Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 69

Uyise Wabo Ngu-Abrahama Kumbe NguDeveli Yini?

Uyise Wabo Ngu-Abrahama Kumbe NguDeveli Yini?

UJOHANE 8:37-59

  • AMAJUDA ATHI UYISE NGU-ABRAHAMA

  • UJESU WAYEKHONA U-ABRAHAMA ENGAKABI KHONA

UJesu uqhubeka efundisa izinto eziqakathekileyo eJerusalema eMkhosini Wamathabanikeli (kumbe oWezihonqo). Amanye amaJuda akhonapho asanda kuthi kuye: “Thina siyinzalo ka-Abrahama njalo kasikaze sibe yizigqili.” UJesu uwaphendula athi: “Ngiyakwazi ukuthi liyinzalo ka-Abrahama. Kodwa lifuna ukungibulala ngoba kalilemukeli ilizwi lami. Ngikhuluma izinto engizibone ngesikhathi ngiloBaba, kodwa lina lenza izinto elizizwe ngoyihlo.”​—UJohane 8:33, 37, 38.

Lokho okutshiwo nguJesu kucacile. Yena lamaJuda balabobaba abehlukeneyo. Kodwa bona kabamzwisisi, yikho bayaphinda bathi: “UBaba wethu ngu-Abrahama.” (UJohane 8:39; U-Isaya 41:8) Babona angathi bona lomngane kaNkulunkulu u-Abrahama balokholo lunye ngoba bayizizukulwane zakhe sibisibili.

Lanxa kunjalo, impendulo kaJesu iyabamangalisa, uthi: “Aluba belingabantwana baka-Abrahama, belizabe lisenza imisebenzi ka-Abrahama.” Kujayelekile ukuthi indodana ilingisele uyise. Ngakho uJesu uqhubeka esithi: “Kodwa lifuna ukungibulala, mina ngilitshele iqiniso engilizwe ngoNkulunkulu. U-Abrahama kazange akwenze lokho elikwenzayo.” Ngemva kwalokho ubatshela amazwi abangawazwisisiyo, uthi: “Lenza imisebenzi kayihlo.”​—UJohane 8:39-41.

AmaJuda alokhu engaqedisisi ukuthi uJesu utsho bani. Wona azithi angabantwana bakaNkulunkulu, athi: “Thina kasizalwanga ngobufebe, siloBaba oyedwa, uNkulunkulu.” Kodwa uNkulunkulu nguye yini uYise wabo? UJesu uthi: “Aluba uNkulunkulu ubenguYihlo belizangithanda ngoba ngavela kuNkulunkulu futhi ngilapha. Kangibuyanga lapha ngokuthanda kwami, kodwa yena ungithumile.” UJesu ubuza umbuzo aziphendulela wona esithi: “Kungani lingakuzwisisi engikukhulumayo? Kungenxa yokuthi liyehluleka ukulalela ilizwi lami.”​—UJohane 8:41-43.

UJesu usezamile ukutshengisa amaJuda ukuthi isiphetho sizakuba yini nxa engamamukeli. Kodwa khathesi ukhuluma engabhodi, uthi: “Lina livela kuyihlo uDeveli, njalo lifuna ukwenza izifiso zikayihlo.” Uyise wabo unjani? UJesu umveza egcekeni athi: “Yena wayengumbulali kusukela ekuqaleni futhi kazange ame eqinisweni.” Uqhubeka esithi: “Ovela kuNkulunkulu uyawalalela amazwi kaNkulunkulu. Okwenza lina lingalaleli yikuthi kaliveli kuNkulunkulu.”​—UJohane 8:44, 47.

AmaJuda athi esizwa lokho azonde abile abesemphendula athi: “Silamanga yini nxa sisithi, ‘UngumSamariya njalo uledimoni’?” Atshengisa ukuthi ayameyisa uJesu nxa esithi “ungumSamariya.” Kodwa yena kalandaba lamazwi awo, uwaphendula athi: “Kangiladimoni mina, ngidumisa uBaba, kodwa lina liyangeyisa.” Amazwi akhulunywa nguJesu atshengisa ukuthi indaba le kayisiyo yokudlala ngayo. Uthembisa athi: “Nxa umuntu elalela amazwi ami, kasoze akubone ukufa loba sekutheni.” Kodwa katsho ukuthi abaphostoli kanye labanye abamlandelayo kabasoze bafe. Utsho ukuthi kabasoze bakubone ukutshabalala phakade. Lokho ‘yikufa kwesibili’ okutsho ukuthi umuntu uyabe engasoze avuswe.​—UJohane 8:48-51; ISambulo 21:8.

Lanxa kunjalo, amaJuda athatha amazwi kaJesu njengoba enjalo, athi: ‘Khathesi sesikwazi ukuthi uledimoni. U-Abrahama wafa, labaphrofethi labo bafa kodwa wena uthi, “Nxa umuntu elalela amazwi ami, kasoze afe loba sekutheni.” Kanti wena umkhulu yini kulobaba wethu  u-Abrahama? Uzenza bani?’​—UJohane 8:52, 53.

Kusegcekeni ukuthi uJesu ufuna ukubatshengisa ukuthi unguMesiya. Kodwa kulokuthi ahle abatshele ukuthi ungubani, uthi: “Nxa ngizikhazimulisa, inkazimulo yami kayitsho lutho. UBaba, lowo lina elimbiza ngokuthi nguNkulunkulu wenu, nguye ongikhazimulisayo. Lanxa kunjalo kalimazi, kodwa mina ngiyamazi. Nxa bengingathi kangimazi bengizabe ngiqamba amanga njengani.”​—UJohane 8:54, 55.

Khathesi uJesu ubatshela ngokhokho wabo owayethembekile esithi: “Uyihlo u-Abrahama wathokoza kakhulu ekhangelele ukubona usuku lwami, lakanye walubona wajabula.” U-Abrahama wayekukholwa lokho uNkulunkulu ayekuthembisile, yikho wayekulindele ngabomvu ukufika kukaMesiya. AmaJuda kawakukholwa akuzwayo, athi: “Kawukafikisi leminyaka engu-50. Manje kungani usithi wake wambona u-Abrahama?” UJesu uthi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, ngasengikhona u-Abrahama engakabi khona.” Lapha ukhuluma ngesikhathi eseseyingilosi elamandla ezulwini, engakabuyi ukuzophila emhlabeni.​—UJohane 8:56-58.

AmaJuda azonda afe esizwa uJesu esithi waphila u-Abrahama engakabi khona, abesedobha amatshe efuna ukumjikijela. Kodwa uJesu uyasuka amaJuda engakakwenzi lokho.