Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Lithini Ngomtshado?

IBhayibhili Lithini Ngomtshado?

Impendulo yeBhayibhili

 UNkulunkulu wadala indoda lowesifazana wokuqala wasebatshadisa. Wasungula umtshado waba yindlela yokumanyanisa indoda lowesifazana ukuze babe yimuli.—UGenesisi 1:27, 28; 2:18.

 UNkulunkulu ufuna abantu abatshadileyo bajabule. (IZaga 5:18) Usebenzisa iBhayibhili ukuze asitshele lokho akhangelele ukuthi kwenziwe ngabatshadileyo kanye lezimiso ezingabanceda ukuthi bathokoze.

Ozakufunda esihlokweni lesi

 Yiziphi izimiso zikaNkulunkulu ezimayelana lomtshado?

 UNkulunkulu ufuna umtshado ube phakathi kwendoda eyodwa lowesifazana oyedwa. (UGenesisi 2:24) Kasamukeli isithembo, ubutabane loba ukuhlalisana kwabantu bengatshadanga. (1 KwabaseKhorinte 6:9; 1 KwabaseThesalonika 4:3) UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi balandele lokho uNkulunkulu ayevele ekuhlosile ekuqaliseni ngesikhathi esungula umtshado.—UMakho 10:6-8.

 UNkulunkulu kafuni ukuthi abatshadileyo behlukane. Nxa indoda lowesifazana betshada, bayathembisana ukuthi bazathembeka komunye lomunye ingqe nje bobabili besaphila. UNkulunkulu ukhangelele ukuthi basigcine isithembiso lesi.—UMakho 10:9.

 UNkulunkulu uthini ngokwehlukana lokudivosa?

 Kulezikhathi lapho umuntu otshadileyo angasala khona yedwa njengalapho umkakhe ethethe uhambo ukuze ayelungisa izindaba zemuli ezingabe zivukile. Kodwa iBhayibhili kalikukhuthazi ukwehlukana okubangelwa yikungazwanani emtshadweni. Esikhundleni salokhu, likhuthaza abatshadileyo abalezinhlupho ukuthi bazame ukulungisa izindaba.—1 KwabaseKhorinte 7:10.

 Ukufeba yiso sodwa isizatho sokudivosa esivunyelwa eMibhalweni. (UMathewu 19:9) Ngakho nxa indoda lomfazi bangakhetha ukwehlukana loba ukudivosa ngenxa yaloba yisiphi esinye isizatho esingayisiso sokufeba, iMibhalo kayibavumeli bobabili ukuthi bathandane loba batshade lomunye umuntu.—UMathewu 5:32; 1 KwabaseKhorinte 7:11.

 Umtshado kumele ubhaliswe emthethweni yini ukuze wamukelwe nguNkulunkulu?

 UNkulunkulu ufuna amaKhristu ahloniphe imithetho efakwa ngohulumende mayelana lemitshado. (KuThithusi 3:1) Nxa ababili bebhalisa umtshado wabo emthethweni emazweni lapho umthetho othi kumele benze njalo, bayabe betshengisa ukuthi bayamhlonipha uhulumende kanye lokuthi bahlonipha uNkulunkulu obona umtshado uyisithembiso okungamelanga sephulwe loba sekutheni. a

 IBhayibhili lithi kuyini okumele kwenziwe ngamadoda lamakhosikazi emtshadweni?

  •   Okumele kwenziwe yibo bobabili. Indoda lomkayo kumele bathandane njalo bahloniphane. (Kwabase-Efesu 5:33) Kumele banakekele izidingo zomunye lomunye kwezemacansini futhi kufanele bakwenze ngothando lokhu, njalo baxwaye yonke imihlobo yokungathembeki. (1 KwabaseKhorinte 7:3; KumaHebheru 13:4) Nxa belabantwana, kungumsebenzi wabo bobabili ukubakhulisa.—IZaga 6:20.

     IBhayibhili kalitsho okunengi ngokuthi abatshadileyo kumele behlukaniselane njani imisebenzi yangekhaya lokuthi bobabili kumele basebenze yini. Bona ngokwabo bangavumelana ukuthi kuyini abakubona kusebenza emulini yabo.

  •   Okumele kwenziwe yindoda. IBhayibhili lithi “indoda iyinhloko yomkayo.” (Kwabase-Efesu 5:23) Ukuba yinhloko kutsho ukuthi nguye okumele akhokhele imuli yakhe njalo enze izinqumo ezizanceda umkakhe labantwabakhe.

     Kumele abe leqiniso lokuthi bayakuthola abakudingayo ukuze bahlale belempilakahle, bethokoza njalo abancedise basondele kuNkulunkulu. (1 KuThimothi 5:8) Utshengisa ukuthi uyamqakathekisa umkakhe leziphiwo alazo ngokwenza laye izinto langokucabangela imibono yakhe kanye lemizwa yakhe nxa esenza izinqumo. (IZaga 31:11, 28) IBhayibhili lithi indoda kumele iphathe umkayo ngendlela elothando.—KwabaseKholose 3:19.

  •   Okumele kwenziwe yinkosikazi. IBhayibhili lithi ‘inkosikazi kumele iyihloniphe kakhulu indoda yayo.’ (Kwabase-Efesu 5:33) UNkulunkulu uyathokoza nxa inkosikazi ihlonipha umkayo.

     Inkosikazi kumele incedise umkayo ukwenza izinqumo ezinhle njalo ibambisane laye. (UGenesisi 2:18) IBhayibhili liyayincoma kakhulu inkosikazi eyenza kuhle imisebenzi yayo.—IZaga 31:10.

 UNkulunkulu ufuna abatshadileyo babe labantwana yini?

 Umuntu lomkakhe bayazikhethela ukuthi bafuna ukuba labantwana yini loba hatshi. Endulo uNkulunkulu wanika ezinye izinceku zakhe umlayo wokuthi zibe labantwana. (UGenesisi 1:28; 9:1) Kodwa amaKhristu ayazikhethela ukuthi azawulandela yini umlayo lo loba hatshi. UJesu kazange alaye abalandeli bakhe ukuthi babe labantwana. Labalandeli bakhe bokuqala abazange bathi kumele abatshadileyo babe labantwana.

 IBhayibhili lingabanceda njani abatshadileyo?

 IBhayibhili lilezimiso ezinganceda abatshadileyo ukuthi umtshado wabo ube lesiqalo esihle. Izimiso zeBhayibhili zingabanceda lokuthi babalekele inhlupho ezithile kumbe ukuthi banqobe ubunzima abangaba phakathi kwabo.

 Izimiso eziseBhayibhilini zinganceda abatshadileyo ukuthi . . .

a Ukuze uthole ukuthi iBhayibhili lithini ngemitshado yesintu, khangela INqabayokulinda yesiZulu ka-October 15 2006, ikhasi 21, indima 12.