Yeqa uye kokuphakathi

ISikhumbuzo Sokufa KukaJesu

Sizakuba Khona NgoMgqibelo Mhlaka 12 April 2025

Kanye ngomnyaka oFakazi bakaJehova baba lombuthano wokukhumbula ukufa kukaJesu. Phela uJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Qhubekani likwenza lokhu lingikhumbula.”—ULukha 22:19.

Siyakunxusa embuthanweni lo.

Imibuzo Ejayele Ukubuzwa Ngabantu

Umbuthano lo uthatha isikhathi esinganani?

Uthatha ihora elilodwa.

Kuzabuthanwa ngaphi?

Buza oFakazi bakaJehova abasendaweni yakini.

Kungenwa ngemalini?

Kungenwa mahala.

Kuzacelwa imali yini nxa sesingenile?

Hatshi.

Kumele ngigqoke njani?

Akulandlela eyodwa yokugqoka esiyilandelayo. Kodwa oFakazi bakaJehova bazama ukugqoka ngendlela elesithunzi lehloniphekayo njengoba nje iBhayibhili lisithi kumele senze njalo. (1 KuThimothi 2:9) Ungaboni angani kumele ugqoke impahla ezidulayo.

Kuyabe kusenzakalani eSikhumbuzweni?

ISikhumbuzo sizaqala ngengoma besekukhulekwa. Ngemva kwalokho kuzakuba lentshumayelo esekelwe eBhayibhilini ezachasisa ukuthi ukufa kukaJesu kuqakatheke ngani lokuthi singenzani ukuze sincedwe yilokho uNkulunkulu loKhristu abasenzela khona. Ngemva kwentshumayelo le kuzahlatshelwa ingoma besekuvalwa ngomthandazo.

Ukuze ufunde okunengi ngombuthano lo bala isihloko esithi “Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

ISikhumbuzo sizakuba khona nini eminyakeni elandelayo?

Ngo-2025: Sizakuba khona ngoMgqibelo mhlaka 12 April

Ngo-2026: Sizakuba khona ngoLwesine mhlaka 2 April