Eyesibili KuThimothi 3:1-17

  • Izikhathi ezinzima ezinsukwini zokucina (1-7)

  • Landela isibonelo sikaPhawuli eduze (8-13)

  • “Qhubeka ubambelele ezintweni owazifundayo” (14-17)

    • Yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu (16)

3  Kodwa yazi ukuthi ezinsukwini zokucina+ kuzakuba lezikhathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo  ngoba abantu bazakuba ngabazithandayo, labathanda imali, labazigqajayo, labaziphakamisayo, labathukayo, labangalaleli abazali, labangabongiyo, labangathembekanga,  labangathandi abanye, labangafuni isivumelwano, labanyundiselayo, labangazikhuziyo, labalolaka, labangakuthandiyo okuhle,  labangabathengisi, labalenkani, labazikhukhumezayo, labathanda injabulo kulokuthanda uNkulunkulu,  labazitshaya angathi bayamesaba uNkulunkulu kodwa indlela abaphila ngayo ayikutshengisi lokho.+ Ungabi lobudlelwano labantu abanjalo.  Phakathi kwabo bakhona abangena ngobuqili emizini yabantu, bathumbe abesifazana ababuthakathaka abasindwa yizono futhi ababuswa yizifiso ezehlukeneyo.  Bahlala befunda kodwa bayehluleka ukuba lolwazi oluqondileyo lweqiniso.  Baqhubeka bephikisana leqiniso ngendlela uJanesi loJambiresi ababephikisa ngayo uMosi. Abantu abanjalo balengqondo ezixhwale kakhulu, kabamukeleki ekukholweni.  Lanxa kunjalo, abakwenzayo kuphelela emoyeni ngoba ubuphukuphuku babo buzavela egcekeni bubonwe ngabantu bonke njengoba kwaba njalo lakulawo madoda amabili.+ 10  Kodwa wena ubulokhu ukulandela eduze ukufundisa kwami, lendlela engiphila ngayo,+ lenhloso yami, lokholo lwami, lokubekezela kwami, lothando lwami, lokuqinisela kwami, 11  lokuhlukuluzwa kwami kanye lobunzima obunjengalobo obangehlela ngise-Antiyokhi+ lase-Ikhoniyami+ laseListra.+ Ngaqinisela ekuhlukuluzweni lokho njalo iNkosi yangihlenga kukho konke.+ 12  Phela bonke abazimisele ukuphila bezinikele kuNkulunkulu futhi bemanyene loKhristu uJesu labo bazahlukuluzwa.+ 13  Kodwa abantu abenza okubi labangamaqili bazaqhubeka besiba babi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa.+ 14  Lanxa kunjalo wena qhubeka ubambelele ezintweni owazifundayo njalo wancediswa ukuthi uzikholwe,+ ukwazi ukuthi wazifunda kubobani 15  lokuthi kusukela useselusane+ wayazi imibhalo engcwele+ ekwenza uhlakaniphe ubusuthola insindiso ngokukholwa kuKhristu uJesu.+ 16  Yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu+ futhi iyasiza ekufundiseni abantu,+ lasekukhuzeni, lasekuqondiseni izinto kanye lasekulayeni ngokulunga+ 17  ukuze umuntu kaNkulunkulu afanele sibili, abe ngoyilungiselele ngokugcweleyo yonke imisebenzi emihle.

Amabala angaphansi