Masansan a Maisalsaludsod Maipapan Kadagiti Saksi ni Jehova

Mamati Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Creationism?

Ammom kadi a dagiti kapanunotan ti dadduma a creationist ket talaga a maikontra iti Biblia?

Mamati Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Creationism?

Ammom kadi a dagiti kapanunotan ti dadduma a creationist ket talaga a maikontra iti Biblia?

Ania ti Panangmatmat Dagiti Saksi ni Jehova iti Edukasion?

Ania dagiti prinsipio a laglagipen dagiti Saksi ni Jehova no agdesisionda maipapan iti sekular nga edukasion?

Agpapaagas Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Kuna dagiti dadduma a saan a kayat dagiti Saksi ni Jehova ti agpaagas. Agpayso kadi dayta?

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem ti ababa nga impormasion maipapan iti 15 a kangrunaan a patpatienmi.

Mamati Kadi Dagiti Saksi ni Jehova ken ni Jesus?

Ammuem no apay a napateg kadagiti pudno a Kristiano ti panamati ken ni Jesus.

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Pudno a Relihion?

Imbaga kadi ni Jesus nga adu ti dalan nga agturong iti pannakaisalakan?

Raraemen Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Sabali a Relihion?

Ammuem no apay a ti panangipakita iti panagraem ket tanda ti pudno a Kristiano.

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Nakaad-adu dagiti di umiso a kapanunotan maipapan kadagiti Saksi ni Jehova ken iti panangyalison iti dara. Ammuem ti kinapudno maipapan iti daytoy a patpatienmi.

Kontra Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Bakuna?

Dua a prinsipio ti Biblia a makatulong kadatayo nga agdesision maipapan iti panagpabakuna.

Mamati Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Creationism?

Ammom kadi a dagiti kapanunotan ti dadduma a creationist ket talaga a maikontra iti Biblia?

Mamati Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Siensia?

Agtunos kadi ti patpatienda ken ti ibaga ti siensia?

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova ti Daan a Tulag?

Saan kadin nga agaplikar ita ti dadduma a paset ti Biblia? Ammuem no kasano a magunggonaan dagiti Kristiano iti historikal a salaysay ken praktikal a balakad iti Hebreo a Kasuratan.

Apay a Binalbaliwan Dagiti Saksi ni Jehova ti Dadduma a Patpatienda?

Saan a pakasdaawan no adda masapul a mabalbaliwan iti patpatienmi. Uray idi tiempo ti Biblia, adda dagiti gundaway a masapul a balbaliwan dagiti agdaydayaw iti Dios ti kapanunotanda.

Apay a Saan nga Agus-usar Dagiti Saksi ni Jehova iti Krus iti Panagdaydayawda?

Nupay Kristianokami, saankami nga agus-usar iti krus iti panagdaydayawmi. Apay?

Makiramraman Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Interfaith?

Ania a prinsipio iti Biblia ti pangibatayanda iti sungbat daytoy a saludsod?

Kasano nga Us-usaren Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Donasion?

Us-usaren kadi dagiti Saksi dagita tapno bumaknangda?

Apay a Mausar ti Nagan a Saksi ni Jehova?

Ammuem no nagtaudan dayta a nagan.

Mano ti Saksi ni Jehova iti Intero a Lubong?

Kitaem no kasano nga irekrekordmi ti bilang dagiti Saksi.

Siasino ti Nangbuangay Kadagiti Saksi ni Jehova?

Basaem no apay a ni Charles Taze Russell ket saan a nangbuangay iti baro a relihion.

Pagtataudan ti Pondo Para iti Trabaho Dagiti Saksi ni Jehova?

Saanmi nga ar-aramiden dagiti pamay-an nga us-usaren ti adu a relihion.

Mangmangted Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Apagkapullo?

Inkapilitan kadi kadagiti Saksi ni Jehova ti agdonar iti espesipiko a kantidad ti kuarta?

Adda Kadi Dagiti Masuelsuelduan a Lider Dagiti Saksi ni Jehova?

Natantan-ok kadi dagiti mangidadaulo ngem iti dadduma a padada a Saksi? Siasino dagiti ordinado a ministro?

Addaan Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Ministro a Babbai?

Ania ti papel dagiti babbai iti sangalubongan a trabaho a panangasaba dagiti Saksi ni Jehova?

Kasano ti Pannakaorganisar Dagiti Kongregasion Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem no kasano a maaw-awatmi dagiti naibatay-Biblia a panangiwanwan ken instruksion babaen iti daytoy nga urnos.

Ania ti Bagi a Manarawidwid Dagiti Saksi ni Jehova?

Dagiti kadi miembro ti Bagi a Manarawidwid ti lider ti organisasionmi?

Ania ti Watch Tower Bible and Tract Society?

Ania ti pakainaigan daytoy iti trabaho dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Mangaskasaba Dagiti Saksi ni Jehova iti Binalaybalay?

Ammuem no ania ti imbaga ni Jesus nga aramiden dagiti nagkauna nga adalanna.

Mangaskasaba Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Tapno Laeng Maisalakanda?

Ammuem no ania ti patpatienmi maipapan iti pannakaisalakan ken no kasanotayo a maisalakan.

Apay a Kaskasabaan Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Addaanen iti Relihion?

Apay a kaskasabaanmi dagiti tattao nga addaanen iti relihion?

Pilpiliten Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Tattao a Mangsukat iti Relihionda?

Panangkomberte kadi ti panggep ti panangasaba dagiti Saksi ni Jehova iti publiko? Pilpilitenda kadi ti sabsabali a mangsukat iti relihionda?

Ania ti Panagadal iti Biblia nga Iyaw-awis Dagiti Saksi ni Jehova?

Iti libre a panagadal nga iyaw-awis dagiti Saksi ni Jehova, mabalinmo nga usaren ti aniaman a patarus ti Biblia. Mabalinmo nga awisen ti amin a kapamiliam wenno ti asinoman a gayyemmo.

Trabaho Kadi Dagiti Misionero ti Ar-aramiden Dagiti Saksi ni Jehova?

Siasino ti makiramraman iti trabaho dagiti misionero ken apay? Adda kadi dagiti espesial a masansanay para iti daytoy a trabaho?

Addaan Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Ministro a Babbai?

Ania ti papel dagiti babbai iti sangalubongan a trabaho a panangasaba dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Saan a Simbaan ti Awag Dagiti Saksi ni Jehova iti Paggigimonganda?

Ammuem no ania ti nakaalaanna ti awag a “Kingdom Hall Dagiti Saksi ni Jehova” ken apay a dayta ti us-usarenmi?

Apay a Saan nga Agus-usar Dagiti Saksi ni Jehova iti Krus iti Panagdaydayawda?

Nupay Kristianokami, saankami nga agus-usar iti krus iti panagdaydayawmi. Apay?

Apay a Naiduma iti Dadduma a Relihion ti Panangselebrar Dagiti Saksi ni Jehova iti Pangrabii ti Apo?

Maawagan met iti Maudi a Pangrabii ti Apo, ken ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus, ket dayta ti kasagraduan nga okasion dagiti Saksi ni Jehova. Kitaem no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti daytoy nga okasion.

Makiramraman Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Interfaith?

Ania a prinsipio iti Biblia ti pangibatayanda iti sungbat daytoy a saludsod?

Adda Kadi Bukod a Biblia Dagiti Saksi ni Jehova?

Nasaysayaat ti panangadalmo iti Biblia no agusarka iti nagduduma a patarus. Adda tallo a rason no apay nga iramanmo nga adalen ti Baro a Lubong a Patarus ti Nasantuan a Kasuratan.

Umiso Kadi ti New World Translation?

Apay a naiduma ti New World Translation iti adu a sabali a patarus?

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova ti Daan a Tulag?

Saan kadin nga agaplikar ita ti dadduma a paset ti Biblia? Ammuem no kasano a magunggonaan dagiti Kristiano iti historikal a salaysay ken praktikal a balakad iti Hebreo a Kasuratan.

Apay a Saan a Makigubgubat Dagiti Saksi ni Jehova?

Pagaammo dagiti Saksi ni Jehova iti intero a lubong a saan a makigubgubat. Ammuem no apay.

Tumultulong Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Panagsaranay?

Ammuem no kasanomi nga ipapaay ti praktikal a tulong kadagiti nadidigra a kapammatianmi ken saan.

Agpapaagas Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Kuna dagiti dadduma a saan a kayat dagiti Saksi ni Jehova ti agpaagas. Agpayso kadi dayta?

Kontra Kadi Dagiti Saksi ni Jehova iti Bakuna?

Dua a prinsipio ti Biblia a makatulong kadatayo nga agdesision maipapan iti panagpabakuna.

Apay a Saan nga Agpapayalison iti Dara Dagiti Saksi ni Jehova?

Nakaad-adu dagiti di umiso a kapanunotan maipapan kadagiti Saksi ni Jehova ken iti panangyalison iti dara. Ammuem ti kinapudno maipapan iti daytoy a patpatienmi.

Ania ti Panangmatmat Dagiti Saksi ni Jehova iti Edukasion?

Ania dagiti prinsipio a laglagipen dagiti Saksi ni Jehova no agdesisionda maipapan iti sekular nga edukasion?

Piliten Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Agbalin a Saksi Dagiti Annakda?

Kas iti adu a nagannak, kayat dagiti Saksi ni Jehova ti kasayaatan para kadagiti annakda. Isuroda ti pagsayaatan dagiti annakda.

Pagsisinaen Kadi Wenno Pabilgen Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Pamilia?

Maakusaran no dadduma dagiti Saksi ni Jehova a pagsisinaenda dagiti pamilia. Ngem talaga kadi a dagiti Saksi ti pagtaudan ti di panagkikinnaawatan?

Adda Kadi Pagannurotan Dagiti Saksi ni Jehova iti Pannakideyt?

Ti kadi pannakideyt ket maysa laeng a kita ti paglinglingayan?

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova Maipapan iti Diborsio?

Tultulongan kadi dagiti Saksi dagiti problemado ti panagasawada? Kasapulan pay kadi nga aprobaran dagiti panglakayen ti desision ti maysa a Saksi a makidiborsio?

Adda Kadi Pelikula, Libro, Wenno Kanta nga Iparparit Dagiti Saksi ni Jehova?

Ania dagiti pamunganayan a prinsipio a makatulong kadagiti Kristiano a mangpili iti paglinglingayan?

Apay a Saan a Selselebraran Dagiti Saksi ni Jehova ti Dadduma nga Okasion?

Kitaem dagiti napapateg a saludsod maipapan kadagiti Saksi ni Jehova ken kadagiti okasion.

Apay a Saan nga Agselselebrar Dagiti Saksi ni Jehova iti Krismas?

Adu ti agselselebrar iti Krismas uray no ammoda ti nagtaudan dayta. Ammuem no apay a saan a ramrambakan dayta dagiti Saksi ni Jehova.

Apay a Saan a Selselebraran Dagiti Saksi ni Jehova ti Easter?

Ti Easter ket ibilang ti adu kas Nakristianuan a selebrasion. Apay a saan a selselebraran daytoy dagiti Saksi ni Jehova?

Apay a Saan nga Agselselebrar iti Birthday Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem ti uppat kadagiti rason a mangipakita a saan nga anamongan ti Dios ti panangselebrar iti birthday.

Kasano ti Kasar Dagiti Saksi ni Jehova?

Agduduma ti kasasaad, ngem adda ti kangrunaan a pagpapadaanda.

Apay a Naiduma iti Dadduma a Relihion ti Panangselebrar Dagiti Saksi ni Jehova iti Pangrabii ti Apo?

Maawagan met iti Maudi a Pangrabii ti Apo, ken ti Pananglaglagip iti ipapatay ni Jesus, ket dayta ti kasagraduan nga okasion dagiti Saksi ni Jehova. Kitaem no ania ti kuna ti Biblia maipapan iti daytoy nga okasion.

Ania ti Patpatien ken Ar-aramiden Dagiti Saksi ni Jehova Maipapan iti Panagminatay?

Ti desision dagiti Saksi maipapan iti panagminatay ket naibatay kadagiti patpatienda maipapan iti ipapatay. Ania ngarud dagiti prinsipio a sursurotenda?

Kristiano Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Ammuem no apay a Kristianokami ken no kasano a naidumakami iti dadduma a relihion a maaw-awagan iti Kristiano.

Protestante Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Adda dua a nakaidumaan dagiti Saksi ni Jehova kadagiti dadduma a relihion a saan a Katoliko ngem makunkuna a Kristiano.

Sekta Dagiti Amerikano Kadi Dagiti Saksi ni Jehova?

Usigem ti uppat a kinapudno maipapan iti daytoy nga internasional nga organisasion.

Maysa Aya a Kulto Dagiti Saksi ni Jehova?

Pagdiligem ti dua a gagangay a pagarup maipapan kadagiti kulto ken dagiti kinapudno maipapan kadagiti Saksi ni Jehova.

Mano ti Saksi ni Jehova iti Intero a Lubong?

Kitaem no kasano nga irekrekordmi ti bilang dagiti Saksi.

Kasanoak nga Agbalin a Maysa a Saksi ni Jehova?

Ipakita ti Mateo 28:19, 20 ti tallo a masapul nga aramidem.

Kapilitan Kadi nga Agbalinak a Saksi ni Jehova no Makipagadalak iti Biblia Kadakuada?

Iti intero a lubong, minilion ti libre a makipagad-adal kadagiti Saksi ni Jehova. Ngem kapilitan kadi nga agbalinka a Saksi ni Jehova no makipagadalka kadakami?

Mabalin Kadi nga Agikkat ti Maysa kas Saksi ni Jehova?

Adda dua a pamay-an a mabalin a maaramid daytoy.

Laklaksiden Kadi Dagiti Saksi ni Jehova Dagiti Dati a Karelihionanda?

No dadduma, nasken a mailaksid ti maysa a tao. Makatulong dayta tapno matignay nga agbalbaliw ket makasubli iti kongregasion.