Eyokuqala EkaPhetro 5:1-14

  • Yelusani umhlambi kaNkulunkulu (1-4)

  • Thobekani futhi liqaphele (5-11)

    • Phoselani kuNkulunkulu konke okulikhathazayo (7)

    • UDeveli unjengesilwane esibhongayo (8)

  • Amazwi okuphetha (12-14)

5  Ngiyabancenga-ke* abadala abaphakathi kwenu njengoba lami ngingumdala njengabo lofakazi wenhlupheko zikaKhristu futhi ngizahlanganyela enkazimulweni ezavezwa,+ ngithi kubo:  Yelusani umhlambi kaNkulunkulu+ eliwugcinisiweyo, libe ngababonisi bawo.* Lokho kwenzeni ngenhliziyo yonke phambi kukaNkulunkulu,+ hatshi ngokubanjwa ngamandla njalo lingakwenzeli ukuthola inzuzo yokungathembeki+ kodwa lizimisele.  Lingazenzi amakhosi phezu kwalabo abalilifa likaNkulunkulu+ kodwa libe yizibonelo emhlambini.+  Lapho umelusi omkhulu+ esebonakalisiwe, lizakwamukela umqhele wenkazimulo ongabuniyo.+  Lani majaha zehliseni emadodeni amadala.*+ Lanxa kunjalo, lonke gqokani ukuthobeka, lithobeke* komunye lomunye ngoba uNkulunkulu umelana labaziphakamisayo kodwa ulomusa omkhulu kwabathobekileyo.+  Ngakho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esilamandla ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo,+  liphosele kuye konke okulikhathazayo+ ngoba yena ulendaba lani.+  Zisebenziseni kuhle ingqondo zenu, liqaphele!+ Isitha senu uDeveli siyahambahamba njengesilwane esibhongayo esidinga esingamudla.+  Kodwa melanani laye+ liqinile ekukholweni, lisazi ukuthi inhlupho eliphakathi kwazo zehlela bonke abazalwane benu abasemhlabeni.+ 10  Loba kunjalo, lizakuthi selihlupheke okwesikhatshana, uNkulunkulu ogcwele umusa omkhulu futhi owalibizela enkazimulweni yakhe engapheliyo+ limanyene loKhristu, yena ngokwakhe uzaqedisa ukuqeqetshwa kwenu. Uzaliqinisa+ alenze libe lamandla+ njalo alimise phezu kwesisekelo esiqinileyo. 11  Amandla kawabe ngawakhe kuze kube nini lanini. Ameni. 12  Ngilibhalele amazwi amalutshwana ngisebenzisa uSilivanu*+ umfowethu engimbona ethembekile, ukuze ngilikhuthaze njalo ngilinike ubufakazi obuliqiniso bokuthi lo yiwo sibili umusa omkhulu kaNkulunkulu. Manini kuwo liqine. 13  Uyalibingelela owesifazana oseBhabhiloni okhethiweyo njengani. Lendodana yami uMakho+ iyalibingelela. 14  Bingelelanani ngokuqabuzana kothando. Ukuthula akube kini lonke elimanyene loKhristu.

Amabala angaphansi

Kumbe, “Ngiyabeluleka-ke.”
Kumbe, “liwulinde ngonanzelelo.”
Kumbe, “lizehlise.”
Kumbe, “ebadaleni.”
Ubizwa langokuthi nguSila.