Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 139

UJesu Uletha IPharadayisi Aqede Umsebenzi Wakhe

UJesu Uletha IPharadayisi Aqede Umsebenzi Wakhe

1 KWABASEKHORINTE 15:24-28

  • OKUZAKWENZAKALA EZIMVINI LASEZIMBUZINI

  • ABANENGI BAZAKUBA SEPHARADAYISI EMHLABENI

  • UJESU WENZA KUCACE UKUTHI UYINDLELA, LEQINISO, LOKUPHILA

UJesu wathi esanda ukubhabhathizwa kwaba lesitha esasizimisele ukumphambukisa engakaqalisi lokuqalisa inkonzo yakhe. UDeveli wazama kanenginengi ukumlinga. Ngemva kwesikhathi, uJesu wathi ekhuluma ngaye wathi: “Umbusi womhlaba uyeza futhi kalamandla phezu kwami.”​—UJohane 14:30.

Umphostoli uJohane wabona umbono owawutshengisa lokho okwakuzakwenzakala ‘kumgobho, inyoka yokuqala ebizwa ngokuthi nguDeveli langokuthi nguSathane.’ Isitha sabantu lesi esilesihluku sasizaxotshwa ezulwini, sehlele phansi ‘sithukuthele kakhulu, sisazi ukuthi silesikhathi esifitshane.’ (ISambulo 12:9, 12) Kulobufakazi obunengi obunganceda amaKhristu akholwe ukuthi khathesi aphila ‘kulesosikhathi esifitshane’ lokuthi sekuseduze ukuthi “umgobho, inyoka yokuqala,” uphoselwe emgodini ongelamkhawulo. Kawusoze wenelise ukwenza loba yini okweminyaka eyinkulungwane ngesikhathi uJesu ebusa eMbusweni kaNkulunkulu.​—ISambulo 20:1, 2.

Ngalesosikhathi kuyini okuzakwenzakala emhlabeni olikhaya lethu? Ngobani abazahlala kuwo njalo uzabe unjani? UJesu wakuchasisa lokho. Emzekelisweni wakhe wezimvu lezimbuzi wachasisa ukuthi ikusasa labantu abalungileyo abanjengezimvu lalizakuba njani. Abantu laba yibo ababezabe bebambisana labafowabo bakaKhristu futhi bebenzela okuhle. Waphinda wacacisa ukuthi kuyini okwakuzakwenzakala kulabo abanjengezimbuzi ababengasoze bakwenze lokhu. Wathi: “Laba [izimbuzi] bazakuya ekubhujisweni kwaphakade, kodwa abalungileyo [izimvu] bazakuya ekuphileni okungapheliyo.”​—UMathewu 25:46.

Lokhu kusenza sizwisise amazwi uJesu awatshela isigebenga esasisesigodweni eceleni  kwakhe. UJesu kazange athembise indoda le umvuzo ofanana lowabaphostoli bakhe abathembekileyo, owokuba seMbusweni wamazulu. Kodwa wathembisa isigebenga lesi esasesiphendukile wathi: “Ngikutshela iqiniso lamuhla ngithi, uzakuba lami ePharadayisi.” (ULukha 23:43) Ngakho indoda le yaba lethemba lokuphila ePharadayisi, okutsho indawo enhle enjengephakhi. Lokhu kutshengisa ukuthi abantu abanjengezimvu lamuhla futhi ‘abaya ekuphileni okungapheliyo’ labo bazaphila ePharadayisi lelo.

Umphostoli uJohane laye wachaza ukuthi kuzabe kunjani nxa umhlaba usulipharadayisi. Wathi: “Itende likaNkulunkulu lisebantwini, uzahlala labo njalo bazakuba ngabantu bakhe. UNkulunkulu yena ngokwakhe uzakuba labo. Uzakwesula zonke izinyembezi emehlweni abo, ukufa ngeke kusabakhona, loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu, ngeke kusabakhona. Izinto zakuqala sezidlulile.”​—ISambulo 21:3, 4.

Indoda eyisigebenga kuzamele ivuswe kwabafileyo ukuze iphile ePharadayisi. Kodwa kayisiyo yodwa ezavuswa, futhi uJesu wakuveza lokhu ngesikhathi esithi: “Isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni abazalizwa khona ilizwi layo baphume, labo abenze izinto ezinhle bavukele ukuphila, lalabo abenze izinto ezimbi bavukele ukulahlwa.”​—UJohane 5:28, 29.

Kuzakwenzakalani kubaphostoli abathembekileyo labanye abalutshwana abazakuba loJesu ezulwini? IBhayibhili lithi: “Bazakuba ngabaphristi bakaNkulunkulu labakaKhristu, njalo bazabusa laye bengamakhosi okweminyaka eyinkulungwane.” (ISambulo 20:6) Abantu laba abazabusa loKhristu kuzabe kungamadoda labesifazana abake baphila emhlabeni. Yikho akuthandabuzwa ukuthi bazakuba ngababusi abalozwelo njalo abazwisisayo.​—ISambulo 5:10.

UJesu uzanceda abantu abazabe besemhlabeni esebenzisa umhlatshelo wakhe wenhlawulo ukuze aziqede du inhlupho ezabangelwa yisono esavela ku-Adamu. Yena lalabo azabusa labo bazanceda abantu abathembekileyo ukuthi babe ngabapheleleyo. Ngalesosikhathi abantu bazaphila ngendlela uNkulunkulu ayehlose ukuthi baphile ngayo lapho etshela u-Adamu lo-Eva ukuthi bazalane bande bagcwalise umhlaba. Ukufa okwabangelwa yisono sika-Adamu lakho kuyabe kungasekho.

Ngemva kwalokhu, uJesu uzabe esekwenzile konke uJehova amthume ukuthi akwenze. Uzathi esebuse okweminyaka eyinkulungwane, abuyisele uMbuso kuYise futhi abuyisele labantu abazabe bengaselasono. Okuzakwenziwa nguJesu kuzatshengisa ukuthi uthobekile sibili futhi umphostoli uPhawuli wabhala ngakho wathi: “Nxa konke sekubekwe ngaphansi kweNdodana, layo izazibeka ngaphansi kwaLowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kubo bonke.”​—1 KwabaseKhorinte 15:28.

Kuyacaca ukuthi uJesu ulomsebenzi oqakathekileyo azawenza ukuze izinto ezinhle uNkulunkulu azihlosileyo ziphumelele. Izinto lezi zizaqhubeka zigcwaliseka kuze kube nini lanini njalo uJesu uzakwenza kukhanye mhlophe ukuthi uyikho kanye akutshoyo ngesikhathi esithi: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila.”​—UJohane 14:6.