Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova BaleBhayibhili Labo Yini?

OFakazi BakaJehova BaleBhayibhili Labo Yini?

OFakazi bakaJehova basebenzisa amaBhayibhili atshiyeneyo. Kodwa izikhathi ezinengi sisebenzisa iNguqulo Yomhlaba Omutsha YeMibhalo Engcwele ngoba ilebizo likaNkulunkulu, ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi iyazwisiseka.

  • Ukusetshenziswa kwebizo likaNkulunkulu. Abahumutshi bamaBhayibhili amanengi behlulekile ukudumisa uNkulunkulu onguye uMlobi walo. Ngokwesibonelo, kwelinye iBhayibhili kuqanjwa amabizo abantu abedlula 70 abancedisa ukulihumutsha. Kodwa isimanga yikuthi abahumutshi laba abazange balifake ibizo likaJehova uNkulunkulu onguye uMlobi weBhayibhili.

    INguqulo Yomhlaba Omutsha yona ilalo ibizo elithi Jehova futhi lafakwa kuzo zonke indawo lapho elalithokala khona emibhalweni yakuqala. Ibizo leli litholakala okwezikhathi ezedlula 7 000 njalo abahumutshi beNguqulo Yomhlaba Omutsha abazange babhale phansi amabizo abo.

  • Ukuhumutsha ngendlela eqondileyo. Amanye amaBhayibhili atshintsha lokho okwakulotshwe emibhalweni yakuqala. Ngokwesibonelo, elinye iBhayibhili kuMathewu 7:13 lithi: “Ngenani ngegedi elincane ngoba igedi eliya esihogweni livulekile njalo indlela eyakhona ilula.” Kodwa emibhalweni yakuqala kwasetshenziswa ibala elithi “ekubhujisweni” hatshi elithi “esihogweni.” Mhlawumbe okwenza abahumutshi laba bafaka ibala elithi “esihogweni” yikuthi bakholwa ukuthi abantu abangalunganga bazahlukuluzwa esihogweni. Kodwa lokhu ayisikho okufundiswa liBhayibhili. Yikho iNguqulo Yomhlaba Omutsha ikubeka ngendlela eqondileyo ngoba ithi: “Ngenani ngesango elincane ngoba isango elikhulu kanye lendlela ebanzi kuyisa ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo.”

  • Ukuhumutsha ngendlela ezwisiseka lula. IBhayibhili elihunyutshwe kuhle ngeliqondileyo, elicacileyo njalo elizwisiseka lula. Cabanga ngesibonelo esikuRoma 12:11. Evesini le umphostoli uPhawuli wasebenzisa amazwi athi “ukubila emoyeni.” Kunzima ukuzwisisa ukuthi atshoni amazwi la nxa ebekwe ngalindlela. Yikho iNguqulo Yomhlaba Omutsha iwabeka ngendlela ecacileyo ngoba ithi: “Vuthani emoyeni.”

INguqulo Yomhlaba Omutsha itshiyene sibili lamanye amaBhayibhili ngoba isebenzisa ibizo likaNkulunkulu njalo ihunyutshwe ngendlela eqondileyo futhi ezwisisekayo. Okunye okwenza iBhayibhili leli lingafanani lamanye yikuthi liphiwa abantu mahala. Lokhu kwenze ukuthi amamiliyoni abantu enelise ukubala iBhayibhili ngolimi lomdabuko wabo, kuhlanganise lalabo ababengeke balithenge.