Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Maisalakan?

Patien Kadi Dagiti Saksi ni Jehova nga Isuda Laeng ti Maisalakan?

Saan. Minilion a tattao a saan a Saksi ni Jehova a nagbiag ginasut a tawenen ti napalabas ti addaan iti gundaway a maisalakan. Kuna ti Biblia nga iti baro a lubong nga inkari ti Dios, “addanto panagungar agpadpada dagiti nalinteg ken dagiti nakillo.” (Aramid 24:15) Maysa pay, adu a tattao ita ti mabalin nga agserbinto pay iti Dios, ket maisalakandanto met. Aniaman ti kasasaad, saan a dakami ti mangibaga no siasino ti maisalakan ken saan. Ni Jesus ti mangikeddeng iti dayta.—Juan 5:22, 27.

Ammuem ti Ad-adu Pay

AGRIINGKAYO!

Ania ti Aldaw ti Panangukom?

Ammuem ti kaipapananna ken no apay a mangyeg dayta iti namnama imbes a buteng.