Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayakholwa Yini KuJesu?

Ye siyakholwa kuJesu. Yena wathi: “Mina ngiyiyo indlela—njalo ngiliqiniso lokuphila. Kakho ozayo kuBaba ngaphandle kwami.” (UJohane 14:6) Siyakholwa ukuthi uJesu weza lapha emhlabeni ukuze azosifela. (UMathewu 20:28) Ukufa kanye lokuvuswa kwakhe kwenza abantu abakholwa kuye benelise ukuthola ukuphila okungapheliyo. (UJohane 3:16) Sikholwa lokuthi khathesi uJesu uyabusa ezulwini, futhi sekuseduze ukuthi alethe ukuthula emhlabeni. (ISambulo 11:15) Lanxa eyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, uJesu yena wathi: “UBaba mkhulu kulami.” (UJohane 14:28) Ngakho kasimkhonzi uJesu ngoba kayisuye uNkulunkulu uSomandla.