UJoshuwa 24:1-33

  • UJoshuwa ulandisa imbali yabako-Israyeli (1-13)

  • Ubakhuthaza ukuthi bakhonze uJehova (14-24)

    • “Mina lemuli yami sizakhonza uJehova” (15)

  • UJoshuwa wenza isivumelwano labako-Israyeli (25-28)

  • UJoshuwa uyafa abesengcwatshwa (29-31)

  • Amathambo kaJosefa angcwatshwa eShekhemu (32)

  • U-Eliyazari uyafa abesengcwatshwa (33)

24  UJoshuwa wasebuthanisa zonke izizwana zako-Israyeli eShekhemu, wabiza abadala bako-Israyeli, abakhokheli labahluleli labaphathi,+ bayakuma phambi kukaNkulunkulu weqiniso.  UJoshuwa wakhuluma labantu bonke wathi: “Nanku okutshiwo nguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, ‘Kudala+ okhokho benu,+ okugoqela uThera uyise ka-Abrahama loNahori, babehlala ngaphetsheya komfula* futhi babekhonza abanye onkulunkulu.+  “‘Ngemva kwesikhathi ngasusa ukhokho wenu u-Abrahama+ ngaphetsheya komfula* ngamletha elizweni leKhenani ngathi alibhode lonke ilizwe leli njalo ngenza izizukulwane zakhe zaba zinengi.+ Ngamnika u-Isaka;+  u-Isaka yena ngamnika uJakhobe lo-Esawu.+ Ngemva kwesikhathi u-Esawu ngamnika intaba iSeyiri;+ uJakhobe lamadodana akhe bona baya eGibhithe.+  Ngathuma uMosi lo-Aroni+ eGibhithe, ngehlisela abantu beGibhithe izinhlupho+ ngasengilikhipha khona.  Ngathi sengibakhiphile oyihlo eGibhithe+ futhi sebeseduze lolwandle, abaseGibhithe babaxotshanisa ngamabhiza langezinqola zempi baze bayafika eLwandle Olubomvu.+  Bakhala kuJehova+ becela uncedo, ngasengifaka iyezi elimnyama phakathi kwabo labaseGibhithe. Ngasibekela+ abaseGibhithe ngamanzi elwandle njalo lazibonela ngawenu lokho engakwenzayo eGibhithe.+ Ngemva kwalokho lahlala enkangala okweminyaka eminengi.+  “‘Ngaliletha elizweni lama-Amori ayehlala ngaphetsheya kukaJodani.* Alwa lani+ kodwa ngawanikela esandleni senu ukuze lithathe ilizwe lawo, ngawathanyela ngawaqeda du phambi kwenu.+  UBhalakhi indodana kaZiphori inkosi yakoMowabi walwa labako-Israyeli. Wabiza uBhalamu indodana kaBheyori ukuthi iliqalekise.+ 10  Kodwa angizange ngimlalele uBhalamu.+ Ngakho walibusisa kanengi+ njalo ngalikhulula esandleni sakhe.+ 11  “‘Lachapha uJodani+ laya eJerikho. Abakhokheli beJerikho,*+ ama-Amori, lamaPherizi, lamaKhenani, lamaHithi, lamaGirigashi, lamaHivi lamaJebusi balwa lani kodwa ngabanikela esandleni senu.+ 12  Ngabaqeda amandla* balibalekela,+ njengalokho engakwenza emakhosini amabili ama-Amori. Kalibaxotshanga ngenkemba zenu kumbe ngamadandili.*+ 13  Ngalipha ilizwe elingazange liliginqele lamadolobho elingazange liwakhe,+ lafika lahlala kuwo. Lidla amagilebisi lama-oliva elingazange liwahlanyele.’+ 14  “Yikho-ke mesabeni uJehova limkhonze, libe qotho kuye* futhi lithembeke.*+ Susani onkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu ngaphetsheya komfula* laseGibhithe,+ likhonze uJehova. 15  Kodwa nxa lingafuni ukukhonza uJehova khethani lamuhla ukuthi lizakhonza bani.+ Lingazikhethela ukukhonza onkulunkulu ababekhonzwa ngokhokho benu ngaphetsheya komfula*+ kumbe onkulunkulu bama-Amori elihlala elizweni lawo.+ Kodwa mina lemuli yami sizakhonza uJehova.” 16  Abantu baphendula bathi: “Ngeke sitshiye uJehova sikhonze abanye onkulunkulu. 17  NguJehova uNkulunkulu wethu owakhipha thina labokhokho bethu elizweni lobugqili,+ eGibhithe.+ Wenza lezimangaliso ezinkulu phambi kwethu,+ waqhubeka esigcinile indlela yonke futhi esivikela ebantwini bonke esadabula phakathi kwabo.+ 18  UJehova wasusa bonke abantu kanye lama-Amori ayehlala elizweni leli. Ngakho lathi sizakhonza uJehova ngoba unguNkulunkulu wethu.” 19  UJoshuwa wasesithi kubo: “Kalingeke lenelise ukumkhonza uJehova ngoba unguNkulunkulu ongcwele+ njalo ufuna abantu bazinikele kuye kuphela.+ Nxa lingayekela ukwenza njalo, kasoze alixolele iziphambeko zenu lezono zenu.+ 20  Nxa lingatshiya uJehova likhonze onkulunkulu bezizweni, uzaliphendukela alihlasele aliqede lonke lanxa ubelenzela okuhle.”+ 21  Kodwa abantu baphendula uJoshuwa bathi: “Thina sizakhonza uJehova kuphela!”+ 22  UJoshuwa wasesithi ebantwini: “Liyazifakazela lina ngokwenu ukuthi selikhethe ukukhonza uJehova.”+ Bona baphendula bathi: “Ye lokho siyakufakaza.” 23  UJoshuwa wasesithi: “Nxa kunjalo susani onkulunkulu bezizweni abaphakathi kwenu, libeke inhliziyo zenu kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli.” 24  Abantu bamphendula bathi: “Sizakhonza uJehova uNkulunkulu wethu futhi sizalalela akutshoyo!” 25  Ngakho uJoshuwa wenza isivumelwano labantu ngalelolanga njalo wabafakela imithetho lezimiso eShekhemu. 26  UJoshuwa wasebhala amazwi la encwadini yoMthetho kaNkulunkulu.+ Wathatha ilitshe elikhulu+ walibeka ngaphansi kwesihlahla esikhulu esiseduze lendawo engcwele kaJehova. 27  UJoshuwa waqhubeka wathi ebantwini bonke: “Ilitshe leli likuzwile konke uJehova asitshele khona, yikho lizakuba ngufakazi wethu.+ Lizakuba ngufakazi wenu ukuze lingamtshiyi uNkulunkulu.” 28  Ngemva kwalokho uJoshuwa wabakhulula abantu, ngamunye wabo wabuyela endaweni yakhe ayiphiwayo.+ 29  Konke lokhu sekwenzakele uJoshuwa indodana kaNuni inceku kaJehova wafa. Wayeseleminyaka engu-110.+ 30  Bamngcwaba endaweni eyayililifa lakhe eThiminathi-sera+ ezintabeni zako-Efrayimi, enyakatho kwentaba iGahashi. 31  Abako-Israyeli baqhubeka bekhonza uJehova ngesikhathi uJoshuwa esaphila langensuku zabadala abasala bephila uJoshuwa esefile, ababekubonile konke uJehova ayekwenzele abako-Israyeli.+ 32  Amathambo kaJosefa+ ababesuke lawo eGibhithe angcwatshwa eShekhemu endaweni eyayithengwe nguJakhobe emadodaneni kaHamori,+ uyise kaShekhemu. Indawo le wayithenga ngezinhlamvu zemali ezingu-100+ njalo yaba lilifa lamadodana kaJosefa.+ 33  U-Eliyazari indodana ka-Aroni laye wafa,+ basebemngcwaba eqaqeni lukaFiniyasi indodana yakhe+ ayeluphiwe ezintabeni zako-Efrayimi.

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.
Lapha kutshiwo empumalanga kukaJodani.
Ezinye inguqulo zithi, “Izakhamizi zeJerikho.”
Ezinye inguqulo zithi, “Ngabenza balesaba kakhulu.”
Kumbe, “libe msulwa.”
Kumbe, “limkhonze ngeqiniso.”
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.
Lapha kutshiwo umfula uYufrathe.