Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 24

Utshumayela Kulo Lonke ElaseGalile

Utshumayela Kulo Lonke ElaseGalile

UMATHEWU 4:23-25 UMAKHO 1:35-39 ULUKHA 4:42, 43

  • UJESU UTSHUMAYELA LABAFUNDI ABANE EGALILE

  • USEDUME NGOKUTSHUMAYELA LANGEZIMANGALISO AZENZAYO

UJesu labafundi bakhe abane baseKhaphenawume futhi abakatholi isikhathi sokuphumula. Ngezikhathi zantambama abantu bedolobho leli baletha abagulayo kuye ukuze abasilise. UJesu kakatholi isikhathi sokuthi abe yedwa ukuze akhuleke kuYise.

Kuthi sekusemadabukakusa ngelanga elilandelayo uJesu asuke aye endaweni engelabantu ukuze akhuleke kuYise. Kodwa bathi benanzelela ukuthi usesukile, ‘uSimoni lalabo alabo’ bayamdinga phansi phezulu. Kungenzeka uPhetro nguye okhokhela iqembu leli ngoba uJesu ubesemzini wakhe.​—UMakho 1:36; ULukha 4:38.

Sebemtholile uJesu, uPhetro uthi: “Abantu bonke bayakudinga.” (UMakho 1:37) Abantu baseKhaphenawume kabafuni ukuthi uJesu asuke kubo. Abenzele khona kukhulu sibili yikho bayazama ‘ukumncenga ukuthi angasuki kubo.’ (ULukha 4:42) Kodwa ukwenza izimangaliso yiso yini isizatho esiyisiqokoqela esenza uJesu wabuya emhlabeni? Kambe wayelande ukuzonceda abantu beKhaphenawume kuphela? UJesu uthini ngalokhu?

Uphendula abafundi bakhe athi: “Kasiyeni kwenye indawo, emadolobheni aseduzane ukuze ngitshumayele lakuwo ngoba yikho engikulandileyo.” Esekhuluma labantu abangafuni ahambe uthi: “Kufanele ngitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu lakwamanye amadolobho ngoba yikho engathunywa ukuzokwenza.”—UMakho 1:38; ULukha 4:43.

Umsebenzi omkhulu kulayo yonke uJesu ayilandileyo ngowokutshumayela ngoMbuso kaNkulunkulu. UMbuso lo yiwo ozangcwelisa ibizo likaYise njalo ususe zonke izinto ezikhathaza abantu. Izimangaliso uJesu azenzayo zenza kucace ukuthi uthunywe nguNkulunkulu. Lezimangaliso ezenziwa nguMosi owayephile eminyakeni eminengi eyadlulayo zazitshengisa ukuthi uthunywe nguNkulunkulu.​—U-Eksodusi 4:1-9, 30, 31.

UJesu labafundi bakhe abane bayasuka eKhaphenawume bayetshumayela kwamanye amadolobho. Abafundi laba nguPhetro lomfowabo u-Andreya kanye loJohane lomfowabo uJakhobe. Ngeviki edlulileyo uJesu wayebabizile ukuthi babe ngabokuqala ukuhamba betshumayela laye.

UJesu labafundi bakhe abane bayaphumelela emsebenzini wabo wokutshumayela eGalile. Labantu abasezindaweni ezikhatshana bayezwa ngalokho okwenziwa nguJesu. “Umbiko omayelana laye wagcwala kulo lonke elaseSiriya” lasesabelweni samadolobho alitshumi ayebizwa ngokuthi yiDekhapholi kanye laphetsheya koMfula uJodani. (UMathewu 4:24, 25) Amaxuku amakhulu avela ezindaweni lezi laseJudiya ayamlandela uJesu labafundi bakhe. Abanengi babuya labantu abagulayo ukuze abelaphe. UJesu uyabelapha bonke abagulayo futhi akhiphe lamadimoni kwabahlaselwe ngamadimoni.