Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Indlela, Leqiniso, Lokuphila

Indlela, Leqiniso, Lokuphila

Kumele ukuthi uyathokoza nxa usizwa izindaba ezinhle. Okuhle yikuthi zikhona izindaba ezinjalo ezibhalelwe wena labemuli yakho.

IBhayibhili yilo elilezindaba lezi. UJehova uNkulunkulu uMdali wamazulu lomhlaba waphefumulela ukuthi libhalwe. Ebhukwini leli sizakhuluma ngokusemabhukwini amane eBhayibhili alezindaba ezinhle ezingasithokozisa sonke. Amabhuku la abizwa ngamabizo amadoda uNkulunkulu awasebenzisa ukuthi awabhale. Amabizo awo nguMathewu, loMakho, loLukha kanye loJohane.

Abanengi babiza amabhuku la ngokuthi ngamaVangeli amane. Wonke akhuluma ngevangeli loba izindaba ezinhle eziphathelane loJesu. Asitshela ukuthi uJesu nguye ozasetshenziswa nguNkulunkulu ukuthi sisindiswe lokuthi bonke abalokholo kuye uzabalethela izibusiso ezingapheliyo njengoba eyiNkosi yoMbuso kaNkulunkulu wasezulwini.​—UMakho 10:17, 30; 13:13.

KUNGANI KULAMAVANGELI AMANE?

Kungani iBhayibhili lilamabhuku amane akhuluma ngempilo kaJesu kanye lalokho ayekufundisa?

Kuyanceda ukuthi kube lamabhuku amane akhuluma ngemisebenzi kaJesu lalokhu ayekufundisa. Ngokwesibonelo, ake sithi kulamadoda amane ami eduze lomfundisi oyingcitshi. Omi phambi komfundisi lo ngumthelisi. Omi kwesokudla ngudokotela. Okwesenxele ngumgoli wenhlanzi njalo ngumngane wakhe omkhulu. Owesine yena umi ngemva komfundisi njalo ubukele okwenzakalayo futhi nguye omncane kulabo bonke. Amadoda la amane athembekile njalo munye ngamunye wawo ulendlela abona ngayo izinto etshiyene leyomunye. Nxa bengabhala amazwi lezenzo zomfundisi, kumele ukuthi ngamunye uzabhala agcizelele okungafanani lokwabanye. Ngakho nxa singabala konke okubhalwe ngamadoda la womane sizakuzwisisa kuhle konke okwenziwa ngumfundisi oyingcitshi kanye lalokho ayekukhuluma. Umzekeliso lo utshengisa ukuthi kusinceda ngani ukuba lamabhuku amane atshiyeneyo akhuluma ngempilo yoMfundisi Omkhulu uJesu.

Umthelisi osemzekelisweni ufuna indaba ayibhalayo izwisiseke ebantwini abangamaJuda yikho ebhala ngendlela ezakwenza ukuthi bazwisise akutshoyo. Udokotela ubhala achasise okunengi  ngokwelatshwa kwabagulayo labagogekileyo yikho uyakutshiya okunye okubhalwe ngumthelisi kumbe akufake ngendlela etshiyeneyo. Umngane wakhe omkhulu ukhuluma ikakhulu ngendlela umfundisi azizwa ngayo kanye lobuntu bakhe. Omncane kulabo bonke yena kalandisi izinto ezinengi. Lanxa kunjalo izinto ezibhalwa ngamadoda la ziqondile zonke. Lokhu kwenza sibone ukuthi ukuba lamabhuku amane akhuluma ngoJesu kuyasinceda sizwisise ngcono lokho ayekwenza, layekufundisa kanye lobuntu bakhe.

Abantu bayake bakhulume ‘ngeVangeli likaMathewu’ loba ‘ngeVangeli likaJohane.’ Kabaphambanisi nxa bewehlukanisa njalo ngoba wonke ‘alezindaba ezinhle ezimayelana loJesu Khristu.’ (UMakho 1:1) Kodwa iqiniso yikuthi amabhuku womane alevangeli linye, livangeli loba izindaba ezinhle ezimayelana loJesu.

Abantu abanengi ababala iLizwi likaNkulunkulu baqathanisile njalo babona ukuhambelana okukhona phakathi kwebhuku likaMathewu, lelikaMakho, lelikaLukha kanye lelikaJohane. Umlobi waseSyria okuthiwa nguTatian laye wakwenza lokhu ngabo-170 C.E. Wabona ukuthi okuphakathi kwamabhuku la womane kuqondile njalo kuphefumulelwe. UTatian wabhala ibhuku okuthiwa yi-Diatessaron elilezindaba ezikhuluma ngoJesu langenkonzo yakhe, ezithethwe kuwo wonke amabhuku la.

Ibhuku elithi UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila lalo lilezindaba ezitholakala emabhukwini amane akhuluma ngoJesu kodwa umehluko yikuthi konke okuphakathi kwalo kuqondile njalo lilokunengi okungekho ebhukwini likaTatian. Lokhu kubangelwa yikuthi sesikuzwisisa ngcono ukugcwaliseka kweziphrofetho zikaJesu kanye lemizekeliso yakhe. Ukuzwisisa lokhu kwenza sicacelwe yilokho ayekutsho layekwenza kanye lokulandelana kwezehlakalo. Izinto zakudala ezivunjululwa ngabesayensi lazo ziyacacisa okuthile okwakukhulunywa ngabalobi. Lanxa kunjalo ngeke sithi siyakwazi ukuthi zonke izehlakalo zilandelana njani. Kodwa ibhuku leli likhuluma ngezehlakalo lezi ngendlela ecacileyo lezwisisekayo.

INDLELA, LEQINISO, LOKUPHILA

Ngesikhathi ubala ibhuku leli zama ukukhumbula indaba eyisiqokoqela ekulo ezanceda wena kanye labemuli yakho. UJesu Khristu wathi: “Mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila. Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.”​—UJohane 14:6.

Ibhuku elithi UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila lizakunceda uzwisise ukuthi kuyini okwenza uJesu abe ‘yindlela.’ Uyindlela ngenxa yokuthi nguye kuphela ongenza ukuthi uJehova uNkulunkulu ezwe imithandazo yethu njalo nguye oyindlela esenza sibuyisane loNkulunkulu. (UJohane 16:23; KwabaseRoma 5:8) Ngakho-ke uJesu nguye kuphela ongenza sibe ngabangane bakaNkulunkulu.

UJesu ‘uliqiniso.’ Ayekukhuluma lendlela ayephila ngayo kwakutshengisa ukuthi uyalithanda iqiniso. Wagcwalisa iziphrofetho ezinengi ezaba ‘“nguyebo” ngaye.’ (2 KwabaseKhorinte 1:20; UJohane 1:14) Iziphrofetho lezo zenza sibone umsebenzi kaJesu omkhulu njengoba uNkulunkulu esebenzisa yena ukuze agcwalise lokho akuhlosileyo.​—ISambulo 19:10.

UJesu Khristu uphinda abe ‘yikuphila.’ Umhlatshelo wakhe awenza ngesikhathi enikela ngokuphila kwakhe legazi lakhe wenza sithole “ukuphila koqobo” loba “ukuphila okungapheliyo.” (1 KuThimothi 6:12, 19; Kwabase-Efesu 1:7; 1 UJohane 1:7) Uzaphinda abe ‘yikuphila’ ebantwini abanengi abazavuswa kwabafileyo belethemba lokuphila nini lanini ePharadayisi.​—UJohane 5:28, 29.

Sonke kumele sikuzwisise futhi sikuqakathekise lokho okwenziwa nguJesu ngoba uNkulunkulu usebenzisa yena ukuze agcwalise lokho akuhlosileyo. Sithemba uzakholisa ukufunda okunengi ngoJesu ‘oyindlela, leqiniso, lokuphila.’