Mapan iti linaonna

Dagiti Saksi ni Jehova

Agpili iti lengguahe Iloko

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova?

Ania ti Patpatien Dagiti Saksi ni Jehova?

Kas Saksi ni Jehova, ikagkagumaanmi nga annuroten ti kita ti Kristianidad nga insuro ni Jesus ken sinurot dagiti apostolna. Ilawlawag daytoy nga artikulo dagiti kangrunaan a patpatienmi.

 1. Dios. Daydayawenmi ti maymaysa a pudno ken Mannakabalin-amin a Dios, ti Namarsua, nga agnagan Jehova. (Salmo 83:18; Apocalipsis 4:11) Isu ti Dios da Abraham, Moises, ken Jesus.Exodo 3:6; 32:11; Juan 20:17.

 2. Biblia. Bigbigenmi ti Biblia kas mensahe nga impaltiing ti Dios para kadagiti tattao. (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16) Naibasar dagiti patpatienmi iti amin nga 66 a libro dayta, a pakairamanan ti “Daan a Tulag” ken ti “Baro a Tulag.” Maitutop ti panangdeskribir ni Professor Jason D. BeDuhn iti panangisuratna a dagiti Saksi ni Jehova “ibatbatayda dagiti patpatien ken al-alagadenda iti talaga nga isursuro ti Biblia, a saanda nga ikeddeng a nasaksakbay no ania ti ipagarupda a kuna ti Biblia.” *

  Nupay akseptarenmi ti intero a Biblia, saankami a pundamentalista, a mangmatmat a literal ti kayulogan ti intero a Biblia. Bigbigenmi nga adda dagiti paset ti Biblia a naisurat a piguratibo wenno simboliko, a saan a literal ti kaipapananna.Apocalipsis 1:1.

 3. Jesus. Sursurotenmi dagiti pannursuro ken ulidan ni Jesu-Kristo ken bigbigenmi kas Manangisalakan ken Anak ti Dios. (Mateo 20:28; Aramid 5:31) Isu a Kristianokami. (Aramid 11:26) Nupay kasta, naadalmi iti Biblia a ni Jesus ket saan a Mannakabalin-amin a Dios ken saan a naibasar iti Biblia ti sursuro a Trinidad.—Juan 14:28.

 4. Ti Pagarian ti Dios. Daytoy ket pudpudno a gobierno idiay langit, saan ket a kasasaad iti puso dagiti Kristiano. Sukatannanto ti gobierno ti tao ken ibanagna ti panggep ti Dios iti daga. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Dandaninan aramiden dagitoy, ta ipakita dagiti padto iti Biblia nga agbibiagtayon iti ‘maudi nga al-aldaw.’2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14.

  Ni Jesus ti Ari iti Pagarian ti Dios idiay langit. Nangrugin nga agturay idi 1914.—Apocalipsis 11:15.

 5. Pannakaisalakan. Nagbalin a posible ti pannakaisalakan manipud basol ken ipapatay gapu iti daton a sakripisio ni Jesus. (Mateo 20:28; Aramid 4:12) Tapno mabenepisiaran dagiti tattao iti sakripisio, saanda laeng nga ipakita ti pammati ken Jesus no di ket masapul a balbaliwanda pay ti panagbiagda ken agpabautisarda. (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Aramid 3:19, 20) Makita a nabiag ti pammati ti maysa a tao babaen iti ar-aramidna. (Santiago 2:24, 26) Nupay kasta, saan a mateggedan ti pannakaisalakan. Magun-odan dayta gapu iti “di kaikarian a kinamanangngaasi ti Dios.”—Galacia 2:16, 21.

 6. Langit. Ni Jehova a Dios, ni Jesu-Kristo, ken dagiti matalek nga anghel agnanaedda iti naespirituan a lugar. * (Salmo 103:19-21; Aramid 7:55) Ti bassit a bilang dagiti tattao, a 144,000, ket mapagungar idiay langit a makipagturay ken Jesus iti Pagarian.Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3.

 7. Daga. Pinarsua ti Dios ti daga tapno pagtaengan dagiti tattao iti agnanayon. (Salmo 104:5; 115:16; Eclesiastes 1:4) Dagiti natulnog a tattao ket bendisionanto ti Dios iti perpekto a salun-at ken biag nga agnanayon iti paraiso a daga.—Salmo 37:11, 34.

 8. Kinadakes ken panagrigrigat. Nangrugi dagitoy idi nagrebelde ti maysa nga anghel ti Dios. (Juan 8:44) Daytoy nga anghel, a naawagan iti “Satanas” ken “Diablo” kalpasan a nagrebelde, inallukoyna ti umuna a pagassawaan a sumurot kenkuana, ket nagdakes ti epekto dayta kadagiti kaputotanda. (Genesis 3:1-6; Roma 5:12) Tapno masungbatan ti isyu a pinataud ni Satanas, impalubos ti Dios ti kinadakes ken panagrigrigat, ngem saanna nga ipalubos nga agtultuloy dagita iti agnanayon.

 9. Ipapatay. Dagiti tattao a matay awandan. (Salmo 146:4; Eclesiastes 9:5, 10) Saanda a matutuok iti umap-apuy nga impierno.

  Pagungarento ti Dios ti binilion a tattao a natay. (Aramid 24:15) Ngem dagidiay dida kayat ti agpaisuro iti daldalan ti Dios kalpasan a mapagungarda ket madadaelto iti agnanayon. Awanen ti namnamada a mapagungar.Apocalipsis 20:14, 15.

 10. Pamilia. An-annurotenmi ti orihinal a pagalagadan ti Dios maipapan iti panagasawa kas panagtipon ti maysa a lalaki ken maysa a babai, a ti seksual nga immoralidad ti kakaisuna a pangibatayan ti diborsio. (Mateo 19:4-9) Kombinsidokami a makatulong ti sirib a masarakan iti Biblia tapno agballigi dagiti pamilia.Efeso 5:22–6:1.

 11. Ti panagdaydayawmi. Saankami nga agdaydayaw iti krus wenno aniaman nga imahen. (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21) Dagitoy dagiti kangrunaan a paset ti panagdaydayawmi:

  • Panagkararag iti Dios.—Filipos 4:6.

  • Panagbasa ken panagadal iti Biblia.—Salmo 1:1-3.

  • Panangutob kadagiti naadalmi iti Biblia.—Salmo 77:12.

  • Panaggigimong tapno agkararag, agadal iti Biblia, agkanta, pagsasaritaan dagiti naespirituan a bambanag, ken paregtaen dagiti padami a Saksi ken ti dadduma.—Colosas 3:16; Hebreo 10:23-25.

  • Panangikasaba iti “naimbag a damag ti pagarian.”—Mateo 24:14.

  • Panangtulong kadagiti agkasapulan.—Santiago 2:14-17.

  • Panagibangon ken panangmantener kadagiti Kingdom Hall ken dadduma pay a pasdek a maus-usar para iti pannakaidur-as ti sangalubongan a trabahomi a panangisuro iti Biblia.—Salmo 127:1.

  • Pannakiraman iti panangsaranay kadagiti naapektaran iti kalamidad.—Aramid 11:27-30.

 12. Ti organisasionmi. Naorganisarkami babaen kadagiti kongregasion, a ti tunggal maysa kadagitoy ket iwanwanwan ti bagi dagiti panglakayen. Nupay kasta, dagiti panglakayen ket saan a buklen ti klase klero wenno papanguluen, ken saanda a masuelsuelduan. (Mateo 10:8; 23:8) Saankami a mangmangted iti apagkapullo, ken awan ti maar-aramid a panagkolekta kadagiti gimongmi. (2 Corinto 9:7) Amin nga aktibidadmi ket supsuportaran dagiti donasion, a saan a nainaganan ti nangted.

  Ti Bagi a Manarawidwid, a bassit a grupo dagiti nataengan iti naespirituan a Kristiano nga agserserbi iti sangalubongan a hedkuartermi, ti mangiwanwanwan kadagiti Saksi ni Jehova iti intero a lubong.—Mateo 24:45.

 13. Ti panagkaykaysami. Agtutunos ti patpatienmi iti intero a lubong. (1 Corinto 1:10) Ikagkagumaanmi met a maikkat ti panangidumduma iti puli, tribu, wenno saad ti panagbiag. (Aramid 10:34, 35; Santiago 2:4) Nupay agkaykaysakami, mabalinmi ti mangaramid iti personal a panagpili. Nawaya ti tunggal Saksi a mangaramid iti desisionna maitunos iti nasanay iti Biblia a konsiensiana.Roma 14:1-4; Hebreo 5:14.

 14. Ti konduktami. Ikagkagumaanmi nga ipakita ti saan a managimbubukodan nga ayat iti amin a tigtignaymi. (Juan 13:34, 35) Likliklikanmi dagiti aramid a kagura ti Dios, a pakairamanan ti saan nga umiso a panangusar iti dara babaen ti panagpayalison iti dayta. (Aramid 15:28, 29; Galacia 5:19-21) Mannakikappiakami ken saankami a makiramraman iti gubat. (Mateo 5:9; Isaias 2:4) Raraemenmi ti gobierno iti lugar a pagnanaedanmi ken sursurotenmi dagiti maipatpatungpal a linteg no la ketdi saan a maikontra dagita kadagiti linteg ti Dios.—Mateo 22:21; Aramid 5:29.

 15. Ti relasionmi iti sabsabali. Imbilin ni Jesus: “Masapul nga ayatem ti padam a tao a kas iti bagim.” Imbagana pay a dagiti Kristiano “saanda a paset ti lubong.” (Mateo 22:39; Juan 17:16) Isu nga ikagkagumaanmi nga ‘aramiden ti naimbag kadagiti amin,’ ngem agtalinaedkami a neutral iti politika ken likliklikanmi ti makitimpuyog iti sabali a relihion. (Galacia 6:10; 2 Corinto 6:14) Nupay kasta, raraemenmi no ania ti pilien ti dadduma maipapan kadagita a banag.—Roma 14:12.

No adda pay saludsodmo maipapan kadagiti patpatien dagiti Saksi ni Jehova, mabalinmo a basaen ti ad-adu pay maipapan kadakami iti website-mi, kontaken ti maysa kadagiti opisinami, umatender iti gimongmi iti Kingdom Hall a kaasitgan kenka, wenno makisaritaka iti maysa a Saksi iti lugaryo.

^ par. 4 Kitaem ti Truth in Translation, panid 165.

^ par. 10 Napapanaw idiay langit dagiti dakes nga anghel, nupay nagtalinaedda kas espiritu.—Apocalipsis12:7-9.