U-Isaya 47:1-15

  • Ukuwa kweBhabhiloni (1-15)

    • Izazi zenkanyezi zivezwa egcekeni (13-15)

47  Yehla uhlale phansi ethulini,Wena ndodakazi emsulwa yeBhabhiloni+ Hlala phansi emhlabathini lapho okungelasihlalo sobukhosi,+Wena ndodakazi yamaKhaledi,Ngoba abantu abasoze baphinde bathi uyatotozwa, uphethwe njengeqanda.   Thatha ilitshe lokuchola wenze ifulawa. Khipha iveyili yakho. Khipha isembatho sakho ukhwince isiketi sakho, Uchaphe imifula.   Ubunqunu bakho buzavezwa egcekeni. Ihlazo lakho lizakwembulwa. Ngizaphindisela+ njalo kakho ozangivimba.*   “Lowo osihlengayoNgoNgcwele ka-Israyeli,+Ibizo lakhe nguJehova wamabutho.”   Hlala khonapho uthule zwi, ube semnyameni,Wena ndodakazi yamaKhaledi;+Abasoze baphinde bakubize ngokuthi uyiNdlovukazi yeMibuso.+   Ngabazondela kakhulu abantu bami,+ Ngangcolisa ilifa lami.+Ngabanikela esandleni sakho,+ Kodwa awuzange ube lesihawu kubo,+ Wethesa abakhulileyo ijogwe elinzima.+   Wathi: “Ngizahlala ngiyiNdlovukazi kuze kube nini lanini.”+ Awuzange uzihluphe ngezinto lezi enhliziyweni yakhoKawuzange ucabangisise ngokuthi indaba le izaphetha ngani.   Khathesi zwana wena othanda injabulo,+Wena ohlezi uvikelekile usithi enhliziyweni yakho: “Kakho omkhulu kulami.+ Angisoze ngaba ngumfelokazi. Kangisoze ngafa ngabuzwa ubuhlungu bokufelwa ngabantwana.”+   Kodwa nanzi izinto ezimbili ezizakujuma, zikwehlele ngelanga elilodwa:+ Ukufelwa ngabantwana lokuba ngumfelokazi. Zizakwehlela kuwe ngokugcweleyo+Ngoba ugcwele ubuthakathi lamaphoso esabekayo.+ 10  Ubusenza okubi uzitshela ukuthi akulalutho olubi oluzakwehlela. Ubusithi: “Kakho ongibonayo.” Ukuhlakanipha kwakho lolwazi olalo yikho okwenze waphambuka,Ukhulumela enhliziyweni usithi: “Kakho omkhulu kulami.” 11  Kodwa uzakwehlelwa luhluphoOngasoze wenelise ukuluvimba ngamasalamusi akho. Umonakalo uzakwehlela, awusoze wenelise ukuwuvika. Uzavelelwa yingozi ongakaze uyibone.+ 12  Qhubeka ngamaphoso akho kanye lobuthakathi bakho obukhulu,+Owawubukhuthalele kusukela ebutsheni bakho. Mhlawumbe ungancedakala,Mhlawumbe ungatshiya abantu bethithibele. 13  Usudiniwe ngenxa yabeluleki bakho abanengi. Kabasukume khathesi bakukhulule,Bona abakhonza izinto ezisemazulwini,* abahlola izinkanyezi,+Abanika abantu ulwazi nxa inyanga ithwasileBekhuluma ngalokho okuzakwehlela kuwe. 14  Banjengamahlanga awomileyo. Umlilo uzabatshisa baphele du. Kabasoze bazisindise emandleni elangabi elivuthayo. Ilangabi lelo kalifanani lamalahle okotha,Kalifanani lomlilo umuntu angahlala kuwo awothe. 15  Bazakuba njalo kuwe abantu bakho abenza imilingo,Owawusebenza labo nzima kusukela ebutsheni bakho. Bazazulazula, omunye lomunye esiya le lale.* Kakho loyedwa ozakusindisa.+

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “Angisoze ngibe lomusa kuloba ngubani engizahlangana laye.”
Ezinye inguqulo zithi, “Labo abehlukanisa amazulu; Izazi zezinkanyezi.”
NgesiHebheru, “esabelweni sakhe.”