Yeqa uye kokuphakathi

Kuqakathekile Yini Ukuthi Umuntu Abe Lilunga Lenkolo Ethile?

Kuqakathekile Yini Ukuthi Umuntu Abe Lilunga Lenkolo Ethile?

Impendulo yeBhayibhili

Ye kuqakathekile, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna abantu bamkhonze bendawonye. IBhayibhili lithi: “Kasicabanganeni ukuze sivuselelane ethandweni lasemisebenzini emihle, singayekeli ukuhlangana ndawonye.”—KumaHebheru 10:24, 25, amabala angaphansi.

Amazwi akhulunywa nguJesu atshengisa ukuthi abalandeli bakhe babezakuba liqembu elihlelekileyo. Wathi: “Nxa lithandana, abantu bonke bazakwazi ukuthi lingabafundi bami.” (UJohane 13:35) Abalandeli bakaJesu batshengisa ukuthi balothando sibili ngoba babehlangana ndawonye emabandleni ukuze bakhonze. (1 KwabaseKhorinte 16:19) Amabandla la ayezabumba inhlanganiso esemhlabeni wonke kungelani lokuthi ayengaphi.—1 UPhetro 2:17

Akwenelanga ukuba lilunga lenkolo

Lanxa iBhayibhili lisithi abantu bakhonze uNkulunkulu bendawonye, kalitsho ukuthi kwenele ukuba lilunga lenkolo ethile. Ukuze uJehova amukele ukukhonza kwethu kumele ngamunye wethu aphile ngendlela emthokozisayo. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lithi: “Inkolo ehlanzekileyo lengangcolanga ngokubona kukaNkulunkulu uBaba wethu yile: ukunakekela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo kanye lokuzigcina singelasici emhlabeni.”—UJakhobe 1:27, amabala angaphansi.