Yeqa uye kokuphakathi

Kuyini I-Watch Tower Bible and Tract Society?

I-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yinhlanganiso engajonganga ukwenza inzuzo njalo eyaqaliswa ngo-1884 kulandelwa imithetho yeCommonwealth eyePennsylvania. Inhlanganiso le isekela umsebenzi waboFakazi bakaJehova owenziwa emhlabeni wonke ogoqela ukudinda amaBhayibhili lamabhuku asekelwe eBhayibhilini.

Inhloso yayo ngeyokwenza izinto eziphathelane lokukhonza, ukufundisa, lokunceda abanye kodwa umsebenzi oyisiqokoqela ngowokutshumayela lokufundisa ivangeli loMbuso kaNkulunkulu obuswa nguJesu Khristu. Uba lilunga lenhlanganiso le nxa unxusiwe hatshi ukuthi unikele ngemalini. Amalunga enhlanganiso le kanye labaqondisi bayo bancedisa iQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova.

Ezinye Izinhlanganiso Ezisemthethweni

OFakazi bakaJehova kabasebenzisi i-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania kuphela kodwa basebenzisa lezinye izinhlanganiso ezisemthethweni ezisemazweni atshiyeneyo. Ezinye zakhona zisebenzisa amabizo anjengokuthi “Watch Tower,” “Watchtower” emabizweni azo kumbe elinye lamabizo la nxa ehunyutshiweyo ngezinye izindimi.

Izinhlanganiso lezi sezisincede ukuthi sifeze okunengi kusukela ngesikhathi zisungulwa. Okunye kwakhona yilokhu:

  • Ukuloba lokudinda. Sesidinde amaBhayibhili angaba yi-220 miliyoni lamabhuku asekelwe eBhayibhilini angaba yi-40 bhiliyoni ngezindimi ezedlula 700. Iwebhusayithi i-jw.org inceda abantu ukuthi babale iBhayibhili ku-inthanethi mahala ngezindimi ezedlula 120 futhi benelise lokuthola izimpendulo zemibuzo efanana lalo, “Uyini uMbuso kaNkulunkulu?

  • Imfundo. Silezikolo ezinengi ezifundisa ngeBhayibhili. Ngokwesibonelo, kusukela ngo-1943, oFakazi bakaJehova abadlula 8 000 bathole ithuba lokuyafunda e-Watchtower Bible School of Gilead. Imfundo le ibancede ukuthi babe ngabanali njalo lokuthi bawufeze ngcono umsebenzi wethu wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. Iviki ngalinye, izigidi zabantu okugoqela labantu abangayisibo boFakazi bakaJehova ziyafundiswa emihlanganweni eyenziwa emabandleni ethu. Kanti njalo silamakilasi okufundisa abantu ukubala lokubhala futhi ibhuku elisetshenziswa emakilasini lawo litholakala ngezindimi ezingu-110.

  • Ukunceda abanye. Siyanceda abantu abayabe behlelwe ngumonakalo, kungaba ngumonakalo owenziwa ngabantu onjengokubulawa komhlobo othile wabantu okwenzakala ngo-1994 eRwanda, kumbe izingozi zemvelo ezinjengokuzamazama komhlaba okwenzakala eHaiti ngo-2010.

Lanxa izinhlanganiso lezi ezisemthethweni zisincede ukuthi sifeze okunengi, umsebenzi wethu kaweyamanga kuzo. IBhayibhili lithi umKhristu ngamunye ulomlandu wokulalela umlayo kaNkulunkulu wokuthi atshumayele futhi afundise abantu izindaba ezinhle. (UMathewu 24:14; 28:19, 20) Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu nguye owenza umsebenzi wethu uqhubekele phambili lokuthi uzaqhubeka ewenza ‘ukhule.’—1 KwabaseKhorinte 3:6, 7.