Yeqa uye kokuphakathi

Okufundiswa LiBhayibhili

IBhayibhili liyiphendula kuhle okwamagama imibuzo enzima empilweni. Kaliphelelwa yisikhathi. Engxenyeni le uzabona ukuthi iBhayibhili liyanceda sibili.—2 KuThimothi 3:16, 17.

 

Okukhona

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lithi Kumele Sibaphathe Njani Abanye?

Ngesikhathi uJesu ekhuluma amazwi asemthethweni lo, wayesikhuthaza ukuthi siphaphathe kuhle abantu bonke kuhlanganisa lalabo abasizondayo

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lithi Kumele Sibaphathe Njani Abanye?

Ngesikhathi uJesu ekhuluma amazwi asemthethweni lo, wayesikhuthaza ukuthi siphaphathe kuhle abantu bonke kuhlanganisa lalabo abasizondayo

Funda IBhayibhili LaboFakazi BakaJehova

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele

Cela ukuthi oFakazi bakaJehova bakuvakatshele ukuze lixoxe ngendaba ethile eseBhayibhilini, kumbe bazofunda lawe iBhayibhili mahala.

Amathuluzi Okutaditsha IBhayibhili

Khetha amathuluzi okutaditsha iBhayibhili azakwenza ukuthi uzwisise iBhayibhili futhi ukholise ukulibala.

IBhayibhili Lingakunceda Njani?

Ukuthula Lokuthokoza

IBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi balwisane lezinkathazo futhi bathokoze ekuphileni.

Ukukholwa KuNkulunkulu

Ukukholwa kungakwenza uhlaliseke khathesi futhi ube lethemba lekusasa.

Ezemuli

Izimuli zihlangana lenhlupho ezinengi. Ukulandela lokho okutshiwo liBhayibhili kunganceda izimuli ukuthi zithokoze.

Okungasiza Abasakhulayo

Thola ukuthi iBhayibhili lingabasiza njani abasakhulayo ngezinhlupho abalazo.

Lithini IBhayibhili?

Imibuzo YeBhayibhili. Thola Izimpendulo Eziqondileyo

Funda ukuthi iBhayibhili liyiphendula njani imibuzo ephathelane loNkulunkulu, loJesu, lemuli, lokuhlupheka leminye eminengi.

Imbali YeBhayibhili

Funda indlela iBhayibhili elafika ngayo kithi. Hlola iqiniso eliseBhayibhilini lendlela elithembeke ngayo.

Isayensi LeBhayibhili

Isayensi iyavumelana leBhayibhili yini? Ukubona indlela iBhayibhili elihambelana ngayo lesayensi kuyamangalisa.