Eyokuqala EkaJohane 2:1-29

  • UJesu ungumhlatshelo owenza sibuyisane loNkulunkulu (1, 2)

  • Ukulalela imilayo kaNkulunkulu (3-11)

    • Umlayo omutsha lomdala (7, 8)

  • Izizatho zokubhala incwadi le (12-14)

  • Lingawuthandi umhlaba (15-17)

  • Baxwayiswa ngomphikukhristu (18-29)

2  Bantwanyana bami, ngilibhalela izinto lezi ukuze lingasenzi isono. Kodwa nxa loba ngubani angenza isono, silomsizi* kuBaba. Umsizi lo nguJesu Khristu+ olungileyo+  njalo ungumhlatshelo+ wezono zethu+ owenza sibuyisane loNkulunkulu, hatshi owezethu kuphela kodwa lowezomhlaba wonke.+  Nxa siqhubeka silalela imilayo yakhe kuzakhanya ukuthi sesimazi.  Lowo othi, “Sengimazi,” kodwa engayilaleli imilayo yakhe, uqamba amanga futhi iqiniso alikho kuye.  Kodwa loba ngubani olalela ilizwi lakhe, uthando lukaNkulunkulu seluphelelisiwe sibili+ kuye. Lokho kwenza sikwazi ukuthi simanyene laye.+  Lowo othi uhlala emanyene laye ulomlandu wokuqhubeka ehamba ngendlela yena ayehamba ngayo.+  Bathandekayo, angilibhaleli umlayo omutsha kodwa ngilibhalela umlayo omdala ebelilokhu lilawo kusukela ekuqaleni.+ Umlayo lo omdala ulilizwi elalizwayo.  Ngilibhalela lomlayo omutsha, lowo yena ayewulandela futhi eliwulandelayo lani ngoba ubumnyama buyadlula njalo ukukhanya kweqiniso sekukhanya.+  Lowo othi usekukhanyeni kodwa ezonda+ umfowabo, ulokhu esemnyameni.+ 10  Lowo othanda umfowabo uqhubeka esekukhanyeni+ futhi akulanto engamkhuba. 11  Kodwa ozonda umfowabo usemnyameni njalo uhamba emnyameni.+ Kakwazi lapho aya khona+ ngoba ubumnyama sebumenze waba yisiphofu. 12  Bantwanyana, ngiyalibhalela ngoba izono zenu sezithethelelwe ngenxa yebizo lakhe.+ 13  Bobaba, ngiyalibhalela ngoba selimazi lowo owayekhona kusukela ekuqaleni. Majaha, lani ngiyalibhalela ngoba selimnqobile omubi.+ Ngibhalela lani bantwana abancane ngoba selimazi uBaba.+ 14  Ngiyalibhalela bobaba ngoba selimazi lowo owayekhona kusukela ekuqaleni. Majaha, lani ngiyalibhalela ngoba lilamandla+ futhi ilizwi likaNkulunkulu liqhubeka likini+ njalo selimnqobile omubi.+ 15  Lingawuthandi umhlaba kumbe izinto ezisemhlabeni.+ Loba ngubani othanda umhlaba, uthando lukaBaba alukho kuye+ 16  ngoba konke okusemhlabeni—isifiso senyama+ lesifiso samehlo+ kanye lokuzigqaja ngalokho umuntu aziphilisa ngakho*—akuveli kuBaba kodwa kuvela emhlabeni. 17  Phezu kwalokho, umhlaba uyadlula lesifiso sawo+ kodwa lowo owenza intando kaNkulunkulu uzahlala ekhona kuze kube nini lanini.+ 18  Bantwanyana sekulihora lokucina. Njengoba lezwa ukuthi umphikukhristu uyeza,+ lakanye sebebanengi abaphikukhristu+ futhi lokhu yikho okwenza sikwazi ukuthi sekulihora lokucina. 19  Lanxa baphuma phakathi kwethu, babengayisibo bethu+ ngoba aluba babengabethu babezaqhubeka belathi. Kodwa bona baphuma ukuze kukhanye ukuthi ayisibo bonke abangabethu.+ 20  Lina lagcotshwa ngulowo ongcwele+ njalo lonke lilolwazi. 21  Okwenza ngilibhalele ayisikho ukuthi kalilazi iqiniso,+ kodwa yikuthi liyalazi lokuthi akulamanga avela eqinisweni.+ 22  Oqamba amanga akusilowo ophika ukuthi uJesu unguKhristu yini?+ Umuntu lo nguye umphikukhristu+ ophika uBaba leNdodana. 23  Wonke umuntu ophika iNdodana kalaye uBaba.+ Kodwa loba ngubani oyivumayo iNdodana+ ulaye uBaba.+ 24  Lokho elakuzwayo kusukela ekuqaleni kufanele kuqhubeke kukini.+ Nxa elakuzwa kusukela ekuqaleni kuqhubeka kukini, lani lizaqhubeka limanyene leNdodana futhi limanyene loBaba. 25  Kanti njalo usithembisa ukuphila okungapheliyo.+ 26  Ngilibhalela izinto lezi ngikhuluma ngalabo abazama ukulidukisa. 27  Kodwa lina waligcoba+ futhi ukugcotshwa kwenu kuqhubeka kukini njalo alidingi muntu ukuthi alifundise. Ukugcotshwa nguye yikho okulifundisa zonke izinto+ futhi kuliqiniso, akusiwo manga. Njengoba nje kulifundisile, qhubekani limanyene laye.+ 28  Yikho-ke bantwanyana, qhubekani limanyene laye ukwenzela ukuthi nxa esebonakaliswa sibe lenkululeko yokukhuluma+ njalo singabuyeli emuva sesiyangekile ngesikhathi sokuba khona kwakhe. 29  Nxa likwazi ukuthi yena ulungile, liyakwazi lokuthi wonke umuntu owenza okulungileyo uzelwe nguye.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “silommeli.”
Kumbe, “ngempahla umuntu alayo.”