (1 UPhetro 5:9) Ngokwesibonelo, angatshiya ukuba nguFakazi ayengena isonto ethile njalo azimisele ukuthi usefuna ukuba lilunga layo.​—1 UJohane 2:19.

Nxa umuntu engasatshumayeli kumbe engasangeni imihlangano yenu, lihle libone angani kasafuni ukuba nguFakazi kaJehova yini?

Hatshi. Ukutshiya ukuba nguFakazi lokuba buthakathaka ekukhonzeni kutshiyene. Esikhathini esinengi labo asebedonda loba asebayekela ukuya emihlanganweni yethu kumbe ekutshumayeleni abatshiyanga ukuba ngoFakazi bakaJehova kodwa kulezinto ezabaqeda amandla. Asibalahleli iganga ababuthakathaka ekukhonzeni, kodwa siyabaduduza futhi sibasekele. (1 KwabaseThesalonika 5:14; UJuda 22) Nxa bedinga uncedo abadala bayabasiza ukuze baqine ekukhonzeni.​—KwabaseGalathiya 6:1; 1 UPhetro 5:1-3.

Lanxa kunjalo abadala abalamvumo yokubamba ngamandla othile ukuthi angatshiyi ukuba nguFakazi. Umuntu ngamunye uyazikhethela ukuthi ufuna ukungena yiphi isonto. (UJoshuwa 24:15) Bonke abakhonza uNkulunkulu kumele bakwenze ngenhliziyo yonke.​—IHubo 110:3; UMathewu 22:37.