Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 100

Umzekeliso Wakhe Wamamina Alitshumi

Umzekeliso Wakhe Wamamina Alitshumi

ULUKHA 19:11-28

  • UMZEKELISO KAJESU WAMAMINA ALITSHUMI

Lanxa uJesu elubangise eJerusalema labafundi bakhe, kungenzakala ukuthi ulokhu esemzini kaZakhewu. Abafundi bacabanga ukuthi “uMbuso kaNkulunkulu” usuzabusa lokuthi uJesu uzakuba yiNkosi yawo. (ULukha 19:11) Kabayizwisisi indaba le njengoba bengazwisisi lokuthi uJesu kumele afe. Yikho ubalandisela umzekeliso otshengisa ukuthi kusasele isikhathi eside ukuthi uMbuso ufike.

Uthi: “Omunye umuntu wesikhosini wahamba elizweni elikhatshana ukuze ayephiwa ubukhosi abesephenduka.” (ULukha 19:12) Uhambo lolu lwaluzathatha isikhathi eside. Kusegcekeni ukuthi uJesu nguye “umuntu wesikhosini” oya “elizweni elikhatshana,” ezulwini, lapho uYise azamnika khona ubukhosi.

Emzekelisweni lo, “umuntu wesikhosini” uthi engakasuki abize izinceku ezilitshumi anike ngayinye uhlamvu lwemina olwesiliva. Uthi kuzo: “Yenzani ibhizimusi ngamamina la ngize ngiphenduke.” (ULukha 19:13) Izinhlamvu zamamina ezesiliva ziyimali ezwayo sibili. Umuntu osebenza emasimini uhola imali elingana lemina elilodwa ngemva kwezinyanga ezedlula ezintathu.

Abafundi bengabe bekuzwisisa ukuthi banjengezinceku ezilitshumi okukhulunywa ngazo emzekelisweni ngenxa yokuthi uJesu useke wabafanisa lezisebenzi ezivunayo. (UMathewu 9:35-38) Kodwa kazange athi babuye lesivuno samabele. Isivuno akhuluma ngaso sigoqela abanye abafundi abazaba seMbusweni kaNkulunkulu. Abafundi basebenzisa sonke isikhathi sabo lamandla abo kanye lempahla yabo ukuze bathole abantu abanengi abazakuba zindlalifa zoMbuso.

Kuyini okunye uJesu akuvezayo emzekelisweni lo? Uthi abantu “babemzonda, [umuntu wesikhosini] yikho bathuma iqembu labameli ukuthi limlandele lifike lithi, ‘Kasifuni ukuthi indoda le ibe yinkosi yethu.’” (ULukha 19:14) Abafundi bayakwazi ukuthi amaJuda kawamamukeli uJesu futhi amanye afuna lokumbulala. UJesu uthi esefile njalo eseye ezulwini, amaJuda atshengisa ukuthi alokhu engamamukeli ngoba aqalisa ukuhlukuluza abafundi bakhe. Abaphikisi laba bakwenza kucace ukuthi kabafuni ukuthi uJesu abe yiNkosi.​—UJohane 19:15, 16; ImiSebenzi 4:13-18; 5:40.

Izinceku ezilitshumi zona ziwasebenzisa njani amamina azo zisamelele ukuthi “umuntu wesikhosini” aphiwe “ubukhosi” abesephenduka? UJesu uthi: “Ekucineni waphenduka esebuphiwe ubukhosi, wasebiza izinceku ayezinike imali ukuze azwe ukuthi zazitholeni kubhizimusi ezazisele ziyenza. Yikho-ke eyokuqala yasondela yathi, ‘Nkosi, ngithole amanye amamina alitshumi ngemina lakho.’ Wathi kuyo, ‘Wenze kuhle nceku enhle! Busa amadolobho alitshumi ngoba utshengise ukuthi uthembekile entweni encane kakhulu.’ Eyesibili yafika yathi, ‘Nkosi, ngithole amamina amahlanu ngemina lakho.’ Lasencekwini le wathi, ‘Lawe busa amadolobho amahlanu.’”​—ULukha 19:15-19.

Nxa abafundi bebona ukuthi banjengezinceku lezi futhi besebenzisa isikhathi sabo lamandla abo wonke kanye lempahla yabo ukuthi benze abanye abafundi, bangaba leqiniso lokuthi uJesu uzathokoza. Kanti njalo bangaba leqiniso lokuthi uzabanika umvuzo nxa bengenza njalo. Kodwa abafundi balezimo ezitshiyeneyo kanye leziphiwo ezitshiyeneyo. Lanxa kunjalo, uJesu, onguye ozaphiwa “ubukhosi,” uzabona ukuthi basebenza gadalala besenza abafundi abesebabusisa.​—UMathewu 28:19, 20.

 Kodwa uJesu uphetha ngokukhuluma ngokwenziwa ngenye inceku okutshiyene lalokho okwenziwa ngezinye. Uthi: “Kodwa enye [inceku] yafika yathi, ‘Nkosi, nanti imina lakho ebengilokhu ngilifihle elenjini. Bengikwesaba ngoba wena ulomoya omubi; uthatha imali ongazange uyifake ebhanga njalo uvuna ongakuhlanyelanga.’ Wasesithi kuyo, ‘Ngikwahlulela ngamazwi akho nceku embi. Angithi ubukwazi ukuthi ngilomoya omubi futhi ngithatha imali ebengingayifakanga ebhanga, ngivune lengingakuhlanyelanga? Manje wayekelelani ukufaka imali yami ebhanga? Bengizayithatha isizele ngesikhathi ngifika.’ Wasesithi kwababemi khonapho, ‘Mthatheleni imina lelo lilinike olamamina alitshumi.’”​—ULukha 19:20-24.

Inceku le isala iphethe insiba ngoba yehlulekile ukwengeza inotho yombuso wenkosi yayo. Abaphostoli balindele ukuthi uJesu abe yiNkosi eMbusweni kaNkulunkulu. Nxa besizwa uJesu ekhuluma ngenceku le yokucina bangabe bebona ukuthi kabasoze babuse eMbusweni lo bengavilapha.

Kumele ukuthi amazwi kaJesu akhuthaza abafundi laba abathembekileyo ukuthi basebenze ngamandla. Uphetha esithi: “Ngithi kini, wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho.” Uphinda athi izitha zakhe ezingafuni ‘ukuthi abe yinkosi yazo’ zizabulawa. Ngemva kwalokho uJesu uqhubeka ngohambo lwakhe lokuya eJerusalema.​—ULukha 19:26-28.