Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 126

Uyaphikwa Endlini KaKhayifasi

Uyaphikwa Endlini KaKhayifasi

Abaphostoli bakaJesu bayambalekela esebotshiwe esivandeni saseGetsemane. Kodwa uPhetro “lomunye umfundi” okungenzeka ngumphostoli uJohane bayabuyela kuJesu. (UJohane 18:15; 19:35; 21:24) Mhlawumbe bazamthola endleleni ehanjiswa endlini ka-Anasi. U-Anasi uthi esedlulisele uJesu kuMphristi Omkhulu uKhayifasi, uPhetro loJohane balandele behambela khatshana. Kumele ukuthi bayesaba ukuthi bangabulawa njalo bakhathazekile ngokuthi kuyini okuzakwenzakala eNkosini yabo.

UJohane uyaziwa ngumphristi omkhulu uKhayifasi, yikho uyenelisa ukungena egumeni lendlu yakhe. UPhetro usala emile emnyango uJohane aze aphenduke akhulume lentombazana eyincekukazi elinde kulowomnyango. Ngemva kwalokho uPhetro uyavunyelwa ukungena.

Abantu abasegumeni bothe umlilo wamalahle ngoba kuyaqanda. UPhetro laye uhlezi khonapho ukuze akhudumale esalindele ‘ukubona ukuthi kuzaphetha ngani’ ukuthonisiswa kukaJesu. (UMathewu 26:58) Khathesi njengoba esesemlilweni, omngenisileyo emnyango usembona kuhle. Uthi kuye: “Pho lawe kawusimfundi wendoda le?” (UJohane 18:17) Bakhona labanye abamnanzelelayo uPhetro besebesithi laye ubeloJesu.​—UMathewu 26:69, 71-73; UMakho 14:70.

Lokhu kuyamcaphula kakhulu uPhetro ngoba kafuni abantu bamnanzelele. Uze asuke aye duze kwegedi. Yikho uPhetro uyaphika ukuthi ubeloJesu, aze athi: “Angimazi ngitsho, futhi angizwisisi ukuthi ukhuluma ngani.” (UMakho 14:67, 68) Ngemva kwalokhu ‘uyaqalekisa njalo uyafunga,’ okutsho ukuthi uzimisele ukutshengisa ukuthi amazwi akhe aliqiniso lokuthi ajeziswe nxa engamanga.​—UMathewu 26:74.

Kusenzakala konke lokhu uJesu uqhubeka ethonisiswa njalo kungenzakala usendaweni ekhangelane leguma endlini kaKhayifasi. Kumele ukuthi uPhetro labanye abalindileyo ngaphansi egumeni bayababona abantu abangena bephuma besiyafakaza.

Abantu abalapho bayabona ukuthi uPhetro uqamba amanga ngenxa yokuthi ukhuluma njengabantu baseGalile. Kanti njalo khonapho kulesihlobo sikaMalikhusi owaqunywa indlebe nguPhetro. Yikho isihlobo lesi sithi kuPhetro: “Kanti wena kangizange ngikubone ulaye ensimini?” UPhetro uyaphika okwesithathu, iqhude beselikhala njengoba kwakukhulunyiwe.​—UJohane 13:38; 18:26, 27.

Ngalesisikhathi uJesu engabe esendaweni ephezulu futhi indawo le ikhangelane leguma. Uyatshibilika amuthi nhlo uPhetro njalo kumele ukuthi lokhu kumzwisa ubuhlungu kakhulu. Ukhumbula lokho uJesu ake wakukhuluma endlini ephezulu kumahola amalutshwana asanda kwedlula. Ubona angani uPhetro uzwa njani ebona lokhu asekwenzile? Uyaphuma phandle akhale okuzwisa usizi.​—ULukha 22:61, 62.

UPhetro uyiphike njani iNkosi yakhe yena kade engathandabuzi ukuthi ulokholo oluqinileyo lokuthi uthembekile? Ngalesisikhathi amazwi kaJesu ayatshilwa njalo usesenziwa isigebenga. UPhetro bekumele ammele uJesu ongelacala njalo ‘olamazwi okuphila okungapheliyo’ kodwa wehlulekile ukwenza lokhu.​—UJohane 6:68.

Okwenzakala kuPhetro kutshengisa ukuthi nxa umuntu olokholo njalo ozinikeleyo engazilungiselelanga, laye angalukhutha ugatsha engajunywa yisilingo loba ehlelwe yibunzima akade engabulindelanga. Lokhu okwenzakala kuPhetro kumele kube yisixwayiso kuzo zonke izinceku zikaNkulunkulu.