Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 74

Ukwamukela Kuhle Abanye Lokuthandaza

Ukwamukela Kuhle Abanye Lokuthandaza

ULUKHA 10:38–11:13

  • UJESU UVAKATSHELA UMATHA LOMARIYA

  • UKUPHIKELELA EMTHANDAZWENI KUQAKATHEKILE

Empumalanga kweNtaba Yama-Oliva kulesigaba seBhethani esingaba ngamakhilomitha amathathu nxa usuka eJerusalema. (UJohane 11:18) UJesu uyakuso abesefika emzini kaMatha lodadewabo uMariya. Bona kanye lomfowabo uLazaro bangabangane bakaJesu futhi bamamukela kuhle.

Kuyisibusiso ukuvakatshelwa nguMesiya. UMatha ufuna uJesu adle akholise yikho uqalisa ukupheka izibiliboco. Kodwa uMariya udadewabo uhlezi eduze kukaJesu futhi umlalele. Ngemva kwesikhathi uMatha uthi kuJesu: “Nkosi, kakuthi thiki kuwe ukuthi udadewethu ungitshiye ngedwa ngisenza izinto zonke? Mtshele abuye azongincedisa.”​—ULukha 10:40.

UJesu kamsoli uMariya kodwa utshela uMatha ukuthi angazikhathazi ngezinto ezinengi. Uthi kuye: “Matha, Matha, ukhathazwa uphinde uhlutshwe yizinto ezinengi. Kufuneka izinto ezilutshwana kumbe into eyodwa nje. UMariya yena ukhethe okuhle njalo lokho ngeke akuthathelwe.” (ULukha 10:41, 42) Lapha uJesu utshengisa ukuthi akudingeki ukuthi uMatha athathe isikhathi eside epheka ukudla okunenginengi. Ukudla okulutshwana nje kuyenela.

UMatha kaphambanisanga lutho ngoba ufuna ukumamukela kuhle uJesu. Kodwa ukuzihlupha ngokupheka ukudla okunenginengi kwenza akhuthe ukufundiswa yiNdodana kaNkulunkulu. UJesu utshengisa ukuthi uMariya ukhethe kuhle lokuthi akukhethileyo kuzamnceda okwempilo yakhe yonke. Lokhu kuyisifundo okungamelanga sisikhohlwe.

Kuthi sekungelinye ilanga uJesu afundise okunye okuqakathekileyo. Omunye umfundi uthi kuye: “Nkosi, sifundise ukuthandaza njengoba nje loJohane wafundisa abafundi bakhe.” (ULukha 11:1) Esikhathini esingaba ngumnyaka lengxenye esidlulileyo uJesu wakwenza lokhu eNtshumayelweni yaseNtabeni. (UMathewu 6:9-13) Kodwa kungenzeka umfundi lo wayengekho ngalesosikhathi, yikho uJesu uphinda atsho izinto eziqakathekileyo eziphathelane lokuthandaza. Ngemva kwalokho ulandisa umzekeliso otshengisa ukuqakatheka kokuphikelela emthandazweni.

Uthi: “Ake sithi omunye wenu ulomngane, abesesiya kuye phakathi laphakathi kobusuku athi kuye, ‘Mngane, akungiboleke izinkwa ezintathu, ngoba ngisanda kuvakatshelwa ngumngane wami ovela khatshana. Manje angilalutho engingamupha lona.’ Kodwa yena amphendule esendlini athi: ‘Yekela ukungihlupha. Umnyango ukhiywe kudala, mina labantwabami sesilele. Ngeke ngivuke ngikuphe lutho.’ Ngilitshela ukuthi lanxa ubengeke avuke amuphe ngoba engumngane wakhe, uzavuka loba sekutheni amuphe loba yini ayifunayo ngenxa yokuthi uyaphikelela.”​—ULukha 11:5-8.

UJesu katsho ukuthi uJehova kafuni ukusinika esikucelayo njengomngane lo. Kodwa utshengisa ukuthi nxa umngane obengazimiselanga ukunceda omunye wakhe ecine emnika akudingayo ngenxa yokuphikelela kwakhe, kutsho ukuthi uBaba wethu olothando osezulwini laye uzanika izinceku zakhe ezithembekileyo lokho ezikucelayo. UJesu uqhubeka esithi: “Ngithi kini, qhubekani licela, lizaphiwa; qhubekani lidinga, lizathola; qhubekani liqoqoda, lizavulelwa, ngoba wonke umuntu ocelayo uyaphiwa, lomuntu wonke odingayo uyathola, futhi wonke umuntu oqoqodayo uzavulelwa.”​—ULukha 11:9, 10.

Ngemva kwalokho uJesu ugcizelela akutshoyo ngokuqathanisa okwenziwa ngubaba ongumuntu lokwenziwa nguBaba wethu osezulwini.  Uthi: “Kambe phakathi kwenu kulobaba ongathi indodana yakhe imcela inhlanzi ayiqhubele inyoka kulokuthi ayinike inhlanzi? Nxa ingacela iqanda, angayiqhubela inkume yini? Ngakho nxa lina elibabi lisenelisa ukupha abantwabenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uBaba osezulwini yena uzimisele kakhulu ukubapha umoya ongcwele labo abawucela kuye!” (ULukha 11:11-13) Lokhu kutshengisa ukuthi uBaba wethu uzimisele ukusilalela lokusinika esikudingayo.