KwabaseGalathiya 6:1-18

  • Thwalisanani imithwalo (1-10)

    • Umuntu uvuna akuhlanyelayo (7, 8)

  • Ukusoka akuqakathekanga (11-16)

    • Indalo entsha (15)

  • Isiphetho (17, 18)

6  Bafowethu, nxa umuntu esephambuka engananzeleli, lina elikhokhelwa ngumoya zamani ukumbuyisela endleleni eqondileyo,* futhi lokhu likwenze limnene.+ Loba kunjalo zinanzeleleni+ ukuze lani lingacini selilingwa.+  Qhubekani lithwalisana imithwalo esindayo.+ Nxa lingenza njalo lizawugcwalisa umthetho kaKhristu.+  Loba ngubani ocabanga ukuthi uqakathekile yena engasilutho+ uyaziyenga.  Umuntu ngamunye kahlole ezakhe izenzo.+ Nxa angenza njalo uzakuba lesizatho sokuthokoza ngalokho yena akwenzayo, hatshi ngokuziqathanisa lomunye+  ngoba umuntu ngamunye uzazithwalela umthwalo* wakhe.+  Ofundiswa ilizwi* kabelane zonke izinto ezinhle lalowo omfundisayo.+  Lingayengwa: UNkulunkulu ngeke aqilwe. Loba yini umuntu ayihlanyelayo uzavuna yona+  ngoba lowo ohlanyela ehlose ukuthokozisa umzimba olesono uzavuna ukonakala emzimbeni wakhe, kodwa ohlanyela efuna ukuthokozisa umoya uzavuna ukuphila okungapheliyo kulowomoya.+  Yikho-ke kasingayekeli ukwenza okuhle ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna nxa kuyikuthi asidinwa.*+ 10  Ngakho nxa nje siseselethuba, kasenzeni okuhle kubo bonke, kodwa ikakhulu kulabo abangabemuli yethu yabakholwayo.* 11  Khangelani ukuthi ngibhale ngamabala amakhulu njani, ngilibhalela ngesami isandla. 12  Bonke abafuna ukubukwa ngabantu yibo abazama ukulicindezela ukuthi lisokwe, njalo lokho bakwenzela nje ukuthi babalekele ukuhlukuluzwa ngenxa yesigodo sokuhlutshwa* sikaKhristu. 13  Phela lalabo abasokwayo abawugcini uMthetho,+ kodwa bafuna ukuthi lisokwe ukuze babe lesizatho sokuzigqaja ngani.* 14  Kodwa mina angisoze ngizigqaje ngalutho ngaphandle kwesigodo sokuhlutshwa* seNkosi yethu uJesu Khristu.+ Kimi umhlaba usufile* ngenxa yakhe njalo lawo umhlaba ungibona ngifile ngenxa yakhe. 15  Ukusoka loba ukungasoki akuqakathekanga,+ okuqakathekileyo yikuba yindalo entsha.+ 16  Bonke abalandela isimiso lesi, labo abangu-Israyeli kaNkulunkulu,+ kababe lokuthula lesihawu. 17  Kusukela lamuhla akungabi lomuntu ongihluphayo ngoba emzimbeni wami ngilezimpawu zokuthi* ngiyisigqili sikaJesu.+ 18  Umusa omkhulu weNkosi yethu uJesu Khristu kawube lomoya wenu* bafowethu. Ameni.

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukumlungisa.”
Kumbe, “umlandu.”
Kumbe, “Ofundiswa ilizwi ngomlomo.”
Kumbe, “asikhalali.”
Kumbe, “esimanyene labo ekukholweni.”
NgesiGrikhi, “ngenyama yenu.”
Kumbe, “usubethelwe esigodweni.”
Kumbe, “ngilemitshiso yokuba.”
Kumbe, “lendlela elicabanga ngayo.”