Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 65

Uhamba Efundisa Ngesikhathi Esiya EJerusalema

Uhamba Efundisa Ngesikhathi Esiya EJerusalema

UMATHEWU 8:19-22 ULUKHA 9:51-62 UJOHANE 7:2-10

  • ABAFOWABO BAKAJESU BAMBONA NJANI?

  • UMSEBENZI WOMBUSO UQAKATHEKE KAKHULU

UJesu uselesikhathi eside esenza inkonzo yakhe eGalile. Abantu baseGalile bayamamukela kulabaseJudiya. Phela wathi esesilise enye indoda ngeSabatha eJerusalema, “amaJuda azimisela kakhulu ukumbulala.”​—UJohane 5:18; 7:1.

Khathesi sekuyikwindla ka-32 C.E. njalo uMkhosi Wamathabanikeli (kumbe oWezihonqo) ususeduze. Umkhosi lo uthatha insuku eziyisikhombisa ubusulandelwa ngumhlangano ongcwele ngelanga lesitshiyagalombili. Emkhosini lo abantu bayabe bethakazelela ukuphela komnyaka wokulima, bekholisa futhi bebonga.

Abafowabo bakaJesu, uJakhobe, loSimoni, loJosefa kanye loJudasi bathi kuye: “Suka lapha uye eJudiya.” Elizweni leli, izinto ezinengi eziphathelane lokukhonza zenziwa eJerusalema. Kuyabe kungasimuntu edolobheni leli ngesikhathi kuthakazelelwa imikhosi emithathu eyenziwa minyaka yonke. Abafowabo bakaJesu baqhubeka besithi: “Kakho owenza izinto efihla, yena efuna ukwaziwa ngabantu. Nxa usenza izinto lezi phumela egcekeni umhlaba ukubone.”​—UJohane 7:3, 4.

Abafowabo bakaJesu abane ‘kabalakholo kuye’ ngoba kabamboni enguMesiya. Kodwa bafuna abantu abasemkhosini bambone esenza izimangaliso. UJesu uyakwazi ukuthi kuyingozi lokhu, yikho uthi kubo: “Umhlaba kawulasizatho sokulizonda kodwa mina uyangizonda ngoba ngifakaza ukuthi imisebenzi yawo mibi. Hambani lina emkhosini. Mina kangikahambi emkhosini lo ngoba isikhathi sami kasikafiki.”​—UJohane 7:5-8.

Abafowabo bakaJesu basuka labanye abaya emkhosini futhi ngemva kwamalanga athile uJesu labafundi bakhe bahamba ngudlu bengabonwa ngabantu abanengi. Bakhetha ukuhamba ngendlela engabhodiyo edabula eSamariya kulejayelekileyo edlula duze loMfula uJodani. Bazafuna indawo yokuhlala eSamariya yikho uJesu uthuma izithunywa ukuthi ziyelungiselela. Kwenye indawo eseSamariya abantu bakhona kababamukeli futhi kababatshengisi umusa okumele utshengiswe abantu bemzini ngenxa yokuthi uJesu uya eJerusalema emkhosini wamaJuda. UJakhobe loJohane bayazonda babuze uJesu besithi: “Nkosi, uyafuna yini ukuthi sibize umlilo, wehle uvela ezulwini ubatshabalalise?” (ULukha 9:54) UJesu uyabakhuza futhi bayaqhubeka ngohambo lwabo.

Bathi besendleleni omunye umbhali athi kuJesu: “Mfundisi, ngizakulandela loba ngaphi lapho oya khona.” UJesu umphendula athi: “Amakhanka alemilindi lezinyoni zezulu zilezidleke, kodwa iNdodana yomuntu yona kayilandawo  yokubeka ikhanda layo.” (UMathewu 8:19, 20) UJesu utshengisa umbhali lo ukuthi nxa engaba ngumlandeli wakhe izinto kazisoze zihlale zitshelela. Kukhanya umbhali uzigqaja kakhulu okokuthi kavumi ukuntshintsha indlela aphila ngayo. Yikho umuntu ngamunye kumele azibuze ukuthi, ‘Ngizimisele yini ukulandela uJesu kungelani lobunzima obungaba khona?’

UJesu uthi kwenye indoda: “Woba ngumlandeli wami.” Yona iphendula isithi: “Nkosi, ngivumela ukuthi ngiqale ngiyengcwaba ubaba.” UJesu uthi kuyo: “Yekela abafileyo bangcwabe abafileyo babo. Kodwa wena hamba uyememezela uMbuso kaNkulunkulu kuyo yonke indawo.” (ULukha 9:59, 60) UJesu uyasazi isimo sendoda le. Kusegcekeni ukuthi uyise kakafi ngoba ibingeke ibe lapha loJesu aluba uyise ubefile. Indoda le kayizimiselanga ukufuna uMbuso kaNkulunkulu kuqala empilweni yayo.

Bathi belokhu besendleleni belubangise eJerusalema, enye indoda ithi kuJesu: “Nkosi ngizakulandela, kodwa qala ungivumele ukuthi ngiyevalelisa engihlala labo.” UJesu uyiphendula esithi: “UMbuso kaNkulunkulu kawumfanelanga umuntu othi esebambe ikhuba ngesandla sakhe akhangele izinto ezisemuva.”​—ULukha 9:61, 62.

Labo abafuna ukuba ngabafundi bakaJesu kumele bakhangelise amehlo abo emsebenzini woMbuso. Nxa umuntu olimayo engayekela ukuqhubeka ekhangele phambili umfolo awulimayo ungagoba. Nxa engalibeka phansi ikhuba akhangele okusemuva umsebenzi wokulima uyama. Lomuntu okhangela umumo lo wezinto omdala angacina ephambuka endleleni eya ekuphileni okungapheliyo.