Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 84

Umlandu Wokuba Ngumfundi KaKhristu

Umlandu Wokuba Ngumfundi KaKhristu

ULUKHA 14:25-35

  • OKUMELE KWENZIWE NGUMFUNDI

UJesu ukhulume izinto eziluncedo ngesikhathi esidla endlini yomkhokheli wabaFarisi. Uthi eqhubeka ngohambo lwakhe lokuya eJerusalema alandelwe ngamaxuku amakhulu. Kodwa ayafuna yini ukuba ngabafundi bakhe njalo azimisele yini ukwenza lokho umfundi weqiniso akhangelelwe ukuthi akwenze?

Besaphakathi kohambo, uJesu ukhuluma amazwi angabe esethusa abanye. Uthi: “Loba ngubani oza kimi kodwa engamzondi uyise, lonina, lenkosikazi yakhe, labantwabakhe, labafowabo, labodadewabo, ngitsho lempilo yakhe, ngeke abe ngumfundi wami.” (ULukha 14:26) Utshoni uJesu ngamazwi la?

Lapha uJesu katsho ukuthi labo abakhetha ukuba ngabalandeli bakhe kumele bazizonde sibili izihlobo zabo. Akutshoyo yikuthi akumelanga bathande izihlobo lezi ukwedlula yena, njengalokho okwenziwa yindoda esemzekelisweni wakhe wedili eliqakathekileyo engazange ibuye edilini lantambama ngenxa yokuthi yayisanda kutshada. (ULukha 14:20) Ukhokho wamaJuda uJakhobe ‘wayengamthandi’ uLeya kodwa ethanda uRakheli, okutsho ukuthi wayethanda uRakheli ukwedlula udadewabo uLeya.​—UGenesisi 29:31.

Nanzelela ukuthi uJesu uthi umfundi kumele azonde “ngitsho lempilo yakhe.” Lokhu kutsho ukuthi umfundi weqiniso kumele athande uJesu ukwedlula impilo yakhe, aze azimisele ukumfela nxa kungadingakala. Kuyakhanya ukuthi ukuba ngumfundi kaKhristu kayisindaba encane. Umuntu kumele acabangisise okuzwayo ngalokhu.

Kungenzeka ukuthi ngezinye izikhathi umfundi athwale nzima loba ahlukuluzwe ngoba uJesu uthi: “Loba ngubani ongathwali isigodo sakhe sokuhlutshwa angilandele ngeke abe ngumfundi wami.” (ULukha 14:27) Umfundi kaJesu kumele azimisele ukuthwala nzima njengoba laye wathwala nzima. Kanti njalo uJesu uke wathi uzabulawa yizitha zakhe.

Yikho-ke amaxuku ahamba loJesu kumele acabangisise ngalokhu okumele kwenziwe ngumfundi kaKhristu. UJesu ucacisa lokho ngomzekeliso, uthi: “Kambe ngubani phakathi kwenu ongafuna ukwakha umphotshongo engaqalanga wahlala phansi wabala indleko ukuze abone ukuthi izinto alazo ziyenela yini ukuthi awakhe awuqede? Phela uzakuthi esesakhile isisekelo sawo ehluleke ukuwuqeda.” (ULukha 14:28, 29) Yikho laba abalandela uJesu besiya eJerusalema kumele bazihlole bengakabi ngabafundi bakaJesu ukuze babone ukuthi bangakwenza yini konke okumele kwenziwe ngumfundi. Ucacisa lokhu ngomunye umzekeliso, uthi:

“Yiphi inkosi engathi ilamasotsha angu-10 000 isuke iyekulwa lenkosi elamasotsha angu-20 000 ingaqalanga yahlala phansi yabonisana  labanye bayo ukuthi iyenelisa yini ukulwisana laleyonkosi? Nxa ibona ukuthi izanqotshwa, iyathuma iqembu labameli enkosini leyo bayihlangabeze isesekhatshana, icele ukuthi babe lokuthula.” Utshoni uJesu ngalokhu? Uqhubeka esithi: “Lani hlalani likwazi ukuthi kakho loyedwa phakathi kwenu ongaba ngumfundi wami engazange atshiye yonke impahla yakhe.”​—ULukha 14:31-33.

Amazwi kaJesu kawasebenzi kulabo abamlandelayo endleleni kuphela kodwa asebenza lakubo bonke abazakwazi ngaye. Labo kumele bazimisele ukwenza lokhu akutshoyo. Lokhu kuhlanganisa ukuvuma ukulahlekelwa yikho konke abalakho, kungaba yimpahla loba ukuphila ukuze babe ngabafundi bakhe. Le yindaba okumele bacabangisise njalo bakhuleke ngayo.

Khathesi uJesu uphinda indaba ake akhuluma ngayo eNtshumayelweni yaseNtabeni. Indaba le imayelana lokuthi abafundi bakhe ‘balisawudo lomhlaba.’ (UMathewu 5:13) Isawudo liyalondoloza ukudla, yikho-ke uJesu wayengabe esitsho ukuthi abafundi bakhe banceda abantu ukuthi bangonakali kodwa balondoloze ubungane babo loJehova futhi baziphathe kuhle. Khathesi esezaqeda inkonzo yakhe uthi: “Isawudo lihle sibili. Kodwa nxa isawudo lingaba duma, lingafakwani ukuze liphinde libe munyu?” (ULukha 14:34) Abamlaleleyo bayakwazi ukuthi likhona isawudo elingasebenzisekiyo ngenxa yokuthi lingcolile njalo lilenhlabathi.

UJesu utshengisa ukuthi lalabo asebelesikhathi eside bengabafundi bakhe akumelanga baphele amandla. Nxa lokhu kungenzakala bangacina bengaselancedo njengesawudo eseliduma. Lokhu kungenza umhlaba ubahleke. Kanti njalo bangalahlwa nguNkulunkulu bangcolise lebizo lakhe. UJesu uveza ukuqakatheka kokubalekela isiphetho esinjalo, uthi: “Lowo olendlebe zokulalela, kalalele.”​—ULukha 14:35.