Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Sezithethelelwe”

“Izono Zakho Sezithethelelwe”

UMATHEWU 9:1-8 UMAKHO 2:1-12 ULUKHA 5:17-26

  • UJESU UTHETHELELA IZONO ZENDODA EYOME UMHLUBULO ABESEYELAPHA

Izindaba ezimayelana loJesu sezisabalale zaze zafika lasezindaweni ezikhatshana. Abanengi bahamba umango omude ukuze bayemuzwa efundisa futhi bambone esenza izimangaliso. Kodwa ngemva kwensuku ezithile uyabuyela eKhaphenawume lapho ajayele ukuhlala khona nxa esenza inkonzo yakhe. Ilizwi lokuthi usephendukile liyasabalala masinyane edolobheni leli eliseceleni koLwandle LwaseGalile. Yikho abanengi bayabuya endlini lapho ahlala khona. Abanye ababuyileyo ngabaFarisi labafundisi boMthetho abavela kulo lonke elaseGalile laseJudiya kanye laseJerusalema.

‘Abantu abanengi bayabuthana kuze kusale kungaselandawo endlini. Lasemnyango kugcwele abantu njalo uqalisa ukubafundisa ilizwi.’ (UMakho 2:2) Osekuzakwenzakala kuyamangalisa sibili njalo kusinceda sibone ukuthi uJesu ulamandla okuqeda izinto ezibangela ukuthi abantu bahlupheke lawokwelapha labo akhetha ukubelapha.

UJesu uthi efundisa abantu abagcwele endlini le, kufike amadoda amane ethwele indoda eyome umhlubulo ngethala. Afuna uJesu elaphe umngane wawo, kodwa ayehluleka ‘ukumfikisa kuJesu’ ngenxa yexuku labantu. (UMakho 2:4) Kumele ukuthi lokhu kuyawadanisa amadoda la. Akhwela phezu kwendlu afike avule isikhala ephahleni abesesehlisa ithala okulele khona indoda eyome umhlubulo.

UJesu uyazonda yini njengoba amadoda la emphambanisile efundisa? Ngitsho lakancane. Uyathokoza sibili ngoba atshengise ukuthi alokholo. Uthi endodeni eyome umhlubulo: “Izono zakho sezithethelelwe.” (UMathewu 9:2) Kodwa uJesu ulawo yini amandla okuthethelela izono? Ababhali labaFarisi bayacaphuka besizwa uJesu esithi useyithethelele indoda eyome umhlubulo, futhi banakana besithi: “Kungani indoda le ikhuluma kanje? Ithuka uNkulunkulu. Kambe ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa?”​—UMakho 2:7.

UJesu uyakwazi lokho abakunakanayo, yikho esithi: “Kungani linakana ngalezizinto ezinhliziyweni zenu? Yikuphi okulula, ukutshela indoda le eyome umhlubulo ukuthi, ‘Izono zakho sezithethelelwe,’ kumbe ukuthi, ‘Sukuma udobhe ithala lakho uhambe’?” (UMakho 2:8, 9) UJesu uyenelisa sibili ukuthethelela izono zendoda le ngoba umhlatshelo asazowunikela umnika amandla okwenza lokhu.

Kusenjalo uJesu utshengisa ixuku kanye lezitha zakhe ukuthi ulamandla okuthethelela izono zabantu. Uthi endodeni eyome umhlubulo: “Sukuma uthathe ithala lakho uye emzini wakho.” Indoda le ihle isukume ithathe ithala layo iphume izihambela abantu bonke beyikhangele. Abantu basala betshe amathe. Bakhazimulisa uNkulunkulu besithi: “Okunje kasikaze sikubone.”​—UMakho 2:11, 12.

Amazwi kaJesu atshengisa ukuthi isono yiso esenza abantu bagule lokuthi ukuthethelelwa kwezono kwenza babe lempilakahle. IBhayibhili lifundisa ukuthi umzali wethu wokuqala u-Adamu wona lokuthi lokhu kwabangela ukuthi sonke sibe lesono esenza sigule futhi sife. Kodwa nxa uMbuso kaNkulunkulu usubusa, uJesu uzathethelela izono zabo bonke abathanda uNkulunkulu. Ngemva kwalokho ukugula kuzasuswa njalo kungaphindi kube khona.​—KwabaseRoma 5:12, 18, 19.