Mapan iti linaonna

Mapan iti segundario a pagpilian

Dagiti Saksi ni Jehova

Iloko

Adda Kadi Pagannurotan Dagiti Saksi ni Jehova iti Pannakideyt?

Adda Kadi Pagannurotan Dagiti Saksi ni Jehova iti Pannakideyt?

Patien dagiti Saksi ni Jehova a dagiti prinsipio ken bilin iti Biblia ket makatulong tapno makaaramidkami kadagiti desision a makaay-ayo iti Dios ken pakabenepisiaranmi. (Isaias 48:17, 18) Saanmi nga inaramid dagitoy a prinsipio ken bilin, no di ket agbibiagkami maitunos kadagita. Usigem no kasano a ti sumagmamano kadagitoy ket adda pakainaiganna iti pannakideyt. *

  • Ti panagasawa ket permanente a panagtipon. (Mateo 19:6) Ibilang dagiti Saksi ni Jehova a serioso a banag ti pannakideyt gapu ta maysa dayta nga addang nga agturong iti panagasawa.

  • Ti pannakideyt ket para laeng kadagiti addan iti umiso nga edad a makiasawa. Dagitoy ket addan “iti labes ti kinalasbang ti kinaagtutubo,” wenno nalabsandan ti kinarasuk ti seksual a tarigagayda.1 Corinto 7:36.

  • Dagiti makideyt masapul a siwayawayada a makiasawa. Adda dagiti legal a nakidiborsio ngem saanda a nawaya a makiasawa iti imatang ti Dios, ta sigun iti pagalagadanna, ti kakaisuna a pakaibatayan ti diborsio ket seksual nga immoralidad.Mateo 19:9.

  • Naibilin kadagiti Kristiano a ti pilienda a pakiasawaan ket kapammatianda. (1 Corinto 7:39) Para kadagiti Saksi ni Jehova, ti tuktukoyen dayta a bilin ket saan a daydiay mangraraem laeng iti patpatienmi no di ket daydiay kapadami iti patpatien ken an-annurotenna dagita kas bautisado a Saksi. (2 Corinto 6:14) Kanayon nga ibilbilin ti Dios kadagiti agdaydayaw kenkuana a makiasawada laeng kadagiti kapammatianda. (Genesis 24:3; Malakias 2:11) Praktikal met daytoy a bilin, kas natakuatan dagiti managsirarak iti kaaldawantayo. *

  • Masapul nga agtulnog dagiti annak kadagiti nagannakda. (Proverbio 1:8; Colosas 3:20) Para kadagiti annak nga adda iti poder dagiti nagannakda, karaman iti daytoy a bilin ti panagtulnogda kadagiti desision ti nagannakda maipapan iti pannakideyt. Mabalin a karaman ditoy ti edad no kaano a mabalinen a makideyt dagiti annak ken no ania dagiti maipalubos nga aramidenda.

  • Maibatay iti pagannurotan iti Biblia, ikeddeng ti tunggal Saksi no isu ket makideyt ken no asino ti pakideytanna. Maitunos daytoy iti prinsipio a: “Tunggal maysa awitennanto ti bukodna nga awit.” (Galacia 6:5) Ngem no maipapan iti pannakideyt, adu ti sisisirib nga agpabpabalakad kadagiti nataengan a Saksi a maseknan kadakuada.Proverbio 1:5.

  • Kinapudnona, nadagsen a basol ti adu a gagangay nga aramid a mainaig iti pannakideyt. Kas pagarigan, ibilbilin ti Biblia nga adaywantayo ti seksual nga immoralidad. Saan la a karaman ditoy ti seksual a panagdenna no di ket uray dagiti narugit nga aramid ti saan nga agassawa, kas iti oral sex, anal sex, wenno panangay-ayam iti mabagbagi ti sabali a tao. (1 Corinto 6:9-11) Uray ti ar-aramiden ti agnobio a makaparasuk a tignay a gistay agbanag iti seksual nga immoralidad ket “kinarugit” a kagura ti Dios. (Galacia 5:19-21) Kondenaren met ti Biblia dagiti immoral a saritaan a nalaokan iti “naalas a sasao.”Colosas 3:8.

  • Ti puso, wenno ti makin-uneg a kinatao, ket manangallilaw. (Jeremias 17:9) Mabalin a daytoy ti mangtignay iti maysa nga agaramid kadagiti banag nga ammona a dakes. Liklikan dagiti agnobio dagiti makasulisog a situasion kas iti panagdeyt nga is-isuda tapno saan nga allilawen ida ti pusoda. Mabalin met a mangikeddengda kadagiti nainkalintegan a panagannad kas iti panagdeyt a kadua ti maysa a nasayaat a grupo wenno maitutop a tsaperon. (Proverbio 28:26) Dagiti Kristiano nga agbirbirok iti pakiasawaan bigbigenda ti peggad ti online dating iti Internet nangruna ti peggad ti pannakirelasion iti tao a dida am-ammo.—Salmo 26:4.

^ par. 2 Ti pannakideyt ket paset ti kultura ti dadduma a lugar. Saan nga ibagbaga ti Biblia a masapul a makideyttayo wenno dayta ti kakaisuna a pamay-an a makiasawa.

^ par. 6 Kas pagarigan, nadakamat iti maysa nga artikulo iti pagiwarnak a Marriage & Family Review a “sigun iti tallo a de kalidad a panagadal, natakuatan a ti tulbek iti napaut a panagasawa (25-50+ a tawen) ket ti panagpada iti narelihiosuan a pannakasanay, pammati, ken patpatien.”—Volume 38, issue 1, panid 88 (2005).