Salmo 146:1-10

  • Agtalek iti Dios, saan nga iti tattao

    • No matay ti tao, mapukawen ti panunotna (4)

    • Bangbangonen ti Dios dagiti madagdagsenan (8)

146  Idaydayawyo ni Jah!*+ Ti intero a kinataok* idaydayawna koma ni Jehova.+   Idaydayawko ni Jehova iti intero a panagbiagko. Agkantaak iti panangidaydayaw* iti Diosko bayat a sibibiagak.   Saankayo nga agtalek kadagiti prinsipe*Wenno uray iti tao ta saan a makaisalakan.+   Mapugsat ti angesna,* agsubli iti daga;+Iti dayta met la nga aldaw, mapukawen ti panunotna.+   Naragsak ti tao a ti Dios ni Jacob ti katulonganna,+Ken mangnamnama ken Jehova a Diosna,+   Ti Nangaramid iti langit ken daga,Iti baybay, ken iti amin a linaonda,+Daydiay agnanayon a matalek,+   Daydiay mangmangted iti hustisia kadagiti biktima ti panangloko,Daydiay mangmangted iti makan kadagiti mabisin.+ Wayawayaan ni Jehova dagiti balud.*+   Lukluktan ni Jehova dagiti mata dagiti bulsek;+Bangbangonen ni Jehova dagiti madagdagsenan;+Ay-ayaten ni Jehova dagiti nalinteg.   Salsalakniban ni Jehova dagiti ganggannaet a residente;Supsuportaranna ti awan amana nga ubing ken ti balo a babai,+Ngem laplapdanna ti plano dagiti managdakdakes.*+ 10  Ni Jehova ket Ari iti agnanayon,+Ti Diosmo, O Sion, iti amin a henerasion. Idaydayawyo ni Jah!*

Footnotes

Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.
Wenno “kararuak.”
Wenno “Agputarak iti musika.”
Wenno “natan-ok.”
Wenno “espirituna.”
Lit., “naigalut.”
Wenno “killuenna ti dalan dagiti managdakdakes.”
Wenno “Hallelujah!” Ti “Jah” ket napaababa a porma ti nagan a Jehova.