Yeqa uye kokuphakathi

Okufundiswa LiBhayibhili

IBhayibhili liphendula imibuzo eminengi ethwalise abantu nzima. Elikutshoyo akuphelelwa yisikhathi. Ingxenye le izakunceda ukuthi ulithembe iBhayibhili, ufunde okunengi kulo njalo ubone ukuthi okufundayo ungakusebenzisa njani empilweni.—2 KuThimothi 3:16, 17.

 

Okukhona

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lithini Ngomtshado?

IBhayibhili lilezimiso ezingasinceda ukuthi sibalekele inhlupho loba sizinciphise.

IMIBUZO YEBHAYIBHILI IYAPHENDULWA

IBhayibhili Lithini Ngomtshado?

IBhayibhili lilezimiso ezingasinceda ukuthi sibalekele inhlupho loba sizinciphise.

Funda IBhayibhili LaboFakazi BakaJehova

Cela Ukufunda IBhayibhili

Funda lathi iBhayibhili mahara.

Cela Ukuthi Omunye Wethu Akuvakatshele

Xoxa ngezinto ezitshiyeneyo eziphathelane leBhayibhili kumbe ufunde okunengi ngaboFakazi bakaJehova.

Amathuluzi Okutaditsha IBhayibhili

Khetha amathuluzi okutaditsha iBhayibhili azakwenza ukuthi uzwisise iBhayibhili futhi ukholise ukulibala.

IBhayibhili Lingakunceda Njani?

Ukuthula Lokuthokoza

IBhayibhili selincede abantu abanengi ukuthi balwisane lezinkathazo futhi bathokoze ekuphileni.

Ukukholwa KuNkulunkulu

Ukukholwa kungakwenza uhlaliseke khathesi futhi ube lethemba lekusasa.

Ezemuli

Izimuli zihlangana lenhlupho ezinengi. Ukulandela lokho okutshiwo liBhayibhili kunganceda izimuli ukuthi zithokoze.

Okunganceda Abasakhulayo

Thola ukuthi iBhayibhili lingabasiza njani abasakhulayo ngezinhlupho abalazo.

Lithini IBhayibhili?

Imibuzo YeBhayibhili. Thola Izimpendulo Eziqondileyo

Funda ukuthi iBhayibhili liyiphendula njani imibuzo ephathelane loNkulunkulu, loJesu, lemuli, lokuhlupheka leminye eminengi.

Ukuchasiswa Kwamavesi AseBhayibhilini

Engxenyeni le kuchasiswa amavesi kanye lemitsho ejayelekileyo etholakala eBhayibhilini.

Imbali YeBhayibhili

Funda indlela iBhayibhili elafika ngayo kithi. Hlola iqiniso eliseBhayibhilini lendlela elithembeke ngayo.

Isayensi LeBhayibhili

Isayensi iyavumelana leBhayibhili yini? Ukubona indlela iBhayibhili elihambelana ngayo lesayensi kuyamangalisa.